وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

آوَخ

آخرین مطالب آوَخ به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.خط بیست و دوم: ملاحظاتی درباره ی واقع گرایی

درخواست حذف اطلاعات
۱) عموما به این دعوت می شویم که واقع بین باشیم، به این که بر اساس تصاویر و پندارهای ذهنی تصمیم نگیریم و روی زمین گام برداریم. این دعوت، دعوت بدی نیست، اما به هیچ وجه نیز واقع بینانه نیست. واقعیت یا امر واقع، نه یک امر ثابت و معین و مطلق است که آن بیرون و خارج از افکار ما، منتظر کشف شدن از سوی ما باشد و نه افکار و اذهان ما، امور غیر واقعی و بی بهره از هستی و فعلیتند. ما در سیاله ی پر تلاطم و نسبی ای غوطه وریم که حتا هر کوشش مان برای دست یازی و تثبیت آن، آن را مبهم تر و دور تر از ما میکند و در چنین زمینی، صرف توصیه به پایبندی به واقعیت و واقع بینی، به این می ماند ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/01/04/خط-بیست-و-دوم-ملاحظاتی-درباره-ی-تناهی-و-واقعیت
خط بیست و سوم: تمنای وصال و رنج راه

درخواست حذف اطلاعات
1) در ادبیات ما معنایی هست که به تواتر با آن رویارو شده ایم: شوق وصال، درد هجران، کندن بیستون به عشق معشوق، رنج راه و سلوک پر صعوبت برای نیل به مطلوب. شاید کمتر مضمونی در ادبیات ما -که بن فرهنگ و شیوه ی بودن ما در جهان تاریخی مان است- به چنین وسعت و بسامدی پیدا شود. از دیگر سو، همین مضمون در نگاه حکمی و عرفانی ما نیز مکرر شده، از لحاظ معبود همچون معشوق ازلی تا سلسله مراتبی چون شریعت و طریقت و حقیقت. اما این تواتر و آشنایی می تواند معنای این مضامین را نیز بر ما هویدا کند؟ 2) این معانی چندان هم از حقیقت زیست هر روزه ی ما دور نیستند، به خلاف مفاهیمی چون جوهر و ع ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/01/05/خط-بیست-و-سوم-تمنای-وصال-و-رنج-راه
خط بیست و دوم: ملاحضاتی درباره ی واقع گرایی

درخواست حذف اطلاعات
۱) عموما به این دعوت می شویم که واقع بین باشیم، به این که بر اساس تصاویر و پندارهای ذهنی تصمیم نگیریم و روی زمین گام برداریم. این دعوت، دعوت بدی نیست، اما به هیچ وجه نیز واقع بینانه نیست. واقعیت یا امر واقع، نه یک امر ثابت و معین و مطلق است که آن بیرون و خارج از افکار ما، منتظر کشف شدن از سوی ما باشد و نه افکار و اذهان ما، امور غیر واقعی و بی بهره از هستی و فعلیتند. ما در سیاله ی پر تلاطم و نسبی ای غوطه وریم که حتا هر کوشش مان برای دست یازی و تثبیت آن، آن را مبهم تر و دور تر از ما میکند و در چنین زمینی، صرف توصیه به پایبندی به واقعیت و واقع بینی، به این می ماند ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/01/04/خط-بیست-و-دوم-ملاحضاتی-درباره-ی-تناهی-و-واقعیت
خط بیست و یکم: وان گه برون رستی از نیستی و هستی

درخواست حذف اطلاعات
ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی  /  وان گه برو که رستی از نیستی و هستی گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو  / هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خودپرستی با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش  /  بیماری اندر این ره بهتر ز تندرستی در مذهب طریقت خامی نشان کفر است  /  آری طریق .ت چالاکی است و چستی تا فضل و عقل بینی بی‌معرفت نشینی  /  یک نکته‌ات بگویم خود را مبین که رستی در آستان جانان از آسمان مین.  /  کز اوج سربلندی افتی به خاک پستی خار ار چه جان بکاهد گل عذر آن بخواهد  /  سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی صوفی پیاله پیما حافظ قرابه پرهیز  /  ای کوته آستینان تا کی درازدس... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/01/03/خط-بیست-و-یکم-وان-گه-برون-رستی-از-نیستی-و-هستی
خط هجدهم: خوشبختی چیست؛ برای دوست نادیده م، پرهام

