وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

بی همتا

آخرین مطالب بی همتا به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.راز عداوت .شوئی

درخواست حذف اطلاعات
راز عداوت .شوئی ھمانطور که علّت و کانون پیدایش عشق و انس .شوئی واقعه زیر لحاف است، منشأ کینه وعداوت بی پایان .شوئی نیز در رختخواب است . زن و شوھر از نیاز شدید ھمدیگر در رابطه . بعنوان وسیله و حربه و نقطه ضعفی بر علیه ھمدیگر استفاده می کنند و این عرصه پیدایش کینه و عداوتی بین این دو می شود که عمیقترین کینه و خصومت بین دو انسان است . استفاده از نیاز . بعنوان حربه ای در سائر امور و نیازھای زندگی منشأ تباھی .شوئی است و ھمه مفاسد زندگی خانواده گی از این سوء استفاده بر می خیزد و علت نھائی طلاق نیز جز این امری نیست . کینه حاصل از این نوع تحریم بغایت شدید و قلبی و ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/04/04/راز-عداوت-زناشویی
احمقانه ترین انتقام

درخواست حذف اطلاعات
احمقانه ترین انتقام اصولاً آدمی اگر بتواند عزت و لذت و قدرت حاصل از عفو را درک کند ھرگز حاضر نیست که از شقی ترین دشمنانش که اشد ستمھا را به او کرده اند انتقام بستاند. ھر چند که بسیار اندکند انسانھائی که اصلاً قادر باشند مرز عد. و ستم را درک کنند و حریم و حدود را تشخیص داده و لذا ظلم را بشناسند و لذا ظلم ستیزی را بدانند. آنچه را که عامه مردم ستم می پندارند چه بسا عدل و حتی نعمت است و آنچه را که خدمت می پندارند چه بسا خیانت و ظلم لطیف است. ھر چند که د رمفھوم نھائی در چشم یک عارف پدیده ای بنام ظلم وجود ندارد و ظلم چیزی جز ظلمت حاصل از جھل نیست و لذا فقط بواسط?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/04/03/احمقانه-ترین-انتقام
عید علی (ع) مبارکباد

درخواست حذف اطلاعات
عید علی (ع) مبارکباد رمضان ماه علی(ع) است چرا که علی(ع) سلطان فقر و گرسنگی در کل تاریخ است و به ھمین دلیل سلطان عشق نیز ھست چرا که فقط صاحبان ف. فقر و شکمھای گرسنه حاملان عشق ھستند و بر خلاف تصور عامه، فقط با شکم گرسنه می شود عاشق بود و بس. و فطر، عید شکمھای گرسنه و دلھای عاشق است که به وصال معشوق می رسند. و این میعاد، علی با فاطمه است و دیدار با جمال فطرت. ھمانطور که می دانیم نام فاطمه از « فاطره » و از مصدر فطر و فطرت است. ھمانطور که نام محمد(ص) از احمد است در نزد پروردگار طبق حدیث قدسی در معراج .. پس عید فطر عید وصال با فطر است که جمال این فطرت ھم فاطمه است ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/04/02/عید-علی-ع-مبارکباد
لطفاً به من نزدیک نشوید !

درخواست حذف اطلاعات
لطفاً به من نزدیک نشوید ! بسیاری از آدمھا گوئی بر پیشانی خود نوشته اند : لطفاً بمن نزدیک نشوید ! تعداد این آدمھا در عصر جدید مستمراً بیشتر می شود و این دال بر انزوا و محبوبیّت آدمھا در تن خودشان می باشد که مطلقاً میل به دوستی و ھمدلی و معا. صمیمی با .ی ندارند و تمام وحشت آنھا اینست که مبادا .ی آنھا را بشناسد . این آدمھا بدون تردید ضد ازدواج ھستند و اگر ھم ازدواج کنند بسرعت به بن بست کشیده شده و به ا نواع طلاق مبتلا می شوند زیرا ازدواج یک ھمزیستی توام با ھم سرنوشتی است که مست.م ھمدلی و درد دل نمودن و مبادله افکار و امیال و احساسات است . تنھا راه نجات اینان ا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/04/01/لطفا-به-من-نزدیک-نشوید
زن بعنوان « انسان کامل »

