وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

مرجع اطلاغات عمومی و کلی . ها

آخرین مطالب مرجع اطلاغات عمومی و کلی . ها به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.نحوه ثبت نام ازمون .ی 97

درخواست حذف اطلاعات
نحوه ثبت نام ازمون .ی 97 نحوه پذیرش آزمون .ی بدون آزمون . آزاد .ی چگونه است؟ شرایط پذیرش داوطلبان بدون آزمون به شرح زیر است؛ داوطلبان دوره .ی تخصصی بدون آزمون . آزاد .ی علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی میبایسـت واجد شرایط زیر باشند:دارا بـودن حـداقل میـانگین نمـرات ۱۸ در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای رشته های علوم انسانی (به جـز رشته های حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) و حداقل میانگین ۱۷ جهت سایر رشته ها (از جملـه رشـته هـای حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)؛ همچنین دارا بودن حداقل میانگین ۱۷ جهـت فـارغ .حصـیلان مقطع کارشناسی ارشد پ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/302
نحوه ثبت نام ازمون .ی 96

درخواست حذف اطلاعات
نحوه ثبت نام ازمون .ی 96 نحوه پذیرش آزمون .ی بدون آزمون . آزاد .ی چگونه است؟ شرایط پذیرش داوطلبان بدون آزمون به شرح زیر است؛ داوطلبان دوره .ی تخصصی بدون آزمون . آزاد .ی علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی میبایسـت واجد شرایط زیر باشند:دارا بـودن حـداقل میـانگین نمـرات ۱۸ در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای رشته های علوم انسانی (به جـز رشته های حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) و حداقل میانگین ۱۷ جهت سایر رشته ها (از جملـه رشـته هـای حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)؛ همچنین دارا بودن حداقل میانگین ۱۷ جهـت فـارغ .حصـیلان مقطع کارشناسی ارشد پ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/303
شرایط ثبت نام ازمون .ی 96

درخواست حذف اطلاعات
شرایط ثبت نام ازمون .ی 96 نحوه پذیرش آزمون .ی بدون آزمون . آزاد .ی چگونه است؟ شرایط پذیرش داوطلبان بدون آزمون به شرح زیر است؛ داوطلبان دوره .ی تخصصی بدون آزمون . آزاد .ی علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی میبایسـت واجد شرایط زیر باشند:دارا بـودن حـداقل میـانگین نمـرات ۱۸ در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای رشته های علوم انسانی (به جـز رشته های حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) و حداقل میانگین ۱۷ جهت سایر رشته ها (از جملـه رشـته هـای حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)؛ همچنین دارا بودن حداقل میانگین ۱۷ جهـت فـارغ .حصـیلان مقطع کارشناسی ارشد ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/304
زمان ثبت نام ازمون .ی 96

درخواست حذف اطلاعات
زمان ثبت نام ازمون .ی 96 نحوه پذیرش آزمون .ی بدون آزمون . آزاد .ی چگونه است؟ شرایط پذیرش داوطلبان بدون آزمون به شرح زیر است؛ داوطلبان دوره .ی تخصصی بدون آزمون . آزاد .ی علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی میبایسـت واجد شرایط زیر باشند:دارا بـودن حـداقل میـانگین نمـرات ۱۸ در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای رشته های علوم انسانی (به جـز رشته های حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) و حداقل میانگین ۱۷ جهت سایر رشته ها (از جملـه رشـته هـای حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)؛ همچنین دارا بودن حداقل میانگین ۱۷ جهـت فـارغ .حصـیلان مقطع کارشناسی ارشد پی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/305
ثبت نام ازمون .ی 97

درخواست حذف اطلاعات
ثبت نام ازمون .ی 97 نحوه پذیرش آزمون .ی بدون آزمون . آزاد .ی چگونه است؟ شرایط پذیرش داوطلبان بدون آزمون به شرح زیر است؛ داوطلبان دوره .ی تخصصی بدون آزمون . آزاد .ی علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی میبایسـت واجد شرایط زیر باشند:دارا بـودن حـداقل میـانگین نمـرات ۱۸ در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای رشته های علوم انسانی (به جـز رشته های حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) و حداقل میانگین ۱۷ جهت سایر رشته ها (از جملـه رشـته هـای حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)؛ همچنین دارا بودن حداقل میانگین ۱۷ جهـت فـارغ .حصـیلان مقطع کارشناسی ارشد پیوست... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/306
ثبت نام ازمون .ی 96-97

