وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

بی همتا- کتاب ها و سخنرانی های . خانجانی

آخرین مطالب بی همتا- کتاب ها و سخنرانی های . خانجانی به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.لطفاً به من نزدیک نشوید !

درخواست حذف اطلاعات
لطفاً به من نزدیک نشوید !بسیاری از آدمھا گوئی بر پیشانی خود نوشته اند : لطفاً بمن نزدیک نشوید !تعداد این آدمھا در عصر جدید مستمراً بیشتر می شود و این دال بر انزوا و محبوبیّت آدمھا در تنخودشان می باشد که مطلقاً میل به دوستی و ھمدلی و معا. صمیمی با .ی ندارند و تماموحشت آنھا اینست که مبادا .ی آنھا را بشناسد . این آدمھا بدون تردید ضد ازدواج ھستند و اگرھم ازدواج کنند بسرعت به بن بست کشیده شده و به ا نواع طلاق مبتلا می شوند زیرا ازدواج یکھمزیستی توام با ھم سرنوشتی است که مست.م ھمدلی و درد دل نمودن و مبادله افکار و امیال واحساسات است . تنھا راه نجات اینان از خفقان ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/358/لطفاً به من نزديک نشويد !/
زن بعنوان « انسان کامل »

درخواست حذف اطلاعات
زن بعنوان « انسان کامل »سخن بر سر « انسان کامل » در اکثر مکاتب فلسفی و عرفانی جھان اساساً مرد را مخاطب قرار دادهاست و به یاد نداریم که ھرگز از زن کامل سخنی به میان آمده باشد. گوئی که زن ذاتاً ناقص است وقرار بر کمال ندارد!؟با ھمه انتقادات تیز و تلخی که در این نشریه به .ن عزیز که ھمه مادران و خواھران و ھمسران ماھستند روا داشته ایم که تماماً از عشق و مسئولیت است اینک نظریه « زن کامل » را طرح میکنیمتا مقدمه ای برای سائر مقالات باشد. ھر چند که در کتاب « ماده وجود » طرح اولیه این نظریه رادرافکنده ایم و زن را علت العلل و غایت کمال بشر قرار داده ایم و علاقه من?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/357/زن بعنوان « انسان کامل »/
زندگی درمانی

درخواست حذف اطلاعات
زندگی درمانیزندگی درمانی نام دیگر عرفان درمانی است زیرا ھنگامی که تن و دل و روان آدمی رنجور شدبایستی راه و روش و آداب زیستن را علاج نمود و تغییر داد تا وجود فرد نجات یابد و احیاء گردد نهاینکه صرفاً با بدن خود کلنجار رویم و آنرا شیمیائی کنیم.بجای اینکه وجود بیمار را مورد بررسی قرار دھیم . بیائیم و عوامل بیماری زا را در زندگی بشناسیم واز بین ببریم : معیشت نادرست ، روابط و عواطف فاسقانه و ریاکارانه ، شغل و فعالیتھای حرام وھمچنین رژیم غذائی و رفتار روزمره و عادات کھن .گاه ترک یک رابطه یا عادت قدیمی تحوّل عظیمی در تن و دل و روان ما پدید می آورد که معجزهآساست ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/356/زندگي درماني/
عوامل نابودسازی هویت .

درخواست حذف اطلاعات
عوامل نابودسازی هویت .ھمانطور که بارھا نشان داده ایم علّت نابودی ھویت . در عصر جدید ھمان فلسفه برابری زن ومرد است. این برابری ھرگز در قلمرو حقوق انسانی رخ نداده و بلکه باعث ستم مضاعف و پیچیدهتری برای ھر دو جنس شده و نفع این دو ستم از آن نظام سرمایه داری جھانی است.این برابری فقط در قلمرو صورت و اطوار و رفتار رخ داده است: مردواری زن و زن واری مرد. ریاستطلبی دنیوی زن و ملوس گری و لطافت گرائی مرد . خشونت زن و ظرافت مرد. لباسھای خشن برایزن و پوشش لطیف و رنگارنگ برای مرد. آرایشھای .نه مرد و آرایشھای مردانه زن، رقاصی مرد وجنگجوئی زن و ..... و نھایتاً جراحی پلاستیک ب?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/355/عوامل نابودسازي هويت جنسي/
جنی بنام نبوغ

