وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

بی همتا- کتاب ها و سخنرانی های . خانجانی

آخرین مطالب بی همتا- کتاب ها و سخنرانی های . خانجانی به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.هنرمند کیست؟

درخواست حذف اطلاعات
هنرمند کیست؟*از ھن.یشه مشھوری پرسیدم : یک ھن.یشه کامل کیست؟ گفت : .ی است که نقش بیگانه ای راچنان ایفا کند که گوئی خود ھموست.گفتم : اینکه وصف کردی ھنر جمله مردمان است . گفت : با اینتفاوت که مردمان ازبابت ایفای چنین نقشی پولی نمی گیرند و بلکه تمام درآمد خود را نیز ھزینه میکنند و مشھور ھم نمی شوند و جایزه ای ھم نمی گیرند و بلکه متھم به ریا ھستند که جایشان درکاسفل السافلین است . گفتم : اینک معنای ھنر پیشگی رافھمیدم و راز ھنرشان را.* از شاعر مشھوری پرسیدم : شاعر کامل کیست ؟ گفت : .ی که چنان تمام عمرش نقش عاشق رابازی می کند که ھمه باور می کنند که عاشق است و نه فاسق.پرس?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/392/هنرمند کيست؟/
آیا فقط شیعیان به بهشت می روند؟

درخواست حذف اطلاعات
آیا فقط شیعیان به بهشت می روند؟این سئوال برای ھر انسان .دمندی مطرح است که طبق حدیث معروف، آیا فقط آنانکه در ولایتعلی(ع) و آل او ھستند از عذاب دوزخ مصون می مانند؟ آیا مابقی بشریت که اصلاً علی(ع) را نمیشناسند و .ت را درک نکرده و اصلاً نامش را ھم نشنیده اند باید به جھنم بروند؟ آیا این عد. است؟پاسخ اینست که علی(ع) فقط یک فرد در جائی از تاریخ نیست . در قرآن کریم ھم سخن از علیین استیعنی علی ھا یا علی واران . و ھیچ قوم و مذھبی نیست که دارای یک علی واری در مراتب نباشد . ھمهعلی واران تاریخ حق واحدی ھستند و نور واحدند و درب بخشایش و نعمت خدا بر روی زمین و حجتھای حق در تار... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/391/آيا فقط شيعيان به بهشت مي روند؟/
امر بمعروف و نهی از منکر در جهنّم

درخواست حذف اطلاعات
امر بمعروف و نهی از منکر در جهنّمعصر آ.ا.مان عصر آشکاری جھّنم است آنگونه که قرآن ھم می فرماید« دوزخ آشکار شد» بنابراین درعرصه تبھکاریھا و عذابھا و دردھای بی درمان که جملگی عوارض دوزخ زمینی بشرند امر بمعروف و نھیاز منکر و ھمچنین درمان امراض و رفع گرفتاریھا از مردمان کاری بیھوده و ھدردادن نیروست و موجبعداوت شدیدتر با دین است ھمانطور که شاھدیم .ھر عذ. را که برداریم عذ. مھلکتر پدید می آید و تلاش برای رفع ھر بدبختی منجر به بدبختی لاعلاجترمی شود . و این واقعیت است . زیرا عذابھای الھی مطلقاً قابل شفاعت نیستند و باید دورانشان سپریشود ھمانگونه که قرآن می فرما?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/390/امر بمعروف و نهي از منکر در جهنّم/
طرح یک پارادو. شیعی

درخواست حذف اطلاعات
طرح یک پارادو. شیعی.ان شیعه برای شیعیان اسوه ھای سعادت و رستگاری در دو جھانند و اصلاً معنای .ت جز ایننیست یعنی پیشوایان و نمونه ھای سعادت و سلامت و ھدایت. پس اگر چنین است چرا شیعیان به یاد.ان خود گریه و زاری سر می دھند و چه بسا بر سر و . خود می کوبند؟ بخصوص آنھائی را کهبیشتر دوست می دارند و دعوی ارادت می کنند. آیا یاد .ان باعث احساس بدبختی می شود؟ آیابراستی ما .ان را اسوه ھای خوشبختی می دانیم؟ آیا آنھا خوشبخت ترین انسانھای روی زمین بودهاند؟ در قرآن کریم در شأن مخلصین می خوانیم که آنھا در دو دنیا در جنات نعیم پروردگارند و دمادم ازدست او . می نوشند. اینان ھمان ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/389/طرح يک پارادوکس شيعي/
اعتقاد و تمدن