درخواست حذف اطلاعات
ثبت نام ازمون .ی 96-97 نحوه پذیرش آزمون .ی بدون آزمون . آزاد .ی چگونه است؟ شرایط پذیرش داوطلبان بدون آزمون به شرح زیر است؛ داوطلبان دوره .ی تخصصی بدون آزمون . آزاد .ی علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی میبایسـت واجد شرایط زیر باشند:دارا بـودن حـداقل میـانگین نمـرات ۱۸ در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای رشته های علوم انسانی (به جـز رشته های حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) و حداقل میانگین ۱۷ جهت سایر رشته ها (از جملـه رشـته هـای حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)؛ همچنین دارا بودن حداقل میانگین ۱۷ جهـت فـارغ .حصـیلان مقطع کارشناسی ارشد پیو ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/307
ثبت نام ازمون .ی 95-96

درخواست حذف اطلاعات
ثبت نام آزمون .ی 95-96 نحوه پذیرش آزمون .ی بدون آزمون . آزاد .ی چگونه است؟ شرایط پذیرش داوطلبان بدون آزمون به شرح زیر است؛ داوطلبان دوره .ی تخصصی بدون آزمون . آزاد .ی علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی میبایسـت واجد شرایط زیر باشند:دارا بـودن حـداقل میـانگین نمـرات ۱۸ در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای رشته های علوم انسانی (به جـز رشته های حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) و حداقل میانگین ۱۷ جهت سایر رشته ها (از جملـه رشـته هـای حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)؛ همچنین دارا بودن حداقل میانگین ۱۷ جهـت فـارغ .حصـیلان مقطع کارشناسی ارشد پیوس ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/308
ثبت نام آزمون .ی 96

درخواست حذف اطلاعات
ثبت نام آزمون .ی 96 نحوه پذیرش آزمون .ی بدون آزمون . آزاد .ی چگونه است؟ شرایط پذیرش داوطلبان بدون آزمون به شرح زیر است؛ داوطلبان دوره .ی تخصصی بدون آزمون . آزاد .ی علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی میبایسـت واجد شرایط زیر باشند:دارا بـودن حـداقل میـانگین نمـرات ۱۸ در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای رشته های علوم انسانی (به جـز رشته های حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) و حداقل میانگین ۱۷ جهت سایر رشته ها (از جملـه رشـته هـای حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)؛ همچنین دارا بودن حداقل میانگین ۱۷ جهـت فـارغ .حصـیلان مقطع کارشناسی ارشد پیوست... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/309
ثبت نام ازمون .ی 95

درخواست حذف اطلاعات
ثبت نام ازمون .ی 95 نحوه پذیرش آزمون .ی بدون آزمون . آزاد .ی چگونه است؟ شرایط پذیرش داوطلبان بدون آزمون به شرح زیر است؛ داوطلبان دوره .ی تخصصی بدون آزمون . آزاد .ی علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی میبایسـت واجد شرایط زیر باشند:دارا بـودن حـداقل میـانگین نمـرات ۱۸ در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای رشته های علوم انسانی (به جـز رشته های حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) و حداقل میانگین ۱۷ جهت سایر رشته ها (از جملـه رشـته هـای حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)؛ همچنین دارا بودن حداقل میانگین ۱۷ جهـت فـارغ .حصـیلان مقطع کارشناسی ارشد پیوست... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/310
ثبت نام ازمون .ی

درخواست حذف اطلاعات
 ثبت نام آزمون .ی نحوه پذیرش آزمون .ی بدون آزمون . آزاد .ی چگونه است؟ شرایط پذیرش داوطلبان بدون آزمون به شرح زیر است؛ داوطلبان دوره .ی تخصصی بدون آزمون . آزاد .ی علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی میبایسـت واجد شرایط زیر باشند:دارا بـودن حـداقل میـانگین نمـرات ۱۸ در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای رشته های علوم انسانی (به جـز رشته های حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) و حداقل میانگین ۱۷ جهت سایر رشته ها (از جملـه رشـته هـای حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)؛ همچنین دارا بودن حداقل میانگین ۱۷ جهـت فـارغ .حصـیلان مقطع کارشناسی ارشد پیوست ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/311
نحوه گرفتن رتبه لازم برای قبولی در رشته حسابداری

