وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

دست نوشته دانشجو

آخرین مطالب دست نوشته دانشجو به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.من

درخواست حذف اطلاعات
الان میری کتابخونهزهرا تو در قلال خودت مسئولیسرنوشتت دست خودت هستتو باید برای خودت زحمت بکشیاین که تو باید در قبال خودت پاسخگو باشیاین تویی که خودت رو نجات میدیاین تویی که درس میخونی به خاطر خودتنه به خاطر مامانتنه به خاطر این که حالش بد میشهنه این که دختر خوبی باشیاینها رو که داری می نویسی یه جور میشیزهرا باور کن وظیفه تو نیست از مامانت مرا ثبت کنیببین الان ولش کردی اتفاقی نیفتادببین اگر هم حالش بد شه تقصیر تو نیستنباید هیس کنی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1345/من/
نگرانی

درخواست حذف اطلاعات
اینجا .ی نیست بگه چرا نگرانیو من قائم کنمبگم نه نگران نیستمخودم رو اروم نشون بدمو جوری که خودم هم ندانم نگرانم  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1346/نگراني/
من

درخواست حذف اطلاعات
لباس پوشیدنغذام هم برداشتمکه بدم کتابخونهولی نگرانمهرچی به خودم میگم برم کتابخونهنمیتونمنگران این که مامانم و زن.م ممکنه به هم چیزی بگنداز یه طرف دیگه مامانم نمیره اونورنگران مامانم هم هستمتحت فشارهبعد از ظهر قراره .م بیاد برند برا مامان بزرگم یخچال ب.ندنمیدونم برم یا نهلباس هامو دربیارم مامانم اصرار که برو کارت ندارمزهرا قراره خودت رو به .ی تحمیل کنی؟ازش بپرس که من بمونم؟میدونم به خاطر از خود گذشتگی میگه بروزهرا اون مسئول رفتار خودشهقرار نیست اون از خودگذشتگی کنهتو از خودگذشتگی کنیاین بازی تموم نمیشهدوتاتون از پا میفتیداگر میخواهی بمکنی لباس... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1347/من/
من

درخواست حذف اطلاعات
مامانم اومدبه مامانم گفتم به مامان بزرگ گفتی میای اونور که نترسه؟بابام گفت میخوای من برم؟گفتم من میرم.خج. میکشه شما بریدگفت مامانت خسته استگفتم آجی گفت یا تو بیا یا زهرهمامانم گفت خودم میرم.اگر الانم برم میگه چرا اومدی.خو.د میرم اونجا. گفت یا زهرا بیاد یا زهرهگفتم من میرم اونجا تا شما کارات رو .یگفت نهباگفتم چرا نه؟کلافه شد گفت برو.بابام گفت می که تا شما کارات رو .ی من میرم اونجارفتم متکا و پتوم رو آوردم که برم پیش مامان بزرگممامانم گفتم بخواب بدی اونجا بخو.؟گفتم از دست شما چه کار کنم.ارهاومدم پیش مامان بزرگمگفت درو ببند.شب . میاد خفمون میکنه.گفتم درو ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1332/من/
من

درخواست حذف اطلاعات
زهرا بشین بنویسهر روز کارهایی که میخوای .یباعث میشه موتورت خاموش نشهباعث میشه حواست بیشتر جمع باشه  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1327/من/
اماده باش

درخواست حذف اطلاعات
هیچ وقت تو زندگی احساس ارو م بودن نداشتماحساس آماده باش داشتم  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1295/اماده باش/
من

درخواست حذف اطلاعات
احساس میکنم همش در مقابل اضطراب ها گذشتمسعی . قوی باشم و ادامه بدم و ارو م باشمهیچ وقت درکش ن.ادامه دادمحشش ن.تو بدنم واکنش نشون میداددوباره ادامه میدادمهمیشه بیحال و ارو م بودن.اهنگ های ارو م گوش میدادم.به نظر بقیه بی حال ولی خود واقعی ام ارومه.هیچ وقت تن صدام بالا نمی رفت.درمقابل همه ی سختی ها داد و بیداد ها ارو م بودم و سعی می. فقط مشکل رو حل کنمالان سعی نمیکنم نفس عمیق بکشم و ادامه بدمهمین الان اگر مس.ه ام نمیکنی بدنم یه جوریهدرد میکنهمثل معتادانمیدونم باید تحملش کنم یا نفس عمیق بکشممن میخوام همه چیز درست شهنه برگرده عقبعقب خیلی خوب بودآرامش بوددرگ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1283/من/
من