درخواست حذف اطلاعات
اعتقاد و تمدناعتقاد از« عقد » به معنای عھد و پیوند و وفا به چیزی است . و این اساس ھمه ارزشھای انسانی استو اصلاً مھم نیست که موضوع اعتقاد چه امری باشد . به ھمین دلیل مثلاً یک کمونیست یا نیھیلیست متعھددر عمل و خلق و خویش مسلمان تر از یک مسلمان (موروثی) غیر متعھد است .بزرگترین وزیباترین ارزشاخلاقی ھر .ی در جامعه ھمان « وفا »است و شاید وفا اساس ھمه ارزشھایاجتماعی دیگر باشد . و امّا وفای بیرونی برخاسته از یک وفای درونی انسان به چیزی در خودش و باخودش می باشد . و این ھمان عنصر اعتقاد است که جھانی ترین ارزش بشر است و فراسوی اعتقاداتقرار دارد و در عین حال حق ھر نوع... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/388/اعتقاد و تمدن/
تفاوت گناه و عذاب

درخواست حذف اطلاعات
تفاوت گناه و عذابدر فرھنگ عامه و گاه حتی باور علما بسیاری از آن اعمالی که عذاب محسوب می شوند گناه پنداشتهشده اند. و این دالّ بر یک جھل و سوءتفاھم عظیم در معرفت دینی است که یکی از علل آن اینست کهاصلاً در حیات دنیا عذاب و اجری قائل نیستند و محاسبه و جزا را فقط مختص پس از مرگ و پس از قیامتمی دانند.بطورکلی باید گفت که ھر آنچه که از انسان جاری می شود و یا بر او واقع می گردد یا نیک است یا بد و یاعبث. یعنی یا اجر است یا جزاست و یا بیھوده است . اینھا جملگی معلول و محصول باطن ھر فردی استیعنی مخلوق امیال و باورھا و عواطف و حالات درونی اوست. یعنی از کوزه ھمان برون تراود ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/387/تفاوت گناه و عذاب/
شناخت خود در دیگران « فلسفه شفاعت »

درخواست حذف اطلاعات
شناخت خود در دیگران« فلسفه شفاعت »حضرت علی(ع) می فرماید:«ای مؤمنان ھر گاه عیبی در کار جھان و جھانیان دیدید توبه کنید که از غفلت شماست .خودتان را از آن عیب پاک کنید تا دیگران ھم پاک شوند.»این کلام حضرت علی(ع) ھم از منظر علم اخلاق و معرفت نفس،روانشناسی تربیتی و حتی فلسفه وجود ، حکمتی بکر و حیرت آور است و در یک کلام بیانگر مطلق مکتب« اص. انسان » به معنای واقعیکلمه است که اومانیزم غرب را رسوا می سازد .بدین ترتیب حضرت علی(ع) کل جھان و اھلش را آئینه خودشناسی و تزکیه نفس و رستگاری و کمالمعنوی می داند به شرط اینکه بقول معروف : آئینه بنمود چو نقش تو راست - خودشکن آئی?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/386/شناخت خود در ديگران « فلسفه شفاعت »/
حس هستی

درخواست حذف اطلاعات
حس هستیبرای آدمی تنھا چیزی که احساس حیات و حسِّ ھستی پدید می آورد محبوبیّت است . ھمه .انی کهروی به خودکشی ھا و مخدرات می کنند این حس را از دست داده و دیگر در دل .ی محبوب نیستند .آنچه که ھویّت فردی نامیده می شود برخاسته از محبوبیّت است . .ی که لایق محبوب یک نفر نیستچیزی نیست و بودن را در خود در نمی یابد و احساس نابودی و ھیچی می کند . این وضعیت در .نبصورت ھرزه گیھا و در مردان بصورت بزھکاریھا خودنمائی می کند . بنابراین ھر آنچه که تحت عنوان بیھویتی و تبھکاری و مفاسد اخلاقی و ھرج و مرج در جامعه ای خودنمائی می کند حاصل فقدان محبتاست .« من ھستم چون محبوب ھستم »:این تن... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/385/حس هستي/
عشق حقیقی و مجازی