درخواست حذف اطلاعات
نحوه گرفتن رتبه لازم برای قبولی در رشته حسابداری داوطلبانی که می خواهند از رتبه قبولی در رشته حسابداری باخبر شوند می توانند با سامانه صدای مشاور در ارتباط باشند....    رشته حسابداری یک فعالیت خدماتی است که وظیفه ­اش فراهم . اطلاعات کمی، که اساسا دارای ماهیت مالی هستند، درباره واحد اقتصادی است. اطلاعات فراهم شده توسط حسابداری باید در تصمیم­ گیری­های اقتصادی سودمند باشد.  برای پاسخ به سوالات خود در رابطه با تخمین رتبه و..... آیا اعتراض به کارنامه ممکن است مفید باشد یا وقت تلف . است؟ اگر کد رهگیری یا شماره پرونده را گم کرده باشم چگونه می­ توانم از نتی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/292
انتخاب رشته کنکور سراسری 97

درخواست حذف اطلاعات
انتخاب رشته کنکور سراسری  97 چگونه شانس خود را در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 بالا ببریم انتخاب رشته برای کنکور سراسری 96 بعد از امتحان و دریافت کارنامه داوطلب می باشد، هر داوطلب حق دارد 20 انتخاب داشته باشد، تعداد انتخاب ها هم هرچقدر کمتر باشد قطعا حساسیت بیشتر می شود. با توجه به حساسیت موضوع لیست رشته های کنکور سراسری از انتخاب رشته کنکور سراسری محل هایی که شانس قبولی زیادی در آن ندارید خودداری کنید و صرفا انتخاب هایی را وارد فرم انتخاب رشته . آزاد 96 و انتخاب رشته . سراسری 96 داشته باشد که از لحاظ تراز قبولی با تراز شما سنخیت داشته باشد. در ابتدا رشته ه ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/293
انتخاب رشته کنکور سراسری 95-96

درخواست حذف اطلاعات
انتخاب رشته کنکور سراسری 95-96 چگونه شانس خود را در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 بالا ببریم انتخاب رشته برای کنکور سراسری 96 بعد از امتحان و دریافت کارنامه داوطلب می باشد، هر داوطلب حق دارد 20 انتخاب داشته باشد، تعداد انتخاب ها هم هرچقدر کمتر باشد قطعا حساسیت بیشتر می شود. با توجه به حساسیت موضوع لیست رشته های کنکور سراسری از انتخاب رشته کنکور سراسری محل هایی که شانس قبولی زیادی در آن ندارید خودداری کنید و صرفا انتخاب هایی را وارد فرم انتخاب رشته . آزاد 96 و انتخاب رشته . سراسری 96 داشته باشد که از لحاظ تراز قبولی با تراز شما سنخیت داشته باشد. در ابتدا رشته ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/294
انتخاب رشته کنکور سراسری 95

درخواست حذف اطلاعات
انتخاب رشته کنکور سراسری 95 چگونه شانس خود را در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 بالا ببریم انتخاب رشته برای کنکور سراسری 96 بعد از امتحان و دریافت کارنامه داوطلب می باشد، هر داوطلب حق دارد 20 انتخاب داشته باشد، تعداد انتخاب ها هم هرچقدر کمتر باشد قطعا حساسیت بیشتر می شود. با توجه به حساسیت موضوع لیست رشته های کنکور سراسری از انتخاب رشته کنکور سراسری محل هایی که شانس قبولی زیادی در آن ندارید خودداری کنید و صرفا انتخاب هایی را وارد فرم انتخاب رشته . آزاد 96 و انتخاب رشته . سراسری 96 داشته باشد که از لحاظ تراز قبولی با تراز شما سنخیت داشته باشد. در ابتدا رشته ها ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/295
انتخاب رشته کنکور سراسری96

درخواست حذف اطلاعات
انتخاب رشته کنکور  سراسری 96 چگونه شانس خود را در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 بالا ببریم انتخاب رشته برای کنکور سراسری 96 بعد از امتحان و دریافت کارنامه داوطلب می باشد، هر داوطلب حق دارد 20 انتخاب داشته باشد، تعداد انتخاب ها هم هرچقدر کمتر باشد قطعا حساسیت بیشتر می شود. با توجه به حساسیت موضوع لیست رشته های کنکور سراسری از انتخاب رشته کنکور سراسری محل هایی که شانس قبولی زیادی در آن ندارید خودداری کنید و صرفا انتخاب هایی را وارد فرم انتخاب رشته . آزاد 96 و انتخاب رشته . سراسری 96 داشته باشد که از لحاظ تراز قبولی با تراز شما سنخیت داشته باشد. در ابتدا رشته ه... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/296
نرم افزار تخمین رتبه کنکور 96-97

