وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

علوم .ی

آخرین مطالب علوم .ی به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.مقدمات زبان

درخواست حذف اطلاعات
زبان زبان ابزار انتقال اطلاعات است وان بر دو گونه است گفتاری ونوشتاری که اولی را ملفوظ ودومی را مکتوب گویند کلیه مفاهیم از طریق کلمات ویا ترکیبی از کلمات همراه با نسبت صورت میپذیرد که بان جمله یا کلام گویند بنا بر این برای اشنائی با هر زبانی ابتدا با کلمه اشنا میشوند. کلمه یا واژه :هر لفظی که دارای معنی باشد کلمه نامند وکلمه پایه هر زبانی است مانند روز یا یوم اقسام کلمه:در زبان عربی کلمه بر سه قسم است اسم فعل حرف اسم: نام هر چیزی را گویند بطوز  مشخص یا مبهم مانند  محمد یا او فعل: انجام کاری در زمانی توسط .ی یا شئی مانند میروم یا برو حرف: هر کلمه ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://behabadi.blog.ir/1390/07/09/مقدمات زبان
مسایل منطقی

درخواست حذف اطلاعات
مسایل منطقی در علم منطق از دو موضوع بحث میشود ا- تعریف کامل یک مفهوم(تصوری) مانند تعریف مفهوم انسان که انرا حد تام میگویند ۲-اثبات یک تصدیق (قضیه) مانند اثبات اینکه نور ماه از خورشید است که انرا حجت یا استدلال مینامند. پیش از ورود بمباحث فوق بهتر است باموارد زیر اشنا شویم مفهوم:هر شیئ که در هستی وجود دارد مصداق وانچه ازان مصداق در ذهن نقش میبندد مفهوم است که در قالب یک لفظ بیان میشود مثلا واژه خداوند دارای مفهومی در ذهن ومصداقی در خارج است اقسام مفهوم: ۱- تصور یعنی صورت اشیاء خارجی در ذهن. تصور خود نیزدو گونه است کلی وجزئی وکلی نیز دو گونه است ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://behabadi.blog.ir/1390/07/09/مسایل منطقی
معرفت شناسی

درخواست حذف اطلاعات
معرفت شناسی(اپیستمولوژی) ۱-تعریف علم-الف-ادراک شیئ یاصورت ویا مفهوم ان .این تعریف باقسام است ب-انکشاف واقع بما هو حقه این تعریف به عمل است ج-امری ذهنی که حاکی از شئی موجود در هستی است (حد تام) و بالا.ه برخی معتقدندکه علم امری بسیط وغیر قابل تعریف منطقی ا ست. ۲-اقسام علم-۱- خود شیئ که بی واسطه حس ادراک میشود و علم حضوری نا مند مانند ادراک نفسا نیا ت خود (عین الیقین)-۲-صورت شیئ که با واسطه حس ادراک میشود مانندادراک اشیاء اطراف خود (علم الیقین) ۳- مفهوم شیئ که با واسطه عقل ادراک میشود مانند ادراک مفاهیم نفس واشیاء اطراف خود (حق الیقین). دو مورد اخیر را... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://behabadi.blog.ir/1390/07/09/معرفت شناسی
فلسفه

درخواست حذف اطلاعات
مسایل فلسفی ۱-فلسفه چیست؟فلسفه در لغت بمعنای دوست داشتن حقیقت وفیلسوف یعنی دوستدار حقیقت ودرمقابل ا ن سفسطه میباشد.در دنیای . انرا حکمت وحکیم مینا مند. از نظر علمی دانشی است که ازموجو د مطلق واحوال کلی ان بحث میکند بعبارت دیگر فلسفه  همان هستی شناسی است وموضوع ان وجود وتمامی انواع موجودات است واین موضوع عامترین مفهوم در عالم هستی است ما هیت مسایل فلسفی تجریدی است واز طریق عقل اثبات میشود هدف فلسفه کشف حقیقت وتکامل بشر و پاسخگویی به سوالات بنیادین است ۲-وجود-همانطور که گفته شد وجود یا هستی عامترین مفهوم در هستی است ومراد از ان خداوند وتم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://behabadi.blog.ir/1390/07/09/فلسفه
مقدمات عرفان