درخواست حذف اطلاعات
عشق حقیقی و مجازیدر حدیث معروفی از رسول اکرم (ص) آمده که عشق ھای مجازی نردبان عشق حقیقی ھستند . در بار? وقایعمجازی و حقیقی سخن فراوان است . اخیراً آقای جوادی آملی در این باب سخن عجیبی از طریق تلویزیون ایرادنمودند که عشق حقیقی را فقط عشق به پروردگار نامیدند و عشق ھای مجازی را ھم عشق به انبیاء و اولیاءو .ان او خواندند . و این بعنوان یک تفسیر شیعی جای بس تأمل است . چرا که عشق ھای مجازی عشقھای خیالی و آرمانی ھستند یعنی ذھنی می باشند . و در قرآن کریم می خوانیم که پرستش خدای خیالی شرک وظلم عظیم و پرستش ھوای نفس است و بلکه عشق و اطاعت از رسولان و مخلصین ھمان راه ھدا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/384/عشق حقيقي و مجازي/
. بازاری ( یک آسیب شناسی دینی)

درخواست حذف اطلاعات
. بازاری( یک آسیب شناسی دینی)دینی که به عنوان ابزاری در خدمت توجیه و تقدیس استثمار و ریا و مفاسد اقتصادی باشد ھمان مذھبابلیس است که در قوم یھود مولّد مذھب سامری شد و به صھیونیزم رسید. و در .یت مولدّ پلیدتریننظام ممکن در تاریخ شد که معروف به امپراطوری کلیسای قرون وسطی می باشد که عملاً حاکمیتشاھان و اشراف و فئودال ھا بود که بواسطه پاپ تقدیس می شد. و اما در جھان . درھمان عصرحضور .ان این مذھب ابلیسی در دستگاه اموی و عباسی شگل گرفت که سلطنتی به اصطلا.عی بود. در تاریخ ایران نیز شاھد این حکومتھای شریعت پناه و آدمخوار ھمچون غزنویان و سلا.ه وصفویان بوده ایم. و ا?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/383/اسلام بازاري ( يک آسيب شناسي ديني)/
آ.ین سئوال (نجات آ.ا.مان)

درخواست حذف اطلاعات
آ.ین سئوال(نجات آ.ا.مان)حرف آ. اینست که کل بشریت با سرعتی فزاینده د رحال سقوط آزاد در دوزخ تکنولوژی و . و جنونو جنایت است و ھیچ قدرتی قادر نیست این حرکت را در جوامع متوقف نماید تا ظھور ناجی موعود کهسرآغاز رستاخیز است. و تا قبل از آن ھیچ راه نجات اجتماعی وجود ندارد .ولی آیا تا قبل از آن که معلوم نیست که در مجال عمر فردی ما باشد ، چه می توان کرد؟ آیا ھیچ راهنجات فردی وجود دارد؟ این سئوال اھل ایمان و معرفت است که درباره ماھیت انسان و جوامع آ.ا.مان به باور و یقین رسیده است و تباھی جوامع بشری را حتمی می داند.یکی از عللی که نجات جمعی را ناممکن می سازد اینست که درآ. ا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/382/آخرين سئوال (نجات آخرالزمان)/
فلسفه احساس گناه

درخواست حذف اطلاعات
فلسفه احساس گناهاحساس گناه ، احساس زشتی در قبال زیبایی است احساس بدی در حضور خوبی ، احساس مرگ در برابر زندگیو احساس نابودی در قبال ھستی است . پس احساس گناه برخاسته از اراده به زیبا شدن ، خوب بودن ، پاک وزنده و جاودانه بودن است . پس احساس گناه عامل رشد و تکامل است و منشأ تعالی انسان می باشد . انکه ایناحساس را ندارد نیست و نمی داند که نیست به ھمین دلیل احساس گناه در وجود پاکان و اولیای خدا بهشدیدترین وجھی خود نمایی می کند . احساس گناه ھمان منشأ ففری خود- آگاھی در انسان است و ھمان معنایبصیرت و بستر معرفت نفس است . و .ی که این احساس را ندارد ھنوز در عرصه حیات ان?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/381/فلسفه احساس گناه/
زندگی مؤمنانه یا زندگی مریخی ( طرح یک نامه)