درخواست حذف اطلاعات
جنی بنام نبوغجنون و رفتارھای مالیخولیائی و بیقراریھای حاد و فراگیر درک.ن ، یکی دیگر از ویژگیھایمدرنیزم است.در تجربه به درمان امراض روانی به دو منشاٌ اساسی برای این نوع امراض در بچه ھای زیر سنبلوغ پی برده ام : تلویزیون و والدین (بخصوص مادران). برنامه ھای مالیخولیائی تلویزیونی و ماھوارهای و ویدئوئی ذھنیت بچه ھا را مسخ می کنند و حالات و امیال مالیخولیائی والدین و خاصه مادران ھمقلوب و عواطف بچه ھا را مسخ می نماید . این نوع جن زدگی و . زدگی در بچه ھاست که بندرتدرگذشته ھا گزارش شده است .مثلا موجوداتی بنام .من و مردعنکبوتی مبدل به جن بسیاری ازبچه ھا شده اند که ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/354/جني بنام نبوغ/
کی عاشق است و کی معشوق؟

درخواست حذف اطلاعات
کی عاشق است و کی معشوق؟مرد دعوی عشق میکند که خود را از ھر مسئولیتی در زندگی .شوئی مبرا کند و زن ھم شھامتطرح مطالبات خود را نداشته باشد از جمله تقاضای حقوق از بابت کار . در خانه . و زن ھم اینادعا را باور می کند تا خود را معشوق کند و احساس فرشته خوئی نماید و لذا او ھم خود را از ھرمسئولیتی در .شوئی مبرا کند و برای ابتدائی ترین وظایف خود ھزار ناز و عشوه و منت نماید. دراین تجارت .ی که نام مقدس عشق را به یدک می کشد بتدریج شاھد پیدایش عقده ھا و کینهھا در رابطه می شویم و به ناگاه به بھانه ای دعوی عشق از میان می رود. این خود واژه مقدسعشق است که خود را از این منجلاب بیرون... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/353/کي عاشق است و کي معشوق؟/
رفتار درمانی

درخواست حذف اطلاعات
رفتار درمانیرفتار درمانی در معنای حقیقی صورتی از عرفان درمانی و خود درمانی است . زیرا آنچه که بر ما رفتهاست ما را بیمار و گرفتار و معذب ساخته است پس بایستی از راه رفته بازگردیم تا آن عذاب را نیزبازگردانیم. رفتارھای ما باعث گرفتاریھای ما شده است پس بایستی از این رفتارھا باز گردیم . و اینمست.م خودشناسی است که کدامیک از سلسله رفتارھای ما موجب بدبختی ما شده است. کدامدسته از تھمت ھای ناحق و یا . به حقوق دیگران و یا ایجاد اکراه و زور در دین و اخلاق و یا خودفروشی و خیانت به اعتقادات خودمان زمینه ساز گرفتاریھای ما گشته است . بایستی زمینه ھا راشناخت و مسیر را تغی?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/352/رفتار درماني/
مشکل ما چیست؟ (آسیب شناسی فرهنگی)

درخواست حذف اطلاعات
مشکل ما چیست؟(آسیب شناسی فرهنگی)بزرگترین و محوری ترین مشکل فرھنگی جامعه ما از عالم تا عامی و از پیر تا جوان و زن و مرد اینستکه گوھره « نمی دانم » را در ذھن ودل خود از دست داده ایم و ھر .ی در کشور ما خود را یکنابغه و علامه دھر وعارف کامل می داند.که تبلیغات رسانه ھا مھمترین نقش را در این مرض و مصیبت عظیم اجتماعی ایفا کرده اند. این غرورملی که شبانه روز بھر بھانه ای بر سر ما می بارد مغزھا و وجدانھا و قلوب را دیوانه کرده استو سئوال . را میرانده و تحقیق و جستجو را منتفی ساخته است.بعد از تبلیغات رسانه ھای ملی، کامپیوتر و اینترنت از عوامل این فاجعه می باشد که باز ھ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/351/مشکل ما چيست؟ (آسيب شناسي فرهنگي)/
ادب: ظرف ادراک

