وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

بی همتا

آخرین مطالب بی همتا به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.اینهمه خواری مسلمین از چیست؟

درخواست حذف اطلاعات
اینهمه خواری مسلمین از چیست؟ خداوند در کتابش می فرماید: « آیا پنداشتید آنکه می داند و آنکه نمی داند ھمسان است؟ » در اینجا سخن بر سر مسئولیت خطیر معرفت است که بر گردن اھلش می باشد .درست به ھمین دلیل خداوند . عزیزش را که سرور ھمه انبیاء و اولیای اوست چنان تھدید و تنذیر بهعذاب می کند که بدترین کافران را ھم نکرده است و می فرماید : اگر خطا کنی تو را چنان عذاب می کنمکه ھیچ بشری را چنین عذاب نکرده باشم ! عذاب خداوند بر مؤمنانش بس عظیم تر است در عین حالکه نسبت به آنھا بغایت مھربان و لطیف است . و به ھمین دلیل در قرآن می خوانیم که ملائک مقربمستمراً از خداوند می خواھ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/01/27/اینهمه-خواری-مسلمین-از-چیست
فرزندان ناهنجار و ازدواج فامیلی

درخواست حذف اطلاعات
فرزندان ناهنجار و ازدواج فامیلی یکی از ادعاھای غیر علمی و غیر واقعی پزشکی مدرن اینست که بسیاری از فرزندان ناقص جسمی یاروانی در بدو تولد حاصل ازدواجھای فامیلی ھستند . در صورتیکه دربارۀ موارد بسیار فراوانتری کهمشمول این ضایعه نیستند ھیچ پاسخی ندارد . بنابراین این ادعا ھیچ حقانیت علمی ندارد و حاصل یکنگرش بسیار سطحی است .آری بسیاری از ک.ن ناقص الخلقه جسمی یا ذھنی حاصل ازدواجھای درون نژادی ھستند و امّابسیاری از ک.ن نابغه علمی و دینی ھم حاصل چنین ازدواجھائی بوده اند . این یک معضله فرھنگیاست و نه ژنتیکی . افراد و خانواده ھای شدیداً نژاد پرست مسلماً در ازدو... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/01/26/فرزندان-ناهنجار-و-ازدواج-فامیلی
جنون و جهنّم

درخواست حذف اطلاعات
جنون و جهنّم امروزه در سراسر جھان شاھد پیدایش نسلی شکم سیر و بولھوس و غیر متعھد ھستیم که از فرط عیاشی و ھوسرانی حداقل عقل و ارادۀ حیوانی خود را نیز از دست داده و دیوانه شده است . این نسلقرار است شالوده آینده بشریّت بر روی زمین باشد . و پیشاپیش واضح است که چه آینده ای در انتظاربشریّت است نشانه ھایش را ھم اکنون در سراسر جھان شاھدیم . جز نابودی چه آینده ای را می توانانتظار داشت مگر اینکه معجزه ای رخ نماید و یک ناجی فرا رسد و بنیاد این جھان را زیرو رو کند . در غیراینصورت فقط می توان به انواع بلایا و مصیبت ھا و دردھای بی درمان امیدوار بود که ھمچون غل و زنجیرھائ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/01/25/جنون
از حقّ خود گذشتن

درخواست حذف اطلاعات
از حقّ خود گذشتن برخی می پندارند که گذشتن از حقّ خود یک ایثار بزرگ است و مستحق ستایش خدا و خلق . اتفاقاً این نوع آدمھا ھمواره از خدا و خلق طلبکارند و از ھمه منزجر . زیرا قرار نیست .ی از حقّ خود بگذرد زیراحقّ که جزو اموال خصوصی بشر نیست بلکه حقّ اگر حق است از خداست و انسان بایستی با تماموجود آنرا حراست نماید .گذشتن از منافع دنیوی برای رضای خدا و انفاق به غیر، الّبته بھترین اعمال بشر است ولی این ربطی بهگذشتن از حقّ ندارد زیرا منافع دنیوی که حقّ نیستند و اتفاقاً باطل ھستند و گذشتن از آنھا موجبرسیدن به حقّ می شود .حقّ ھای انسان عبارت ھستند از: جان ، .، عزّت ، ا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/01/24/از-حق-خود-گذشتن
چرا بخت من سیاهه ... تو میدونی؟