درخواست حذف اطلاعات
دوست عزیزم و فکورم پرهام، در پستی مرا با یک هدیه ی خوب به وجد آورد. هدیه ای گرچه در و به منابست بهار و نوروز، اما اساسا غیرمناسبتی و خاص: یک پرسش. برای .ی که نسبتی با فلسفه داشته باشد -ولو نسبتی در حد یک کارت دانشجویی بی اهمیت- هیچ چیز به اندازه ی این هدیه نمی تواند دلچسب و خاص باشد، خاصه که این پرسش نه پرسشی از سر کنجکاوی و .ب اطلاعات، بلکه از مرکزی ترین پرسش های هر .شه ای باشد: خوشبختی یعنی چه؟   برای پاسخ می توانم به انبان داده های نه چندان مهم خود رجوع کنم، مثلا از این بگویم که این پرسش، در مرکز هر نظام .شه ای ست که آدمی با آن سر و کار داشته، از ادیان بدوی ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1395/12/27/خط-هجدهم-خوشبختی-چیست-برای-دوست-نادیده-م،-پرهام
خط نوزدهم: پداگوژی فلسفه، مشتاقی و مهجوری

درخواست حذف اطلاعات
1) دانشجویی فلسفه، دشواری هایی دارد که هنوز برای ما شناخته شده نیست. به رغم آنکه سال هاست آموزش فلسفه ی مدرسی-کلاسیک در حوزه های علمیه ب.است و گروه فلسفه در دانشکده های علوم انسانی، از ابتدا حاضر بوده اند، اما بی تردید باید گفت که از پس صدرای .، سال هاست که این خاک، طعم حضور فیلسوفی را بر پهنه ی خود نچشیده ست. البته که عرصه از معلم و کارمند فلسفه، حاشیه نویس و روشنفکر، و حتا .انی که دردمندانه و به نحو مستمر کوششی برای .شیدن داشته اند، خالی نبوده و همین عقلانیت نیم بند و سامان رو به زوال را نیز، آنان حفظ کرده اند، اما حتا خود آنان نیز معترفند به تهی دستی تار ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1395/12/29/خط-نوزدهم-پداگوژی-فلسفه،-مشتاقی-و-مهجوری
خط بیستم: آنک ما، چنین است عودت عید

درخواست حذف اطلاعات
عید، آن است که باز میگردد. در لغت عرب، عید از عاد می آید، به معنای بازگشتن و رجعت مجدد. عید آن است که ما را عاد می کند و با عودتش، ما را نیز از نو به جای نخست باز میگرداند. اما عید بازگشت چیست؟ ما را به کدام سرآغاز می برد؟ روزها ست که معنای این راز بر انسان در کمون رفته و انسان را متحیر کرده، او را بر آن داشته که مناسباتی از این دست را به پای اعتباریات و قراردادهای فرهنگی بگذارد و رسوماتی را تکرار کند که معنایشان نیز چون معنای سرآغاز، در مستوری رفته است. سِر این اما همه سِر خاموش و فروبسته نیست، عید بازگشت جاودانه ی آنی ست که آن ماست، آن حیاتی که به جان زیست ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1395/12/30/خط-بیستم-آنک-ما،-چنین-است-عودت-عید
خط پانزدهم: در ستایش حاشیه یا hyper-p.ivity

درخواست حذف اطلاعات
1) یاد گرفته ایم که هر کاری غایت و مرکزی دارد و حاشیه ای. برای مان تکرار کرده اند که حاشیه ها را نباید جدی گرفت، باید اهم و فی الاهم کرد، باید فرصت محدود را .ج مسایل اصلی کرد و بازی را برد! اقتضای عقل این است آ.! اقتضای حزم، اقتضای احتیاط، شرط بردن در نبردها و رقابت ها، شرط رستگاری و بستن بار خود، همه در این است، در شاخت اصل از فرع و حاشیه از مرکز. 2) به حاشیه که بپردازی، در ابتدا میشوی .ی که از مرحله پرت افتاده، کم کم میشوی مزاحم، اضافی، پارازیت، سپس عنصر نامطلوب، پس تمام پلیس های موفقیت فعال می شوند، نصیحت گویان و سرزنش گران که حس. کلافه شدند، دیگر نوبت .انی ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1395/12/24/خط-پانزدهم-در-ستایش-حاشیه-یا-Hyper-Passivity
خط هجدهم: خوشبختی چیست؛ برای دوست نادیده م، پرهام