درخواست حذف اطلاعات
ادب: ظرف ادراکھمانطور که برای دریافت غذا و اشیای مورد نیاز خودمان نیازمند اعضائی چون دست و دھان و پاھاھستیم و برای حفظ آن نیازمند بدن و شکم ھستیم یعنی محتاج اعضای دریافتن و ظرف داشتن میباشیم. جھت دریافت و برداشت و حفظ معنویات ھم نیازمند ابزار و ظرفی ھستیم که آن ادب است.براستی که آدم بی ادب ھرگز بزرگ نمی شود حتی اگر فیلسوف شود. از طریق ادب وجود خود راآماده دریافت و حفظ معنا از جھان می کنیم. ادب، ظرف ادراک بشر است و لذا آدمھای بی ادب ھرگزنه در مدرسه و نه در جامعه و نه در کل زندگی ھیچ نمی آموزند و ھیچ نمی فھمند و آموزه ھایجبری را ھم نمی توانند حفظ کنند.ادب شر... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/350/ادب: ظرف ادراك/
همسر کیست؟

درخواست حذف اطلاعات
همسر کیست؟خداوند در کتابش می فرماید که از جنس نفس ھر .ی برایش ھمسری قرار می دھد و نیز میفرماید که مؤمن با مؤمن و کافر با کافر ازدواج می کند این ماھیت ازدواجھای طبیعی است که به نیّت.شوئی رخ می دھد . الّبته ازدواجھای مصلحتی و یا عقیدتی ھم وجود دارند که از این قاعدهمستثنی ھستند . بنابراین آنچه که اساس طبیعی ازدواج را تشکیل میدھد که امری ماورای طبیعیبنظر می رسند و گاه به قسمت ازلی و تقدیر الھی نسبت داده می شوند اتفاقاً امری کاملاً طبیعیمی باشند و ماورای طبیعی بودن آن مربوط به جھل آدمی نسبت به نفس نھان خود است . ھمسر ھر.ی نفس آشکار خود اوست که در مقابل او قرار... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/349/همسر کيست؟/
نسخه ای برای امراض .نه

درخواست حذف اطلاعات
نسخه ای برای امراض .نهدر یک کلام ھمه امراض .ن برخاسته از جدالشان با ذات و ھویت و وظایف .نگی آنھاست که خداونددر خلقتشان نھاده است . و اگر زن مدرن بیمارترین زن کل تاریخ است بدان معناست که زن ھرگز تااین حد با زن بودن خود در جدال و انکار نبوده است و زن بودنش را خوار نداشته و لعنت نکرده و لذا درجھت مرد وار شدن تلاش نموده و بازیچه فلسفه .ی برابری با مرد گشته است و خود را جسماًو روحاً عقیم و ناھنجار و معذب کرده و لذا ھرگز امکان ھمسریت و مادریت نیافته است ھر چند کهشوھرھا نموده و بچه ھا زائیده باشد . از رایج ترین امراض روانی چنین زنی افسرده گی و ناتوانی وبیزاری . وان?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/348/نسخه اي براي امراض زنانه/
فلسفه حدود .

درخواست حذف اطلاعات
فلسفه حدود .. یعنی رھائی از زندان تن خویش و غواصی در دیگران و نه بازی با دیگران . آنچه که حدود .عمل نامیده می شود که با قواعد و قوانین عرفی و شرعی و اخلاقی و عقلی و جزائی مشخصشده است ھمان مرزھائی ھستند که اگر از آنھا عبور کنیم براستی به اسارت می افتیم . حدود. براستی ھمان غایت . ھستند و اگر در ھمان محدوده ھای عملی که داریم ھنوز ھماحساس . نمی کنیم بدان دلیل است که از ھمان .ھای موجود استفاده ای عمیق نمیبریم ودر قشر اعمال خود اسیریم و در روابط خود با دیگران عمیق و متعھد و جدّی نیستیم . فسق در رابطهھا قلمرو اسارتھا ھستند . . روح حاصل عشق متعھد است.احساس . دقیقاً ھمان... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/347/فلسفه حدود آزادي/
مفاسد اخلاقی بعد از ازدواج