درخواست حذف اطلاعات
زن بعنوان « انسان کامل » سخن بر سر « انسان کامل » در اکثر مکاتب فلسفی و عرفانی جھان اساساً مرد را مخاطب قرار داده است و به یاد نداریم که ھرگز از زن کامل سخنی به میان آمده باشد. گوئی که زن ذاتاً ناقص است و قرار بر کمال ندارد!؟ با ھمه انتقادات تیز و تلخی که در این نشریه به .ن عزیز که ھمه مادران و خواھران و ھمسران ما ھستند روا داشته ایم که تماماً از عشق و مسئولیت است اینک نظریه « زن کامل » را طرح میکنیم تا مقدمه ای برای سائر مقالات باشد. ھر چند که در کتاب « ماده وجود » طرح اولیه این نظریه را درافکنده ایم و زن را علت العلل و غایت کمال بشر قرار داده ایم و ع... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/03/31/زن-بعنوان-انسان-کامل
زندگی درمانی

درخواست حذف اطلاعات
زندگی درمانی زندگی درمانی نام دیگر عرفان درمانی است زیرا ھنگامی که تن و دل و روان آدمی رنجور شد بایستی راه و روش و آداب زیستن را علاج نمود و تغییر داد تا وجود فرد نجات یابد و احیاء گردد نه اینکه صرفاً با بدن خود کلنجار رویم و آنرا شیمیائی کنیم. بجای اینکه وجود بیمار را مورد بررسی قرار دھیم . بیائیم و عوامل بیماری زا را در زندگی بشناسیم و از بین ببریم : معیشت نادرست ، روابط و عواطف فاسقانه و ریاکارانه ، شغل و فعالیتھای حرام و ھمچنین رژیم غذائی و رفتار روزمره و عادات کھن . گاه ترک یک رابطه یا عادت قدیمی تحوّل عظیمی در تن و دل و روان ما پدید می آورد که معج?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/03/30/زندگی-درمانی
عوامل نابودسازی هویت .

درخواست حذف اطلاعات
عوامل نابودسازی هویت . ھمانطور که بارھا نشان داده ایم علّت نابودی ھویت . در عصر جدید ھمان فلسفه برابری زن و مرد است. این برابری ھرگز در قلمرو حقوق انسانی رخ نداده و بلکه باعث ستم مضاعف و پیچیده تری برای ھر دو جنس شده و نفع این دو ستم از آن نظام سرمایه داری جھانی است. این برابری فقط در قلمرو صورت و اطوار و رفتار رخ داده است: مردواری زن و زن واری مرد. ریاست طلبی دنیوی زن و ملوس گری و لطافت گرائی مرد . خشونت زن و ظرافت مرد. لباسھای خشن برای زن و پوشش لطیف و رنگارنگ برای مرد. آرایشھای .نه مرد و آرایشھای مردانه زن، رقاصی مرد و جنگجوئی زن و ..... و نھایتاً جراحی پل... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/03/29/عوامل-نابودسازی-هویت-جنسی
جنی بنام نبوغ

درخواست حذف اطلاعات
جنی بنام نبوغ جنون و رفتارھای مالیخولیائی و بیقراریھای حاد و فراگیر درک.ن ، یکی دیگر از ویژگیھای مدرنیزم است. در تجربه به درمان امراض روانی به دو منشاٌ اساسی برای این نوع امراض در بچه ھای زیر سن بلوغ پی برده ام : تلویزیون و والدین (بخصوص مادران). برنامه ھای مالیخولیائی تلویزیونی و ماھواره ای و ویدئوئی ذھنیت بچه ھا را مسخ می کنند و حالات و امیال مالیخولیائی والدین و خاصه مادران ھم قلوب و عواطف بچه ھا را مسخ می نماید . این نوع جن زدگی و . زدگی در بچه ھاست که بندرت درگذشته ھا گزارش شده است . مثلا موجوداتی بنام .من و مردعنکبوتی مبدل به جن بسیاری ازبچه ھا ش?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/03/28/نبوغ
کی عاشق است و کی معشوق؟

