وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

دست نوشته دانشجو

آخرین مطالب دست نوشته دانشجو به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.کارهام

درخواست حذف اطلاعات
کارهایی که باید .مناهارمو خوردمبرا شب غذا داریمبرا فردا ناهار زهره برنج داریم ولی خورشت نههرچی فکر . نفهمیدم براش چی درست کنمبذار خودش بیاد هرچی میخواد درست میکنه1یه کار مهم الان باید انجام بدم زنگ زدن2قرصام رو بخورمهر. باشه میگه این دختره چشه که این همه قرص میخورهقرص آهن و کلسیم و ....3.جمع . اتاقم4.رفتن .4.. نمدیدنم چرا همیشه باید همه کارآمد .م بعد برم  سراغ درس خوندنشاید به خاطر اینکه یه چیز دیگه نمیخوام فکر کنم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/646/کارهام/
من

درخواست حذف اطلاعات
زهرا تو کاری نداری چرا دست دست میکنیحق نداری بخو.میدونم همین الان کاری که میکنی اینه که بری بخو. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/647/من/
درس خوندن

درخواست حذف اطلاعات
زهرا از اون موقع تا حالا نخو.دیزهرا مگه تو دوست نداری یه مامان نمونه مال بچه ات باشیدوست نداری .ی باشی که بچه اش بهش افتخار کنهپاشو برو درست رو بخوندوست داری شاگردان بهت افتخار کنند راستی یاد این افتادم که دیروز تو مترو یکی فکر کرد من حامله ام گفت بیا بشیننمیدونم به این قضیه بخندم یا گریه کنم  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/648/درس خوندن/
زندگی

درخواست حذف اطلاعات
زهرا تو هستی که مسیر بعدی زندگیت رو مشخص میکنیمیخوای همش با تردید زندگی کنیمیدونم همیشه راهی که رفتی نمیدونی درسته یا نهبا خودت صادق باشاونی که میخواستی نبودهاونی که مامان بابات میخواستند نبودهاگر تو الان بمیری هیچ فرقی به حال دنیا ندارههمه ام فراموش میکنن.ی خودتو نابود کردیمثل .ی که از جلسه امتحان قرار میکنهچون میتر سهمثل منمیترسم از زندگی . و اشتباه زندگی .زهرانمیدونم نوشتن برام سخته ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/649/زندگي/
شروع

درخواست حذف اطلاعات
زهرا تو میخوای درست زندگی کنیپا شو ادامه بدهدوباره شروع کننگو قوی باشمبا سر بری تو دیوار ، درعین حال که داری حرکت میکنی با خودت مهربون باشخدایا به امید تو دوباره شروع میکنم  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/645/شروع/
کارهام

درخواست حذف اطلاعات
کارهایی که باید .مناهارمو خوردمبرا شب غذا داریمبرا فردا ناهار زهره برنج داریم ولی خورشت نههرچی فکر . نفهمیدم براش چی درست کنمبذار خودش بیاد هرچی میخواد درست میکنهیه کار مهم الان باید انجام بدم زنگ زدن ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/646/کارهام/
امتحان

درخواست حذف اطلاعات
زهرا میشه صادقآنه بهم بگی چرا نمیتونم درس بخونی و بری سر جلسه امتحانمیترسم بگم به آدماهمین طور که همیشه خواستم قوی باشمدوست ندارم حتی الانم ضعیف به نظر بریمتا الان تنها .ی که ماوس خود واقعی ام بودم دختره هست که....داشتم در مورد امتحان حرف میزدممیدونی دوست ندارم در موردش حرف بز. خیلی چیزا میترسماز آینده میترسمیه بچه داریم اسمش زهر استهرچی بهش میگیم میگه نهبهش میگم پاشو صبخونه بخوریم مگه نهبهش میگیم درس بخون میگه نهبهش میگین برو کلاس نقاشی میگه نهچرا همش میگه نهاسمش رو میذارند لجبازیمیدونم خوشت نمیاد از این کلمهاز یه چیزی عصبانیهاز این ناراحته ه ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/644/امتحان/
مهربونی

درخواست حذف اطلاعات
کلید کمک به خودم مهربونی با خواجهنه اینکه با مهربونی به هدفی که میخوام برسمبا خآدم صاف و صادق باشم   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/643/مهربوني/
عصبانیت