درخواست حذف اطلاعات
زندگی مؤمنانه یا زندگی مریخی( طرح یک نامه)جناب . – با عرض سلام و خسته نباشید.من یک دانشجو ھستم و در آشنائی با سایت شما و مطالعه آثارتان برای نخستین بار باور . که میشود مؤمنانه زیست و آدم بود. تلاش کرده ام تا در حد امکان درخانه و . به .ی دروغ نگویم –چاپلوسی نکنم . متواضع باشم وظایف خود را بی مزد و منت انجام دھم. در منزل به والدینم کمک کنم.قرآن و . را با معنا و تفکر بخوانم. قانع باشم. حرص نزنم. بلافاصله با یک سرما خورده گی به پزشکرجوع نکنم و خودم با رعایت مراقبت ابتدائی درمان شوم و برخی دگر از مسائل روزمره.من گمان می بردم که لااقل اعضای خانواده و دوستانم از این ب... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/380/زندگي مؤمنانه يا زندگي مريخي ( طرح يک نامه)/
قرآن فارسی

درخواست حذف اطلاعات
قرآن فارسیدر قرآن کریم می خوانیم که ھر .ی بایستی به زبان قوم خودش سخن بگوید . و نیز می خوانیم کهاگر قرآن به زبان عربی اصیل نازل نمی شد ھیچ. در عربستان ایمان نمی آورد . امّی و بومی بودنزبان وحی و معارف الھی مھمترین نشانه حقانیّت و بزرگترین دلیل بلاغت و نفوذ حقیقت در قلوب مردماناست .دین . ھرگز بواسطه زبان عربی به قلوب ایرانیان و سائر اقوام بشری راه نیافته است . این قاعدهشامل حال سائر مذاھب الھی می باشد . دین خدا یکی است و بواسطه .انی از اقوام و زبانھایمتفاوت به کل بشریت رسیده است . موسی و . این دین را به زبان عبری و محمّد (ص)ھم به زبانعربی و سائر .ان و حکیمان و ق?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/379/قرآن فارسي/
ملاک کفر و ایمان

درخواست حذف اطلاعات
ملاک کفر و ایمانروزی به یکی از آشنایانم گفتم: « تو عجب کافری ھستی.» او که رنگ از صورتش پریده و گوئیمیخواست بمن حمله کند و گلویم را بفشارد گفت : محض اطلاع شما باید بگویم که در تمام عمرم نه ازدیوار .ی بالا رفته ام . نه . کرده ام. نه مال .ی را خورده ام و نه توی گوش .ی زده ام و نه بهعھدی خیانت کرده ام . و بلکه به دھھا نفر کمک کرده و آنان را از گرفتاریھا و فقر و بدھی نجات داده ام وھمه .ھای عقب افتاده زندگیم را جبران نموده ام و بیش از پیش از خمس و زکات خودم به مردم انفاقنموده ام. آیا در مذھب شما ملاک مسلمانی چیست؟ به او گفتم : در مذھب من ملاک مسلمانی اینستکه اگر به .ی بگو... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/378/ملاك کفر و ايمان/
منفوری که محبوب می شود

درخواست حذف اطلاعات
منفوری که محبوب می شودھمانطور که بارھا نشان داده ایم مقام ولایت ( .ت ) علاوه بر نص وصایت به شیوه .ان صدر .،از طریق معرفت نفس و عرفان عملی ھم میّسر است و بقول علامّه طباطبائی این کوتاھترین راه حصولبه مقام ولایت است . و ولایت در یک کلمه بمعنای حاکمیت عشق الھی است ھمانطور که علی (ع) میفرماید « به .ی امر کن که تو را دوست داشته باشد » پس واضح است که رس. اولیای خدا وعرفای حقه چیزی جز دوست داشتن و محبّت و عشق به مردم نیست بخصوص آنانکه دچار اشدّاستضعاف عاطفی بوده و در میان مردم منفورند . در واقع منفورترین مردمان در نزد اولیای خدا محبوبمی شوند ھمانطور که انبیای الھی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/377/منفوري که محبوب مي شود/
معنای بی ظرفیتی انسان مدرن