درخواست حذف اطلاعات
کی عاشق است و کی معشوق؟ مرد دعوی عشق میکند که خود را از ھر مسئولیتی در زندگی .شوئی مبرا کند و زن ھم شھامت طرح مطالبات خود را نداشته باشد از جمله تقاضای حقوق از بابت کار . در خانه . و زن ھم این ادعا را باور می کند تا خود را معشوق کند و احساس فرشته خوئی نماید و لذا او ھم خود را از ھر مسئولیتی در .شوئی مبرا کند و برای ابتدائی ترین وظایف خود ھزار ناز و عشوه و منت نماید. در این تجارت .ی که نام مقدس عشق را به یدک می کشد بتدریج شاھد پیدایش عقده ھا و کینه ھا در رابطه می شویم و به ناگاه به بھانه ای دعوی عشق از میان می رود. این خود واژه مقدس عشق است که خود را از این منج?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/03/27/عاشق و معشوق
رفتار درمانی

درخواست حذف اطلاعات
رفتار درمانی رفتار درمانی در معنای حقیقی صورتی از عرفان درمانی و خود درمانی است . زیرا آنچه که بر ما رفته است ما را بیمار و گرفتار و معذب ساخته است پس بایستی از راه رفته بازگردیم تا آن عذاب را نیز بازگردانیم. رفتارھای ما باعث گرفتاریھای ما شده است پس بایستی از این رفتارھا باز گردیم . و این مست.م خودشناسی است که کدامیک از سلسله رفتارھای ما موجب بدبختی ما شده است. کدام دسته از تھمت ھای ناحق و یا . به حقوق دیگران و یا ایجاد اکراه و زور در دین و اخلاق و یا خود فروشی و خیانت به اعتقادات خودمان زمینه ساز گرفتاریھای ما گشته است . بایستی زمینه ھا را شناخت و مسی?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/03/26/رفتار-درمانی
مشکل ما چیست؟ (آسیب شناسی فرهنگی)

درخواست حذف اطلاعات
مشکل ما چیست؟ (آسیب شناسی فرهنگی) بزرگترین و محوری ترین مشکل فرھنگی جامعه ما از عالم تا عامی و از پیر تا جوان و زن و مرد اینست که گوھره « نمی دانم » را در ذھن ودل خود از دست داده ایم و ھر .ی در کشور ما خود را یک نابغه و علامه دھر وعارف کامل می داند. که تبلیغات رسانه ھا مھمترین نقش را در این مرض و مصیبت عظیم اجتماعی ایفا کرده اند. این غرور ملی که شبانه روز بھر بھانه ای بر سر ما می بارد مغزھا و وجدانھا و قلوب را دیوانه کرده است و سئوال . را میرانده و تحقیق و جستجو را منتفی ساخته است. بعد از تبلیغات رسانه ھای ملی، کامپیوتر و اینترنت از عوامل این فاجعه می باشد... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/03/25/مشکل-ما-چیست-آسیب-شناسی-فرهنگی
ادب: ظرف ادراک

درخواست حذف اطلاعات
ادب: ظرف ادراک ھمانطور که برای دریافت غذا و اشیای مورد نیاز خودمان نیازمند اعضائی چون دست و دھان و پاھا ھستیم و برای حفظ آن نیازمند بدن و شکم ھستیم یعنی محتاج اعضای دریافتن و ظرف داشتن می باشیم. جھت دریافت و برداشت و حفظ معنویات ھم نیازمند ابزار و ظرفی ھستیم که آن ادب است. براستی که آدم بی ادب ھرگز بزرگ نمی شود حتی اگر فیلسوف شود. از طریق ادب وجود خود را آماده دریافت و حفظ معنا از جھان می کنیم. ادب، ظرف ادراک بشر است و لذا آدمھای بی ادب ھرگز نه در مدرسه و نه در جامعه و نه در کل زندگی ھیچ نمی آموزند و ھیچ نمی فھمند و آموزه ھای جبری را ھم نمی توانند حفظ کنن... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/03/24/ادب-ظرف-ادراک
همسر کیست؟