درخواست حذف اطلاعات
خدایا من فعلا میخوام از زندگی . مرخصی بگیرممیشه کمکم کنیمرخصی بدی میدونم به نظر خوانند ها من به یه ادم ا حمقمبرام مهم نیستچون من دارم مینویسم که به خودم کمک کنمنمیخوام تصویری که همه ازم دارند رو اینجا نشون بدممی خوام خودمو بشناسم.ی یادم رفته بود حساسه ارومهاز چشام داره اشک میاد هر دفعه میخوام خود واقعی رو نشون بدم یکممامانم نمیذارهاز بس می پرسه چتهیکم الکی خندیدن هامو کم کنماین قدر میگرده که بفهمه چمههمه چیز به هم می ریز.ه پشیمون میشمهمیشه مساله انتخاب بین از دست دادن مادرم و یه چیز دیگه وجود داره   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/641/عصبانيت/
زهرا کیه

درخواست حذف اطلاعات
بهم گفت فکر کنممن زهرا من آرمانی چیهخود واقعی زهرا کیادوست داره چه کاره بشه اینو میدونم که زهرا واقعی .یه که ارومهزیاد گریه میکنهنه چیزی که هست به نظر بقیه قوی و آروماینو میدونم که کار . با آدما رو دوست ندارهمیتونه .هولی ازش انرژی میگیرهبچه ها رو دوست دارهدوست داره نقاشی بکشه   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/642/زهرا کيه/
تلفن

درخواست حذف اطلاعات
الان شدید عصبانیممامانم به گوشیم زنگ زدگفت زهره و بابات چه کار میکنندگفتم نمیدونممن تو اتاقمگفتندچرا گوشی زهره خاموش گفتم نمیدونمنمیدونم کجاش گفتم حال ندارم برم گوشی رو بدممامانم از زهره می پرسه زهرا چشهبابام بهم میگه چرا نگرانش میکنیمنم عصبانی شدمگفتم به من چه اون خیلی نگرانه. اون نگرانی رو کم کنه نگرانی زیاد مامانم باعث شده من نگرانیم رو مخفی کنمهمیشه بخندمبخندمدارم میترکم راستی نمیدونم شاید ربط داشته باشه یا نهمن حتی از زنگ گوشیم هم بدم میادبه خاطر همین همیشه سایلنته  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/640/تلفن/
روز .

درخواست حذف اطلاعات
زهرا ارو م باشمنطقی باشمیدونم سختهمیشه در مورد این فکر نکنی که آدما چه فکری میکنندخبالان پا شو جاتو جمع کنخب تختمو مرتب .حالا اتاقت رو جمع کنزهرا نشین فکر کنفایده ندارهمیدونم بیش از همه نگران درست هستیپاشومیدونم برات سختهراستی فردا . سرماخوردگی روت نمونهزهرا چرا کاری نمیکنیدوست داری چه کار کنیمیدونم خسته ایحالا پاشو برو تلفن با مامانت حرف بزنبابام کل ظرفارو شسته بود رفتم بیروننمیدونم خوبه یا ن.متر الکی میخندمخودمو هی جای دیگرون نمی دارممتناسب با شرایطشان باهاشون رفتار کنمنمیدونم نوشته خوبیه یا بدیهخب زهرا ولش کنبشین اتاقتو مرتب کندارم اتاسم... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/633/روز جمعه/
تلفن

درخواست حذف اطلاعات
زهرا نباید نگران تلفن باشیهردفعه زنگ تلفن میخوره میترسمنمیدونم زنگ تلفن برام چه مفهومی دارهچشام پر اشک شدهالان من تو اتاقم و بیرون بابام داره تلفن حرف میزنهزهرا به تو ربط ندارهمیتونی گریه کنیولی به تو ربط ندارهزهرا چرا تو میترس ی از زنگ تلفناز صحبت . ارو م تلفننمیدونم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/635/تلفن/
ترس

درخواست حذف اطلاعات
هنوز از این که مامان بابام متن ها مو بخونم میترسماحمقانه استولی وجود داره ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/636/ترس/
ناخن

درخواست حذف اطلاعات
مگه واج به زغذا ناراحت بلند باشهاز ناخون بیاند بدت میادکوتاهش کنتو حق داری از چیزی بده بیاد یا نهنط ر تو هم مهمه ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/638/ناخن/
مسابقه