درخواست حذف اطلاعات
چرا بخت من سیاهه ... تو میدونی؟ تاکنون ھنوز انسان خوشبخت و سفید بختی گزارش نشده است و آنانکه تأتر خوشبختی ایفا میکنند نیز به تجربه ثابت شده که اتفاقا بدبخت ترند که بناگاه . کنار می رود و ھمه تماشاچیان را حیران میکند .و نیز ھمه می دانیم که سیاه و سفید بختی تماماً برخاسته از افسانه پس پردۀ .شوئی است کهافسون ھمه افسانه ھاست و سرالاسرار ھمه رازھای مگوی بشر می باشد . کل حکایات عرفانی وماندگار در تاریخ ادبیات جھان ھمه بر ھمین اساس پدید آمده است . ھر عاشقی یا به عرفان میرسد و یابه مرفین .و این داستان زندگی انسانی است که خوشبختی و کل بخت ھستی خود را در ھمین حیات ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/01/23/چرا-بخت-من-سیاهه-تو-میدونی
آیا عد. همان برابری است؟

درخواست حذف اطلاعات
آیا عد. همان برابری است؟ عد. را مترادف برابری دانستن عین حماقت و ھذیان است و بلکه عین ستم و . به حقوق ذاتی افراد بشری می باشد . برابرسازی استعدادھا، دانائی ھا ، ایمان ھا ، فضیلت ھا و شرایط جسمانی و روانی و نیازھای متفاوت عین نادیده گرفتن واقعیت و کتمان نیازھا و توانائی ھای متفاوت است . این نوع برابرسازی فیزیکی و رفتاری جز به انھدام و سرکوبی روانی انسانھا نمی انجامد . موجودات فقط در نابودن خود برابرند . برابری برخاسته از عدم پرستی و انھدام سازی و طبع ویرانگری بشر است . ھمه جدال ھا و جنگھا برخاسته از .شه برابرسازی است . برابرشدن با دیگری یعنی نابود شدن ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/01/22/آیا-عدالت-همان-برابری-است
زن و قدرت مادی

درخواست حذف اطلاعات
زن و قدرت مادی زن را ضعیفه نامیده اند به این دلیل که ھرگز قادر به حفظ ھیچ قدرت مادی یا معنوی برای خویشتن نیست الّا اینکه تحت ولایت یک مرد باشد . تجربه تاریخی زن در ھمه جای زمین نشان میدھد که استقلال و قدرت اقتصادی و اجتماعی برای زن درحکم خودکشی می باشد و زن بطور خودبخودی از این قدرت در خدمت تباھی خود استفاده می کند و محیط خود را به فساد و فتنه می کشد . ھر کجا ھم اگر زنی توانسته به مسند قدرتی دوام آورد و عاقبت به خیر شود از حمایت کامل یک مرد در پس . این قدرت بوده است . زن در قلمرو اقتدار دنیوی مقلّدی بیش نیست که این تقلید ھم اگر تحت حمایت یک مرد .دمند و دلس... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/01/21/زن-و-قدرت-مادی
ملّی گرائی یا مرده گرائی؟

درخواست حذف اطلاعات
ملّی گرائی یا مرده گرائی؟ امروزه ملّی گرائی بس بیمار گونه و مالیخولیائی و نوستالژیکی (خاطره پرستانه) بر کشور ما حکم می راند که آدمی به حیرت می افتد که این دیگر چه مرضی است و ویروسش از کجا وارد شده است. در این جماعت وقتی سخن از ملیّت و ایرانیّت و افتخار نژاد آریا به میان می آید جز نام چند مرده در کار نیست : کوروش،خشایار ، نادر و... و حتی رضا قلدری که ھمچون شاھان قدیم بقدرت خود سلطنت نیافته بود و بلکه بواسطه انگلیسی ھا به حکومت رسید و به واسطه ھمانھا از کار برکنار شد . این کیش شخصیت مردگان است که این جماعت را مات(مرده) ساخته است . گوئی که ایران و ایرانیّت ی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/01/20/ملی-گرایی-یا-مرده-گرایی
هزینه زندگی و خط فّقر