درخواست حذف اطلاعات
دوست عزیزم و فکورم پرهام، در پستی مرا با یک هدیه ی خوب به وجد آورد. هدیه ای گرچه در و به منابست بهار و نوروز، اما اساسا غیرمناسبتی و خاص: یک پرسش. برای .ی که نسبتی با فلسفه داشته باشد -ولو نسبتی در حد یک کارت دانشجویی بی اهمیت- هیچ چیز به اندازه ی این هدیه نمی تواند دلچسب و خاص باشد، خاصه که این پرسش نه پرسشی از سر کنجکاوی و .ب اطلاعات، بلکه از مرکزی ترین پرسش های هر .شه ای باشد: خوشبختی یعنی چه؟ برای پاسخ می توانم به انبان داده های نه چندان مهم خود رجوع کنم، مثلا از این بگویم که این پرسش، در مرکز هر نظام .شه ای ست که آدمی با آن سر و کار داشته، از ادیان بدوی و... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1395/12/27/خط-هجدهم-خوشبختی-چیست-برای-دوست-نادیده-م،-پرهام
خط هفدهم: استثنا و کل

درخواست حذف اطلاعات
در قریب به اکثر موارد، میتوان مطمئن بود که هیچ گاه یک کل، کلیت و اصل همه شمول، پدید نمی آید مگر آنکه چیزی را بی سر و صدا و در خفا، از دایره حذف و استثا کرده باشند. هر چه آن کلیت، هویت، قاعده و قانون، سازگار تر، یکپارچه تر و مستحکم تر، حذف آن استثنا نیز، خشن تر، بی محاباتر و پنهان تر. این درس بزرگی بود که آدمیان، و حتا .دمندترین شان-یعنی فیلسوفان- برای درکش، هزینه های گزاف دادند، اما هنوز نمی خواهند معنای آن را متوجه بشوند. حتا آنانکه ظاهرا آغوش به استثنا می گشایند و و دعوی پلورالیسم گسترده می کنند، هنوز از درک این نکته عاجزند که پذیرفتن استثا به عنوان است ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1395/12/26/خط-هفدهم-استثنا-و-کل
خط شانزدهم: امید

درخواست حذف اطلاعات
امید بی معناست اگر که به هر . یا هر چیزی که هست گره بخورد امید بی معناست اگر که به چیزی گره نخورد پس امید بی معناست مگر به چیزی گره بخورد که هنوز در راه است و هیچ گاه از راه نمی رسد؛ امید بی معناست اگر جهان چیزی بیش از تمام چیزی که هست، نباشد ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1395/12/25/خط-شانزدهم-امید
خط چهاردهم: جواد طباطبایی که می .شد

درخواست حذف اطلاعات
1) نوشتن از جواد طباطبایی سهل است و ممتنع. اگر سهل نبود، در هر نشریه و گروه و تشکلی در فضای مجازی و جزآن، اینقدر از او یاد نبود و این حجم از سخن، در ستایش و ستیزه با او جاری نمی شد. و ممتنع است، چه، هنوز به روشنی نمی دانیم که پیامد آرا و آثار و افکار او، بر پهنه ی تاریخی ما چه خواهد بود. نشان به آن نشان که هر . سر نقد جدی با او دارد، در عمل، واکنشی ست به ستایشگران و خود-حواری-خوانده هایش، و هرگاه از منتقدین سر سختش احتجاج در مفاد آثار و آرایش را جویا می شویم، یا سکوت می شنویم و یا اذعان به اینکه با بعد پژوهشی و آکادمیک او نزاعی ندارند! عجب آنکه اگر نقد در اینجا ن... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1395/12/22/خط-چهاردهم-جواد-طباطبایی-که-می-اندیشد
خط پانزدهم: در ستایش حاشیه یا hyper-p.ivity