درخواست حذف اطلاعات
همسر کیست؟ خداوند در کتابش می فرماید که از جنس نفس ھر .ی برایش ھمسری قرار می دھد و نیز می فرماید که مؤمن با مؤمن و کافر با کافر ازدواج می کند این ماھیت ازدواجھای طبیعی است که به نیّت.شوئی رخ می دھد . الّبته ازدواجھای مصلحتی و یا عقیدتی ھم وجود دارند که از این قاعدهمستثنی ھستند . بنابراین آنچه که اساس طبیعی ازدواج را تشکیل میدھد که امری ماورای طبیعیبنظر می رسند و گاه به قسمت ازلی و تقدیر الھی نسبت داده می شوند اتفاقاً امری کاملاً طبیعیمی باشند و ماورای طبیعی بودن آن مربوط به جھل آدمی نسبت به نفس نھان خود است . ھمسر ھر.ی نفس آشکار خود اوست که در مقابل او قر... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/03/23/همسر-کیست
نسخه ای برای امراض .نه

درخواست حذف اطلاعات
نسخه ای برای امراض .نه در یک کلام ھمه امراض .ن برخاسته از جدالشان با ذات و ھویت و وظایف .نگی آنھاست که خداوند در خلقتشان نھاده است . و اگر زن مدرن بیمارترین زن کل تاریخ است بدان معناست که زن ھرگز تا این حد با زن بودن خود در جدال و انکار نبوده است و زن بودنش را خوار نداشته و لعنت نکرده و لذا در جھت مرد وار شدن تلاش نموده و بازیچه فلسفه .ی برابری با مرد گشته است و خود را جسماً و روحاً عقیم و ناھنجار و معذب کرده و لذا ھرگز امکان ھمسریت و مادریت نیافته است ھر چند که شوھرھا نموده و بچه ھا زائیده باشد . از رایج ترین امراض روانی چنین زنی افسرده گی و ناتوانی و بیز... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/03/22/نسخه-ای-برای-امراض-زنانه
فلسفه حدود .

درخواست حذف اطلاعات
فلسفه حدود . . یعنی رھائی از زندان تن خویش و غواصی در دیگران و نه بازی با دیگران . آنچه که حدود . عمل نامیده می شود که با قواعد و قوانین عرفی و شرعی و اخلاقی و عقلی و جزائی مشخص شده است ھمان مرزھائی ھستند که اگر از آنھا عبور کنیم براستی به اسارت می افتیم . حدود . براستی ھمان غایت . ھستند و اگر در ھمان محدوده ھای عملی که داریم ھنوز ھم احساس . نمی کنیم بدان دلیل است که از ھمان .ھای موجود استفاده ای عمیق نمیبریم و در قشر اعمال خود اسیریم و در روابط خود با دیگران عمیق و متعھد و جدّی نیستیم . فسق در رابطه ھا قلمرو اسارتھا ھستند . . روح حاصل عشق متعھد است. احساس . دق?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/03/21/فلسفه-حدود-آزادی
مفاسد اخلاقی بعد از ازدواج

درخواست حذف اطلاعات
مفاسد اخلاقی بعد از ازدواج اکثر جوانان تا قبل از ازدواج براستی عفّت و شرافت و صداقت خود را حفظ می کنند ولی پس از ازدواج بناگاه به انواع ھرزه گی و مفاسد اخلاقی دچار می شوند . براستی این چه رازی است . چرا ازدواجھای مدرن بجای پیشگیری از مفاسد اخلاقی خود موجب فساد و تبھکاری می شوند ؟ این نیز یکی از پدیده ھای واژگون آ.ا.مان است . مشاھده ھمین پدیده اجتماعی خود از علل گریز بسیاری از ازدواج . شده است . بخش عمده ای از زمینه ھای اعتیاد نیز ازدواجھای مدرن می باشد . برخی از علل چنین پدیده ای را تیتر وار بر می شمریم : زندگی مشترک را وسیله ای برای اھ. فردی قرار دادن . ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/03/20/مفاسد-اخلاقی-بعد-از-ازدواج
خوش بینی و بد بینی