درخواست حذف اطلاعات
هزینه زندگی و خط فّقر امروزه کل فلسفه حیات بشر بر مدار اقتصاد تفسیر و تدبیر می شود و به لحاظی بشر مدرن را بایستی یک حیوان تماماً اقتصادی دانست که برای اقتصاد زندگی می کند . اقتصاد امری در خدمت زندگی نیست بلکه زندگی در خدمت اقتصاد است و فلسفه زندگی جز در فلسفه اقتصاد قابل فھم نیست . بشر در طول تاریخ مستمراً اقتصادی تر و پر ھزینه تر و گران تر شده است . ھر چه که از معنویت و ایمان و محبّت و احساس حیات و ھستی اش کاسته می شود برای ادامه حیات محتاج پول و مصرف و عیاشی و بازی بیشتری است . آدمی ھر چه که پوچ تر و بی معنا تر می شود و حس ھستی را از دست میدھد زندگی اش پ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/01/19/هزینه-زندگی-و-خط-فقر
احساس خوشبختی چیست؟

درخواست حذف اطلاعات
احساس خوشبختی چیست؟ بسیارند .انی که برای خوشبخت بودن ھمۀ امکانات لازم را دارند و به ھمۀ م.ومات اقتصادی و اجتماعی که عمری به آن .شیده اند و برایش تلاش کرده اند تا خوشبخت شوند دست یافته اند ولی ھنوز ھم احساس خوشبختی و دلخوشی ندارند و بلکه مستمراً این احساس را از دست داده اند و به ھمین دلیل خوشبختی و دلخوشی چیزی مربوط به گذشته است و لذا ھمواره انسانھا برای درک آن روی به گذشته و خاطرات خود می کنند و این یک قاعدۀ جھانی است . براستی که خوشبختی و سعادت دقیقاً ھمان دلخوشی است یعنی یک احساس محض است و ھیچ محلی از اعراب در جھان منطق و .شه ندارد . براستی مسئله چی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/01/18/احساس-خوشبختی-چیست
چرا دوست برتر از فامیل است؟

درخواست حذف اطلاعات
چرا دوست برتر از فامیل است؟ این بزرگنرین معمای ھمه خاتوده ھاست و ت.رین حقیقت فامیلی می باشد . با اینکه ھر .ی در دوران جوانی اش یک دوست داشته که وی را از ھمه اعضای خانوده اش دوست تر می داشته و برتری می داده است و محرمتر می داشته ولی حالا که نوبت خودش رسیده و پدر یا مادر شده است تاب تحمل دوستان فرزندش را ندارد و آنها را بزرگترین دشمن و ھووی خود می داند نه به لحاظ نگرانی اخلاقی بلکه به لحاظ احساس حقارت عاطفی . چرا ؟ چرا دوستی و محبت بسیار ابت. اجانب برتر و لذیذتر از حتی جانفشانی اعضای خانواده و فامیل است ؟ چرا خدمات اعضای خانواده و نژاد ھرگز به دل نمی چس ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/01/17/چرا-دوست-برتر-از-فامیل-است
فلسفۀ چاپلوسی

درخواست حذف اطلاعات
فلسفۀ چاپلوسی چاپلوسی لغتی است که از ترکیب چاپ + لوس بوجود می آید . چاپ ریشه لغت چاپیدن است یعنی بطرزی فریبکارانه از .ی .ی . و دیگر چاپ ھمان صنعت چاپ است که از اصل رویه برداری . می باشد و یا ایجاد جعل از اصل . لوس نیز معنای دیگری از ھمان ناز . است به معنای خود را به دروغ بی نیاز نشان دادن. حال ھنگامی که پسوند چاپ به لوس اضافه می شود در واقع دروغ بی نیازی تشدید می گردد و وصف .انی است که در مقابل دیگران بواسطه رفتارھا و کردارھایشان تلاش می کنند خود را کاملاً بی نیاز نشان دھند که نیت از چنین نمایشی ، چاپیدن طرف مقابل است تا چیزی را که فاقد آن می باشند و به آن نی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/01/15/فلسفۀ-چاپلوسی
خانه و میخانه