درخواست حذف اطلاعات
1) یاد گرفته ایم که هر کاری غایت و مرکزی دارد و حاشیه ای. برای مان تکرار کرده اند که حاشیه ها را نباید جدی گرفت، باید اهم و فی الاهم کرد، باید فرصت محدود را .ج مسایل اصلی کرد و بازی را برد! اقتضای عقل این است آ.! اقتضای هضم، اقتضای احتیاط، شرط بردن در نبردها و رقابت ها، شرط رستگاری و بستن بار خود، همه در این است، در شاخت اصل از فرع و حاشیه از مرکز. 2) به حاشیه که بپردازی، در ابتدا میشوی .ی که از مرحله پرت افتاده، کم کم میشوی مزاحم، اضافی، پارازیت، سپس عنصر نامطلوب، پس تمام پلیس های موفقیت فعال می شوند، نصیحت گویان و سرزنش گران که حس. کلافه شدند، دیگر نوبت .انی ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1395/12/24/خط-پانزدهم-در-ستایش-حاشیه-یا-Hyper-Passivity
خط سیزدهم: برای میلاد دخانچی و جیوه گی اش

درخواست حذف اطلاعات
1) میلاد را باید جدی گرفت، هنوز تا رسیدن به بلوغی که باید، فاصله ها دارد، اما در همین وهله ی پیدایش اش نیز، رخداد تازه ای در رسانه ی ماست. دخانچی را به هزار روایت می توان خواند، گواینکه تا به حال هم خوانده اند و می خوانندش، اما منِ دانشجوی فلسفه، میخواهم از دخانچی کمتر خوانده شده ای بگویم که نه مساله ی رسانه ای ها، نه مساله ی انقل. ها و نوانقل. ها، و نه مساله ی .ی هاست. دخانچی ای که پیش از رسانه، . یا سیاست، در سیلان قلمرو گریزی به نام زندگی عمومی ایرانی، حاضر می شود. به زبان ساده می خواهم جدا از اتیکت و قلمروهای جذاب و از پیش تعیین شده، کمی با او رفاقت و زندگ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1395/12/21/خط-سیزدهم-برای-میلاد-دخانچی-و-جیوه-گی-اش
خط چهاردهم: جواد طباطبایی که می .شد

درخواست حذف اطلاعات
1) نوشتن از جواد طباطبایی سهل است و ممتنع. اگر سهل نبود، در هر نشریه و گروه و تشکلی در فضای مجازی و جزآن، اینقدر از او یاد نبود و این حجم از سخن، در ستایش و ستیزه با او جاری نمی شد. و ممتنع است، چه، هنوز به روشنی و ایضاح نمی دانیم که پیامد آرا و آثار و افکار او، بر پهنه ی تاریخی ما چه خواهد بود. نشان به آن نشان که هر . سر نقد جدی با او دارد، در عمل، واکنشی ست به ستایشگران و خود-حواری-خوانده هایش، و هرگاه از منتقدین سر سختش احتجاج در مفاد آثار و آرایش را جویا می شویم، یا سکوت می شنویم و یا اذعان به اینکه با بعد پژوهشی و آکادمیک او نزاعی ندارند! عجب آنکه اگر نقد در... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1395/12/22/خط-چهاردهم-جواد-طباطبایی-که-می-اندیشد
خط سیزدهم: برای میلاد دخانچی و جیوه گی اش

درخواست حذف اطلاعات
1) میلاد را باید جدی گرفت، هنوز تا رسیدن به بلوغی که باید فاصله ها دارد، اما در همین وهله ی پیدایش اش نیز، رخداد تازه ای در رسانه ی ماست. دخانچی را به هزار روایت می توان خواند، گواینکه تا به حال هم خوانده اند و می خوانندش، اما منِ دانشجوی فلسفه، میخواهم از دخانچی کمتر خوانده شده ای بگویم که نه مساله ی رسانه ای ها، نه مساله ی انقل. ها و نوانقل. ها، و نه مساله ی .ی هاست. دخانچی ای که پیش از رسانه، . یا سیاست، در سیلان قلمرو گریزی به نام زندگی عمومی ایرانی، حاضر می شود. به زبان ساده می خواهم جدا از اتیکت و قلمروهای جذاب و از پیش تعیین شده، کمی با او رفاقت و زندگی ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1395/12/21/خط-سیزدهم-برای-میلاد-دخانچی-و-جیوه-گی-اش
خط دوازدهم: از نوشتن