درخواست حذف اطلاعات
مفاسد اخلاقی بعد از ازدواجاکثر جوانان تا قبل از ازدواج براستی عفّت و شرافت و صداقت خود را حفظ می کنند ولی پس ازازدواج بناگاه به انواع ھرزه گی و مفاسد اخلاقی دچار می شوند . براستی این چه رازی است . چراازدواجھای مدرن بجای پیشگیری از مفاسد اخلاقی خود موجب فساد و تبھکاری می شوند ؟ این نیزیکی از پدیده ھای واژگون آ.ا.مان است .مشاھده ھمین پدیده اجتماعی خود از علل گریز بسیاری از ازدواج . شده است . بخش عمده ایاز زمینه ھای اعتیاد نیز ازدواجھای مدرن می باشد .برخی از علل چنین پدیده ای را تیتر وار بر می شمریم :زندگی مشترک را وسیله ای برای اھ. فردی قرار دادن .ازدواج بعن?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/346/مفاسد اخلاقي بعد از ازدواج/
مرگ- درمانی

درخواست حذف اطلاعات
مرگ- درمانیپس از معرفت- درمانی که البته ویژه عقلاء می باشد که کمیاب ھستند مرگ – درمانی شیوه دیگریاست که ھر انسانی اگر بخواھد می تواند از آن برخوردار شود . یک انسان شدیداً بیمار و یا گرفتار اگربراستی مرگ را در دلش بپذیرد و خود را برای آن آماده سازد چه بسا آن بیماری و یا گرفتاریشبرطرف می شود و یا لااقل عذابش از بین می رود زیرا آنچه که یک بیماری و یا گرفتاری را عذاب آورمی کند که از اصل آن مشکل، شاقه تر است جنگ با آن و عدم باور و تصدیق مرگ یا نابودی حاصل ازآن است .یکی از اھ. ذاتی ھر بیماری و مشکلی آن است تا انسان را برای مرگ آماده سازد یعنی ازوابستگی به دنیا آز?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/345/مرگ- درماني/
خوش بینی و بد بینی

درخواست حذف اطلاعات
خوش بینی و بد بینیخوش بینی انسان در مرحله اوّل زندگی حاصل سطحی نگری و بینش ک.نه و بازیگرانه است و بیمسئولیتی . انسان بمیزانی که به عمق زندگی وارد نشده خود را عالم و بر آستانه سعادت مییابد وبواسطه ریای حاکم بر رفتار مردمان نیز ھمگان را زیبا و مھربان و نیکوکار مییابد . ولی ھر چه که برتجربه حاصل از مسئولیت و تعمق افزوده می گردد تلخی و تباھی دنیا و اھلش و نیز جھل انساندرباره خود و مردمان و جھان اضافه می شود و این عرصه بدبینی است. این بدبینی اگر قرین معرفتنباشد منجر به نفرت و انزجار می شود و کینه جوئی . ولی اگر حق ھر آنچه که ھست و می نمایددرک شود آنگاه عرصه توس?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/344/خوش بيني و بد بيني/
چرا نسل جدید از ازدواج می گریزند ؟

درخواست حذف اطلاعات
چرا نسل جدید از ازدواج می گریزند ؟عجب است که ھر دختر یا زنی حاضر است مفت و مجانی ھر نوع رابطه ای را با مردان داشته باش.ی تا سخن از ازدواج به میان می آید می گریزد . چرا ؟ گریز مردان نسل جدید از ازدواج لااقل توجیهاقتصادی دارد ولی توجیه .ن در این گریز چیست ؟گریز .ن مدرن از ازدواج در قبال مردی که آنان را دوست داشته باشد و عاشق باشد دو صد چنداننیز می باشد . این نسل آنھم پس از سپری نمودن دوران جوانی تازه بفکر ازدواج میافتد آنھم فقط بامردان احمق و بی عاطفه و . پول و ھرزه . و بدینگونه است که ھزینه ازدواج و مبلغ مھریه سر بهفلک می زند که دال بر فقدان ھر محبّت و عھد و و... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/343/چرا نسل جديد از ازدواج مي گريزند ؟/
فلسفه حیاء