درخواست حذف اطلاعات
عرفان ۱-تعریف عرفان شناخت حقیقت از طریق دل یا باصطلاح قرانی عین الیقین  شنا ختی است حضوری وبدون واسطه که نیاز مند تجربه باطنی است واین امر مختص به مجردات نظیر ملائک یا ملکوت ونفس وکیفیات ان میباشد وهرگاه مراد از شناخت خداوند وصفات وافعال او وگرایش بی حد باوهمراه با عشق ومحبت باشد انرا      عر فان نامند. عرفان یعنی هر لحظه یک قدم بالا رفتن عابد:دنیا خواه است-  زاهد:ا.ت خواه است و عارف:خداخواه ۲-موضوع وهدف عرفان موضوع سیر وسلوک الی الله است وهدف وصال حضرت حق یا رفع حجاب از دل برای فنای در او است ۳- روش کار کشف وشهود قلبی از طریق تزکیه نفس یا د ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://behabadi.blog.ir/1390/07/09/مقدمات عرفان
کلام

درخواست حذف اطلاعات
مسا یل کلامی ۱-میان عقل (علم) ودین(وحی) چه را بطه ای وجود دارد؟ بر اساس حکمت متعا لیه ملا صد را میا ن بر هان و قران وعرفا ن اتحاد وجود دارد یعنی قطعا بین عقل ووحی هیچگونه تعا رضی نخوا هد بود البته عقل وعلم قادر به درک تمامی حقایق دینی نیست ولی تا کنون وحی ودین با هیچیک از مسایل عقلی وعلمی در تعارض نبو ده است  بنا بر این اگر امری عقلی وعلمی در تعارض با تفسیری از قران ویا روا یاتی باشد ان تفسیر ویا روایت مخدوش است. ۲-وحدت یا کثرت دین(پلورالیسم) در دنیای ما ۵دین تو حیدی وحد اقل ۷ دین بشری وجود دارد الف-ادیان تو حیدی ۱-اصول دین یعنی خدا نبوت ومعا د در ت ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://behabadi.blog.ir/1391/08/02/کلام
حدیث

درخواست حذف اطلاعات
بسمه تعالی در اصطلاح محدثان، به کلامى که حکایت‏گر سخن، کردار یا تقریر معصوم (. ص و اهل بیت ع ) است، «حدیث» و گاه «خبر» یا «روایت» گفته مى‏شود. حدیث، به‏دلیل انتساب آن به معصوم و وحیانى بودن محتواى آن، حجت است. قرآن کریم، به مثابه قانون اساسى .، بیشتر کلیات را بیان کرده و تبیین تفاصیل و جزئیات را به روایات واگذار کرده است؛ از این‏رو روایات، پس از قرآن، مهم‏ترین منبع شناخت دین به شمار مى‏آید. مقدمهَُُُ ۱ . حدیث در اصطلاح محدثان، به کلامى که حکایت‏گر سخن، کردار یا تقریر معصوم (. ص و اهل بیت ع ) است، «حدیث» و گاه «خبر» یا «روایت» گفته مى‏شود. حدی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://behabadi.blog.ir/1391/08/02/حدیث
نقدوبررسی قانون اساسی ایران

درخواست حذف اطلاعات
قانون اساسی . ایران میثاق ملت ایران است که بر اساس  دانش و.د جمعی خود انرا منطبق با قران کریم تنظیم وبتصویب  رسانیده است.بطور قطع این قانون کامل نیست کما اینکه پس از گذشت ده سال از تصویب ان یکبار انرا اصلاح نموده اند  پس بار دیگر وبارهای دیگر میتواند اصلاح وتکامل یابد. ما برانیم این میثاق ملی را با رهنمود کرفتن از قران کریم  نقاط ضعف انرا بررسی و.د جمعی را در اصلاح این میثاق ملی بکار گیریم.ان شاء الله .پیش از طرح موارد مروری کلی بر نهاد های قانون اساسی واصول مربوط مینمائیم. یک-ملت -حقوق ملت(اصول۸تا۴۸-۵۱-۱۶۵-۱۶۹-۱۷۱) دو-. ایران الف-مبانی اعتقاد... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://behabadi.blog.ir/1391/08/02/نقدوبررسی قانون اساسی ایران
به بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان خوش آمدید

درخواست حذف اطلاعات
the biggest netwok on blogging in the world پایگاه جامع آشنائی باقران کریم علوم .ی واینترنت پروژه نماد سازی از حضرت صاحب ویاران ایشان در دنیای مجازی سایت کتاب هدایت درمرکز دایره و313وبلاگ د.یرامون آن بعنوان نمادی ازآن حضرت و  یاران  ایشان در حکومت جهانی http://behabadi.ir http://behabady.ir نقدوبررسی قانون اساسی ایران حدیث کلام مقدمات عرفان فلسفه معرفت شناسی مسایل منطقی مقدمات زبان ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://behabadi.blog.ir/1396/01/01/به بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان خوش آمدید