درخواست حذف اطلاعات
1) محمدعلی مرادی، از اساتید فلسفه است که گرچه آکادمی ایرانی برای او آغوش نگشوده، اما او از .شیدن به آکادمی دست نکشیده. دغدغه ی مهم او را شاید بتوان خلق متن آکادمیک و سنت مکتوب .شیدن دانست. او چنان به این نکته معتقد است که حتا برای مصاحبه های خود نیز، صورت مصاحبه ی مکتوب را برگزیده و شاید کمتر مناسبت و موضوعی باشد که او در آن، دغدغه ی اصلی اش را مبنی بر ضرورت نوشتن و نوشتار آکادمیک، مطرح نکرده باشد. برای مثال، این مصاحبه ی او با خبرگزاری مهر، تا حد مناسبی دغدغه و استدلال هایش را برای ادعایش منع. میکند. به عنوان یک دانشجوی فلسفه، و به نحو عام تر، یک دانشجوی ع... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1395/12/20/خط-دوازدهم-از-نوشتن
خط یازدهم: قسمتی از ابدیت...

درخواست حذف اطلاعات
روزهایی هستد که تنه به تنه ی ابدیت می زنند. روزهایی که درست میان شلوغ ترین و بی معناترین روزهایت قرار میگیرند، چنان شلوغ که هر چیزی در آن ها گم می شوند، مگر این روزهای جداشده از ابدیت و فروافتاده روی زمین. اسفند و شلوغی های آ. سالی اش، مدتی ست که برایم چنین جادوهایی در آستین دارد. همیشه به این فکر می. که معجزه یا جادو تا جایی معجزه یا جادویند که رخ ندهند، وگرنه رخ دادن شان دیگر اعجاز و .ق عادتی همپای اوقات رخ ندادن شان با خود ندارد. استدلالی که گمان میکنم هنوز هم نباید بی وجه باشد؛ اما رخدادن این جادو، حتا تکرار شدن و بیشتر از آن، بازگشت جاودانه اش، نه آن ر... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1395/12/19/خط-یازدهم-قسمتی-از-ابدیت
خط دهم: برای دو معلم عزیزم

درخواست حذف اطلاعات
1) معلمی می تواند حرفه باشد. محل درآمد و گذران معیشت. یا اینکه میتواند معا. باشد، معا.ی از سر عادات با دانش آموزان و دانشجویان. معلمی همچنین می تواند وظیفه و مسئولیت باشد، و نیز رس. و موقعیتی اجتماعی. هر .ی لااقل یک نمونه از این سنخ های گوناگون را تجربه کرده. حال بهتر یا بدتر، قوی تر یا ضعیف تر.  2) اما معلمی می تواند معنای دیگری هم داشته باشد؛ معلمی همچون یک حیات، یک زندگی. .ی میتواند شاغل به حرفه ی معلمی باشد، میتواند مشتغل به درس و بحث و گپ و گفت باشد، حتا میتواند عاشقانه شغل و اشتغالاتش را دوست بدارد و در زندگی اش، آن را بالاتر از هر غایت و موضوعی قرار ده ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1395/12/18/خط-دهم-برای-دو-معلم-عزیزم
خط هشتم: تعریضی بر یک متن

درخواست حذف اطلاعات
سایت سیمافکر، مستندی درباره ی انقلاب 57 و مساله ی حجاب را نشر داده که کاری ست از سوی گروه مستندساز آلمانی. جدای از مستند و روایت آن که گرچه روایتی متفاوت است، اما چندان جدی نیست؛ سردبیر سایت متنی کوتاه اما مهم را در حاشیه ی آن منتشر کرده که در همان لینک مشروحش آمده است. این متن، و البته مشی عمومی سیمافکر و به طور کل سایت هایی نظیر ترجمان یا برنامه ی جیوگی و ... نوعی باز .شی و تفسیر مجدد از انقلاب و سیاست دینی و مسایل آن است. این مشی و نیز فضای مجازی و همچنین دانش گسترده تر دوستان نوانقل. در علوم انسانی و فلسفه، امکان دیالوگ های انتقادی و صریح تری را فراهم می ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1395/12/16/خط-هشتم-تعریضی-بر-یک-متن