درخواست حذف اطلاعات
خانه و میخانه به یک لحاظ کل تمدن مدرن امروز محصول فروپاشی خانواده بعنوان کانون گرم آرامش و محبت و صمیمیت و اتحاد است . سیر پیدایش و توسعه احزاب ، کلوبھا ، اتحادیه ھا ، اصناف ، می خانه ھا ، ع.کده ھا ، . خانه ھا ، .خانه ھا و دھھا انجمن فرھنگی و ادبی و ھنری و . و.... . با سیر ت.یب و تباھی خانه و خانواده رابطه ای مستقیم دارد . با یک مقایسه بین کشورھای غربی و شرقی می توان این واقعیت را درک نمود . مثلاً اگر تحزّب و دموکراسی در کشورھائی که ھنوز خانواده دارای استحکام است ، چندان جدیّتی ندارد و به ثمر نمی رسد به ھمین دلیل است . و اتفاقاً در کشورھائی که خانواده در حال ن... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/01/16/خانه-و-میخانه
راز تباه شدگان

درخواست حذف اطلاعات
راز تباه شدگان در ھر جامعه ای افراد و اقشاری ھستند که موسوم به تباه شدگانند و مورد نفرت و لعنت کل جامعه ، مثل روسپی ھا و منحرفین . و قاچاقچیان و جن گیران و رمّالان و... . اینان به مثابه زباله دان و مستراح فرھنگی جامعه ھستند و به واسطه تباھی آنھاست که مابقی مردمان می توانند به زندگی خوب و آبرومند خود ادامه دھند و دعوی پاکی و نیکی نمایند . اینان پست ترین قشر جامعه محسوب می شوند و مثل درک اسفل السافلین جوامع بشری ھستند . برخی از مشاغل را ھم بایستی در ھمین طبقه اجتماع قرار داد مثل چاه کنی ، تخلیه مستراح ، کلفتی و کنیزی و نوکری و.... . اینان به مانند . و م.ج جامعه... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/01/14/راز-تباه-شدگان
زن و پول

درخواست حذف اطلاعات
زن و پول .نیّت زن یعنی رحمت و لطافت وجودی اش یعنی ھمسریت و مادریتش، دشمنی شقی تر از پول زدگی ندارد . ابتلای به دنیا و دنیا پرستی که معمولاً در حد پرستش لوازم خانه و دکوراسیون است برای ھلاکت روح .نگی کافی است تا چه رسد به اینکه به اموال و املاک بیشتری ھم مبتلا شود و برای خود درآمد و تجارت و پس انداز مستقلی ھم داشته باشد . در اینجا سخن بر سر حقوق اقتصادی زن نیست بلکه بحث بر سر حقوق . اوست . تجربه بشری در ھمه جای زمین نشان می دھد که ابتلائات مادی برای زن ھمچون جذام روح است و قلبش را می میراند تا آن حد که چشمانش را نسبت به فرزندانش ھم کور می سازد . بیھوده نیست ک... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/01/13/زن-و-پول
راز جادوگری مدرن

درخواست حذف اطلاعات
راز جادوگری مدرن باور به جادو و طلسم و انواع .افات دیگر از ویژگیھای عصر مدرنیزم است که بشر تکنولوژی پرست در اوج انکار خدا و مذھب و متافیزیک به طرزی حیرت آور به باور جادو رسیده که ھزار چندان شدیدتر از باورھای سنتی مردمان قدیم است. ش.ت علوم و فنون و طب مدرن در پاسخگوئی به دردھا و بدبختی ھای بشر ، علّت اصلی این گرایشات جدید است که عناوین بسیار متنوعی دارد و گاه دعوی عرفان می کند . این تناقض حیرت آور دال بر یک رسوائی و جنون بی سابقه در تاریخ است و این باور حاصل انکار به عالم غیب است و لذا نوعی عذاب محسوب می شود . اینان در حالیکه خدا و رسولان و معارف دینی را... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/01/12/راز-جادوگری-مدرن
زبان خدا و زبان مادری