درخواست حذف اطلاعات
خوش بینی و بد بینی خوش بینی انسان در مرحله اوّل زندگی حاصل سطحی نگری و بینش ک.نه و بازیگرانه است و بیمسئولیتی . انسان بمیزانی که به عمق زندگی وارد نشده خود را عالم و بر آستانه سعادت مییابد وبواسطه ریای حاکم بر رفتار مردمان نیز ھمگان را زیبا و مھربان و نیکوکار مییابد . ولی ھر چه که برتجربه حاصل از مسئولیت و تعمق افزوده می گردد تلخی و تباھی دنیا و اھلش و نیز جھل انساندرباره خود و مردمان و جھان اضافه می شود و این عرصه بدبینی است. این بدبینی اگر قرین معرفتنباشد منجر به نفرت و انزجار می شود و کینه جوئی . ولی اگر حق ھر آنچه که ھست و می نمایددرک شود آنگاه عرصه ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/03/18/خوش-بینی-و-بد-بینی
مرگ- درمانی

درخواست حذف اطلاعات
مرگ- درمانی پس از معرفت- درمانی که البته ویژۀ عقلاء می باشد که کمیاب ھستند مرگ – درمانی شیوۀ دیگری است که ھر انسانی اگر بخواھد می تواند از آن برخوردار شود . یک انسان شدیداً بیمار و یا گرفتار اگر براستی مرگ را در دلش بپذیرد و خود را برای آن آماده سازد چه بسا آن بیماری و یا گرفتاریش برطرف می شود و یا لااقل عذابش از بین می رود زیرا آنچه که یک بیماری و یا گرفتاری را عذاب آور می کند که از اصل آن مشکل، شاقه تر است جنگ با آن و عدم باور و تصدیق مرگ یا نابودی حاصل از آن است . یکی از اھ. ذاتی ھر بیماری و مشکلی آن است تا انسان را برای مرگ آماده سازد یعنی از وابستگی ب?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/03/19/مرگ-درمانی
چرا نسل جدید از ازدواج می گریزند ؟

درخواست حذف اطلاعات
چرا نسل جدید از ازدواج می گریزند ؟ عجب است که ھر دختر یا زنی حاضر است مفت و مجانی ھر نوع رابطه ای را با مردان داشته باشد ولی تا سخن از ازدواج به میان می آید می گریزد . چرا ؟ گریز مردان نسل جدید از ازدواج لااقل توجیه اقتصادی دارد ولی توجیه .ن در این گریز چیست ؟ گریز .ن مدرن از ازدواج در قبال مردی که آنان را دوست داشته باشد و عاشق باشد دو صد چندان نیز می باشد . این نسل آنھم پس از سپری نمودن دوران جوانی تازه بفکر ازدواج میافتد آنھم فقط با مردان احمق و بی عاطفه و . پول و ھرزه . و بدینگونه است که ھزینه ازدواج و مبلغ مھریه سر به فلک می زند که دال بر فقدان ھر محبّت... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/03/17/چرا-نسل-جدید-از-ازدواج-می-گریزند
فلسفۀ حیاء

درخواست حذف اطلاعات
فلسفۀ حیاء حیاء حاصل شرم و خج. و ندامت از ظھور و بروز کردارھای زشت خویشتن و یا دیگران میباشد . حیاء واکنش وجدان در قبال اعمال غیر وجدانی است پس حیاء یک صفت فطری و نشانۀ تشخیص نیک و بد است و نیز نشانۀ احساس مسئولیت نسبت به خویشتن می باشد و دال بر حضور اخلاق فطری در وجود انسان است . این است که علی (ع) ، حیاء را از نشانه ھای ایمان می خواند و دال بر حضور توبه از اعمال نادرست . در واقع آنکه حیاء ندارد دین و ایمان و شعورش زایل شده است . این است که انسانھای با معرفت و انبیاء و اولیای الھی اسوه ھای حیاء بشرند . و اما امروزه شاھدیم که در قلمرو فرھنگ و تعلیم و تربیت ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta96.blog.ir/1396/03/16/فلسفۀ-حیاء