درخواست حذف اطلاعات
فلسفه حیاءحیاء حاصل شرم و خج. و ندامت از ظھور و بروز کردارھای زشت خویشتن و یا دیگران میباشد .حیاء واکنش وجدان در قبال اعمال غیر وجدانی است پس حیاء یک صفت فطری و نشانه تشخیص نیکو بد است و نیز نشانه احساس مسئولیت نسبت به خویشتن می باشد و دال بر حضور اخلاق فطریدر وجود انسان است . این است که علی (ع) ، حیاء را از نشانه ھای ایمان می خواند و دال بر حضورتوبه از اعمال نادرست . در واقع آنکه حیاء ندارد دین و ایمان و شعورش زایل شده است . این استکه انسانھای با معرفت و انبیاء و اولیای الھی اسوه ھای حیاء بشرند .و اما امروزه شاھدیم که در قلمرو فرھنگ و تعلیم و تربیت مدرن ، حی?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/342/فلسفه حياء/
چند نسخه نجات

درخواست حذف اطلاعات
چند نسخه نجات*توبه از گناھانتنھا روش علاج قطعی ھمه عذابھا.*لقمه ای نان حل.نھا داروی شفابخش بیماریھا. *قطع روابط ریائیتنھا داروی آرامبخش اعصاب و روان.*ترک تھمت ناحقتنھا راه رھائی از بد بینی و شک.*ترک بیمه ھاتنھا راه نجات از بیم ھا.*قطع امید از پزشکتنھا راه فائق آمدن بر دردھا.*ساده زیستیتنھا روش چیره شدن بر آتش حسد.*گوش بستن بر حرف مردمانتنھا داروی خواب خوش و آرام.*چشم بستن بر تلویزیونتنھا راه نجات از توّھم و مالیخولیای مدرن.*خود – شناسیتنھا راه رھائی از شرک و نفاق.*خود را علت سرنوشت خود دانستنتنھا راه رھائی از ظلم.*دل کندن از عزیزانتنھا راه نجات از بغض... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/341/چند نسخه نجات/
چرا خداوند دیده نمیشود!

درخواست حذف اطلاعات
چرا خداوند دیده نمیشود!می دانیم که انسان تنھا مخلوقی است که به لحاظ وجودی و به دلیل انسان بودنش کافر است یعنیمنکر خداست و بلکه خود دعوی خدائی دارد واین بدان دلیل است که خلیفه خداست یعنی برجای خداقرار گرفته است و از صورت و روح خدا صاحب وجود ویژه و اشرف مخلوقات می باشد. چون خدا درانسان است پس از چشم انسان دیده نمی شود مگر اینکه از جایگاه خدائی خویش برخیزد و .وجکند و به جایگاه عدمی خود بازگردد و مخلوقیت خود را بازشناسد تا آنگاه خدا را دیدار و باور و بنده گینماید. این ھمان واقعه از میان برخاستن در معرفت عرفانی ماست. نفس آدمی در میان تن و روح کهصورت و اراده خ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/340/چرا خداوند ديده نميشود!/
منشأ بیماریهای اعصاب و روان (فلسفه .)

درخواست حذف اطلاعات
منشأ بیماریهای اعصاب و روان(فلسفه .)« سلامت »یک معنا و واژه دینی و قرآنی است و بمعنای تسلیم بودن است : تسلیم حقایق و ندایوجدان و امر حق. این تسلیم البته معلول معرفت بر این حقایق و امور است و گرنه آدمی حداکثر بااکراه و ریا تسلیم است.ھمه امراض عصبی و روانی و عاطفی بشر حاصل درگیری و استھلاک حاصل از تکبر و انکار حقایقاست . و تکبر نطفه کفر و القای . در انسان است زیرا . دشمن سلامت بشر است .جنگ انسان با حقایق فطرتی درون خودش و با حقایق جھان بیرون منشأ ھمه امراض اوست. لذا اینامراض به مثابه عذابھای حاصل از دین ستیزی اوست. این کبر و انکار و جدال بتدریج موجب ایجادبخل و ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/339/منشأ بيماريهاي اعصاب و روان (فلسفه اسلام)/