درخواست حذف اطلاعات
نرم افزار تخمین رتبه کنکور 96-97 نرم افزار تخمین رتبه کنکور 96 بعد از برگزاری آزمون بسیاری از داوطلبان به نمونه سوالات رجوع کرده و می خواهند بدانند چه تعداد از سوالاتی را در کنکور درست جواب داده اند و چه درصدی زده اند ولی آگاهی لازم و یا نرم افزار تخمین رتبه کنکور 96 در اختیار ندارند. شما داوطلبی که کنکور دادی و استرس داری ....... می خوای بدونی چه درصدی زدی یا چه رتبه ای میاری و کجا قبول میشی؟ ما درنرم افزار تخمین رتبه کنکور و انتخاب رشته کنکور سراسری با وارد . حدود درصدهایی که فکر می کنین تو کنکور زدین بهتون میگیم که تقریبا چه رتبه ای تو کنکور به دست میارین.... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/297
نرم افزار تخمین رتبه کنکور 95-96

درخواست حذف اطلاعات
نرم افزار تخمین رتبه کنکور 95-96 نرم افزار تخمین رتبه کنکور 96 بعد از برگزاری آزمون بسیاری از داوطلبان به نمونه سوالات رجوع کرده و می خواهند بدانند چه تعداد از سوالاتی را در کنکور درست جواب داده اند و چه درصدی زده اند ولی آگاهی لازم و یا نرم افزار تخمین رتبه کنکور 96 در اختیار ندارند. شما داوطلبی که کنکور دادی و استرس داری ....... می خوای بدونی چه درصدی زدی یا چه رتبه ای میاری و کجا قبول میشی؟ ما درنرم افزار تخمین رتبه کنکور و انتخاب رشته کنکور سراسری با وارد . حدود درصدهایی که فکر می کنین تو کنکور زدین بهتون میگیم که تقریبا چه رتبه ای تو کنکور به دست میارین.... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/298
نرم افزار تخمین رتبه کنکور95

درخواست حذف اطلاعات
نرم افزار تخمین رتبه کنکور95 نرم افزار تخمین رتبه کنکور 96 بعد از برگزاری آزمون بسیاری از داوطلبان به نمونه سوالات رجوع کرده و می خواهند بدانند چه تعداد از سوالاتی را در کنکور درست جواب داده اند و چه درصدی زده اند ولی آگاهی لازم و یا نرم افزار تخمین رتبه کنکور 96 در اختیار ندارند. شما داوطلبی که کنکور دادی و استرس داری ....... می خوای بدونی چه درصدی زدی یا چه رتبه ای میاری و کجا قبول میشی؟ ما درنرم افزار تخمین رتبه کنکور و انتخاب رشته کنکور سراسری با وارد . حدود درصدهایی که فکر می کنین تو کنکور زدین بهتون میگیم که تقریبا چه رتبه ای تو کنکور به دست میارین.مر... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/299
نرم افزار تخمین رتبه کنکور 96

درخواست حذف اطلاعات
نرم افزار تخمین رتبه کنکور  96 نرم افزار تخمین رتبه کنکور 96 بعد از برگزاری آزمون بسیاری از داوطلبان به نمونه سوالات رجوع کرده و می خواهند بدانند چه تعداد از سوالاتی را در کنکور درست جواب داده اند و چه درصدی زده اند ولی آگاهی لازم و یا نرم افزار تخمین رتبه کنکور 96 در اختیار ندارند. شما داوطلبی که کنکور دادی و استرس داری ....... می خوای بدونی چه درصدی زدی یا چه رتبه ای میاری و کجا قبول میشی؟ ما درنرم افزار تخمین رتبه کنکور و انتخاب رشته کنکور سراسری با وارد . حدود درصدهایی که فکر می کنین تو کنکور زدین بهتون میگیم که تقریبا چه رتبه ای تو کنکور به دست میارین. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/300
نرم افزار تخمین رتبه کنکور 97

درخواست حذف اطلاعات
نرم افزار تخمین رتبه کنکور 97   نرم افزار تخمین رتبه کنکور 96 بعد از برگزاری آزمون بسیاری از داوطلبان به نمونه سوالات رجوع کرده و می خواهند بدانند چه تعداد از سوالاتی را در کنکور درست جواب داده اند و چه درصدی زده اند ولی آگاهی لازم و یا نرم افزار تخمین رتبه کنکور 96 در اختیار ندارند. شما داوطلبی که کنکور دادی و استرس داری ....... می خوای بدونی چه درصدی زدی یا چه رتبه ای میاری و کجا قبول میشی؟ ما درنرم افزار تخمین رتبه کنکور و انتخاب رشته کنکور سراسری با وارد . حدود درصدهایی که فکر می کنین تو کنکور زدین بهتون میگیم که تقریبا چه رتبه ای تو کنکور به دست میارین... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/301