درخواست حذف اطلاعات
زبان خدا و زبان مادری آیا خداوند متعلق به چه زبان و نژادی است : عبری ، عربی ، فارسی ، ھندی و..... . ھر ملت و مذھبی سعی دارد تا خداوند را به قوم خودش متصل کند و با مابقی نژادھای بشری بیزار و بیگانه و بلکه عدو سازد . این راز جنگ ھفتاد و دو مذھب است : جنگ خدایان نژادی ! این ھمان مذھب نژاد پرستی و نژاد زدائی از نفس خود بوده است که ماجرای ابراھیم (ع) و ذبح عظیم مشھور است . درست ھم به ھمین دلیل بزرگترین دشمنان .ان و مردان حق ھمانا نژادشان بوده است زیرا آنھا اراده ای جز نژاد زدائی نداشته و نزاد پرست بوده اند نه نژاد پرست . سوره توحید بیان بی نژادی خداوند است . و قوم یھ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/01/11/زبان-خدا-و-زبان-مادری
افسانه ولد .

درخواست حذف اطلاعات
افسانه ولد . ولد . یا . در ھمه فرھنگھای جھان دارای ویژه گی کم.ش واحدی است و ھمچون بدترین . و اھانت است و به پلیدترین انسانھا خطاب می شود . در روایات .ی نیز ولد . کافرترین و توبه ناپذیرترین انسانھاست و این به معنای رحمت و محبّت ناپذیری مطلق است . در روایات شیعی نیز آمده است که ولد . شقی ترین دشمنان .ان ھستند . اکثر قاتلان .ان ما ھم معروف به ولد . میباشند . این چه رازی است . در این دو مسئله وجود دارد : یکی اینکه چرا این نوع آدمھا تا این حدشقی و کافر و حق ناپذیرند و دوّم اینکه آیا آنھا چه گناھی دارند که اینگونه شده اند به لحاظ روانشناختی مسئله اینست که این نوع ب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/01/10/افسانه-ولد-زنا
کنکور: مفرّّ بی هویتی!

درخواست حذف اطلاعات
کنکور: مفرّّ بی هویتی! براستی جامعه ما از ھر حیث منحصر بفرد است از خوبیھا و بدیھا . معضله کنکور نیز در کشورمان ھیچمشابه ای در جھان ندارد.مسئله اصلی قبول شدن است و سپس قبول شدن در رشته ای که بیشترین شدّت و عظمت را درنظرمردم تداعی می کند . پس کنکور قبل از اینکه ربطی به تحصیل علم و یا رشته تحصیلی دلخواه داشتهباشد یک مسئله ھویتی و حیثیتی و احساس وجود است . به ھمین دلیل عدم قبولی منجر به افسرده گیو پریشانی و حتّی جنون و امراض روانی و اعتیاد و بزھکاری می شود . این مسئله دال بر غوغای بی ھوّیتیدر نسل جوان است که کنکور را مترادف با بود و نبود خود می یابد . عدم قبولی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/01/09/کنکور-مفر-بی-هویتی
دشمنان انتخاب

درخواست حذف اطلاعات
حضرت فاطمه (ع)می فرماید:«خداوند به انسان . وانتخاب بخشید وبدینگونه حق را از باطل وخیر را از شر جدا کرد» انبیای الھی نخستین بشری بودند که صاحب . شدند وحق را انتخاب .د وسپس بشریت را نیزقدرت انتخاب بخشیدند تا بین حق وباطل انتخاب کنند . طبق کلام قرآن ، انبیای الھی مسئول ھدایت مردمنبوده اند بلکه فقط مسئول آگاھی بخشیدن به مردم بودند تا بین درست ونادرست تشخیص دھندوانتخاب کنند . واین انتخاب ھر چه باشد باعث رشد است : رشد بھشتی یا جھنّمی ! آیةالکرسی که بهمثابه جگر قرآن است حامل لا اکراه فی الدین است که بیانگر ھمین امر است . بنابراین ھرکه مردم رادراین انتخاب مجبور... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/01/08/دشمنان-انتخاب