درخواست حذف اطلاعات
معنای بی ظرفیتی انسان مدرنبه لحاظی ھمه مشکلات و بحرانھا و بدبختی ھا و جنون و جنایات و بی ھویتی بشر مدرن را بایستی«بی ظرفیتی» نامید، بی ظرفیتی ھم به لحاظ کمّی و ھم کیفی ، ھم به لحاظ مادی و ھم معنوی، ھماقتصادی و ھم اجتماعی . و علت اینھمه بی ظرفیتی که منجر به انفجار نفس بشری شده چیزی جزانفجار تکنولوژی نیست : تکنولوژِی صنعتی و اطلاعاتی و رسانه ای که منجر به بلعیدن و مصرف .بیش از حد ظرفیت گشته است : . مصرف فزاینده و روابط بی قید و شرط و آموزه ھای افسارگسیخته و ھضم و جذب ناشده . به لحاظی ھمه این مفاسد که حاصل انفجار نفس بشر است بدینمعناست که بشر مدرن دچار اسھال و ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/376/معناي بي ظرفيتي انسان مدرن/
نسل آ.ا.مان

درخواست حذف اطلاعات
نسل آ.ا.مانسخن ما درباب آ.ا.مان از جنبه مثال و حکایت و استعاره ھای شاعرانه نیست بلکه ازباب واقعیت استزیرا اکثر قریب به اتفاق علائم آ.ا.مان در روایات دینی .ی و شیعی و .ی و یھودی و بودائی:امروزه به وقوع پیوسته و این تازه آغاز واقعه است.از جمله این علائم در نسل جوان دوره ما آشکار شده است که در تماشای ھویت این نسل در کشورخودمان به چنان وحشتی دچار می شویم که امیدی به بقای نسل نیست. واین تازه یک کشور .ی وانقل. و با ھویت است پس وای به کشورھای دیگر.پسرھائی که ھیچ نشانی از مردانگی ندارند و دخترانی که ھیچ خلق و خوی .نگی ندارند. حتی نمیتوان گفت پسران زن صفت و دختران مرد?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/375/نسل آخرالزمان/
آیا دین ، عاقلانه است؟

درخواست حذف اطلاعات
آیا دین ، عاقلانه است؟وقتی می خواھیم دروغی بگوییم دچار اضطراب و پریشانی می شویم و پس از دروغ گفتن ھم تا دم مرگنگران رسوا شدن آن ھستیم و آنگاه ھم که رسوا شد اعتماد را نابود کرده و در ورطه بدبینی سقوط میکنیم و ھمه تلاشھای ما در نزد دیگران مھمل و مضحک و بی ارزش می شود . پس دروغگویی واقعاً بد وامّ الفساد است زیرا عقل تجربی ما این امر را تصدیق می کند .وقتی .ی را فریب داده و . می کنیم به طرزی جادویی به او مبتلا شده و به دامش می افتیم ومجبوریم که خود را عاشق جلوه دھیم و در این دروغ بزرگ نیز مجبور به ریاکاری می شویم که یا مجبوریمبا او ازدواج کنیم که رابطه ای بر بدبین... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/374/آيا دين ، عاقلانه است؟/
آ.ا.مان عشق

درخواست حذف اطلاعات
آ.ا.مان عشقعشق یعنی ایثار . و عشق کامل یعنی بخشیدن ھستی خویش به غیر . و این ھمان واقعه خلقت عالم وآدم است . و عاشق ھمان خداست که ھستی خود را به غیر خود ( عدم ) بخشیده و عدوترین این غیرھایعنی آدم را خلیفه خود کرده و صورت و روح و علم خود را به او داده است و خود بر عرش فنا مستقرشدهاست . ھر گاه این عشق و ایثار پایان یابد عمر عالم ھستی نیز به پایان آمده است . و ما در عرصه به پایانرسیدن عشق ایثاری ھستیم که عرصه تنھائی انسان است .و امّا عشق خدا را پایانی نیست زیرا عشق ھمان خداست . و امّا عشق دو صورت و مرحله دارد :عشقنزولی و عشق عروجی ! مثل نزول و عروج روح ! خداوند به انسان ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/373/آخرالزمان عشق/