درخواست حذف اطلاعات
خدایا کمکم کن یه شغل خوب با درآمد خوب که با روحیه ام سازگار باشه پیدا کنممحیطش مدهبی باشهبیشتر سروکارم با قشر جوان به پایین باشهخدایا کمکم کن مستقل بشمهر دفعه سعی میکنم در مساله ای مستقل بشمانگار مسابقه بکش بکش هستخسته میشممسابقه ای تمومی ندارهمثل مسابقه ای که برای خوب بودن گذاشتندهیچ وقت من خوب نمی شدمبه اندازه کافی خوب نمی شدم  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/632/مسابقه/
درد

درخواست حذف اطلاعات
قفسه . ام تیر میکشهانگار یکی چاقو زده تا ته جر دادهنمیدونم الان چی درسته چی غلطیه چیز بگمدیگه کمتر نگران مامانم هستماحساس میکنم یکم ارو م ترمولی جای زخمش درد میکنه یه چیز دیگه میخوام بگمکه نوشتنش جرات میخوادهزار تا قضاوت بعدش هستکه نمیدونماین کار عاقبت ندارهفرار از مشکلهخدا گفته ....همه اینارو میدونموقتی میدونم تکرارش منو اذیت میکنهچرا با تکرار حرف .ی رو دلخور میکنیدمیخوام بنویسماز روزایی که وقتی از خیابون رد میشدم میگفتم کاشکی یه ماشین بهم بزنهاز قصد شاید از جایی که ریسکش زیادتر بود رد می شدمبعضی وقتا از ترس این که کار احمقانه ای نکنمسعی می. از بچ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/630/درد/
برگشت زمان

درخواست حذف اطلاعات
من و زهره برگشتیم به زمان بچ میمونکه زیاد با هم دعوا میکردیماین یعنی نشونه خوبولیمیترسممیترسم این همه مسیر رو برگشتم به خونه قبایلدوباره همون اتفاقا بیفتهزمانیکه من و زهره دعوا میکنیم مامانم حالش بد شه بابام بگه سکوت کنمن حرف نزنمزهره حس تنفر پیدا کنهمنو اذیت کنهنمیدونم دوباره چه جوری جلوی این اتفاقا بگیرم  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/631/برگشت زمان/
زندگی

درخواست حذف اطلاعات
الان جای من و زهره عوض شدهزهره گریه میکنه و من چشام خشک شدهالان جلو .ی نشستم دارم مینویسماگر نه گریه می.وقتی بچه بودم گریه می.میگفت اشک تمساح می ریزیمن دیگه گریه نمیکنممن اون کارو تکرار نمیکنمچون خیلی خوبه گریه میکنه و ارو م میشهوقتی بچه‌ بوده وقتی گریه میکردهمامانم بهش میگفت اگر میخوای گریه کنی برو تو . گریه کنبه خاطر همین وقتی من گریه می. به من میگفت اشک تمساح می ریزیخیلی سخت گذشت از یه ور میدیدم حال مامانم بد میشه و می ترسیدمپس باید گریه می.بعد از اون ور به خاطر حرف زهره گریه نمی .بعد اگر زهره سرم داد میزد من باید سکوت می. چون بابام هی بهم میگفت زهرا ه... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/628/زندگي/
نگرانم

درخواست حذف اطلاعات
من میترسم .2 اردیبهشت امتحان میان ترم دارم ولی هنوز نتونستم هیچی بخونممامانم بیمارستان پیش مامان بزرگم هستزهره راست میگفت وقتی من و بابا با هم هستیم بابا کار میکنهولی تو نمی ذاریچون منم شبیه مامانم هستمولی الان بهتر شدمبابام برای اولین بار توی عمرش شام درست کردزهره مریض بود خو.ده بودمنم از . اومدم خواب بودمپا شدم دیدم غذا درست کردهبابام وقتی با من بود هیچ کاری نمی کر.ی با زهرهظرفارو می شستهمه کاری میکردبه خاطر رفتار خودم بودالان هر سه مون داریم کار میکنیماحتمالا چون مامانم نبودمیتونستیم کار کنیمنمیخوام فکر کنمآدما با خوندن این متنا چه قضاوتی م ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/629/نگرانم/