درخواست حذف اطلاعات
زهرا اولین کاری که باید .ی حل تمرین سری دوم هستبعد از ناهار انجام بدهزهرا تو باید این کارو انجام بدیهیچ کاری اولیت نداره  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1254/من/
من

درخواست حذف اطلاعات
نمیدونم نگران شدم در مورد .ی که اصلا نمی شناسی،کار درسته یا نه؟یا فقط من اینجوریم؟گفت میخواد یه کاری .ه،نمیدونم انجام داد یا نه؟تو به اندازه کافی نگران هستی، چرا نگران اون هستی؟خیلی وقته به خودم میگم به تو کار ندارهولی تو مغزم هست ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1243/من/
خودخواهی

درخواست حذف اطلاعات
زهرا به نظرت این خودخواهی نیستکه میخوای نگران بقیه باشی و بقیه نگران ت نباشند؟ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1244/خودخواهي/
زهرا تمرین کن

درخواست حذف اطلاعات
زهرا تمرین کناول خودتبعد کارای دیگرونمواظب خودت باشبعد اگر کارات تموم شد کارای بقیهبگو به لحظه این کارو انجام بدمبعد اون رو انجام بدماگر نمیتونی و نمیرسی بگو نمیتونم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1241/زهرا تمرين کن/
زهره

درخواست حذف اطلاعات
من دوست دارم با زهره بیشتر حرف بزنم با هم یه کاری کنیممن زهره رو دوست دارم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1230/زهره/
گریه

درخواست حذف اطلاعات
دختر تو داری میپوکیاون که گفته تو باید قوی باشی بیخود کردهاون که گفته یه روزی به تو اشک تمساح می ریزی هم همینطورداد بزنگریه کنهی هی بزنحرف بزنبگو نگرانیبگو میترسیچشماتو نگاه کنحتما باهات این کارو کنمکه چشات پر اشک بشهولی اشکا نمیادچون نمیخوای .ی ببینی  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1229/گريه/
تکرار کن

درخواست حذف اطلاعات
زهرا هنوز اینارو به خودت بگواین که قوی باش، آروم باشدرست زندگی کنخدا بزرگه الله اکبر  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1226/تکرار کن/
من

درخواست حذف اطلاعات
یه دختری رو باهاش تو تلگرام باهاش یکی دو بار صحبت .یه سی و .ده ای سالشهاینارو ول کناز صبح هی میخوام بهش پیام بدم که ثبت نامت چی شدبه خودم میگم زهرا به تو چه کار دارهچی تو میش.ه نگرانش باشیخب به این فکر میکنم که چه کار کرد، ثبت نام کرد؟شاید این نتیجه اون رفتارشان هم هست که میخوام به همه کمک کنمهم ازشون زمان میذارم هم هرکاری از دستم برسه انجام میدمزهرا تو توان مشخصی داریتو زمانی هم باید برای رشد خودت بذاریاگر همش دیگران باشهاون موقع من وجود ندارهمیگی نباشه چی میشهمیشه . که هستیوقتی برا خودت نمیذاریمواظب خودت نیستیتو در قبال خودت مسئولیاز نظر اجتماعی ا?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1222/من/
کار

درخواست حذف اطلاعات
زهرا همین الان میشینی کارت رو انجام میدونیهمین الانسریعبه هیچی فکر نمیکنینمیشینیفقط به این فکر کن که کارت رو انجام بدیهمین ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1217/کار/
فکر

درخواست حذف اطلاعات
میشه مغزت خاموش شهمیشه به این فکر نکنی که خودت باشیشب ها فقطزمانی که خونه هستیهمیشهعمل . کاهش پیدا میکنهحال و حوصله حرف زدن و کلنجار رفتم با آدم ها رو ندارمخنده و ناراحتیم ارومهعصبانی در ظاهر نمیشمبه جای عصبانی ناراحت میشمکارهای متفاوتی خوشحالم میکن.ه خیلی هاش رو فراموش .  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1218/فکر/
کوتاه بیا

درخواست حذف اطلاعات
زهرا خواسته های عجیب غریب از خودت نخواه با توجه به شرایطمیخوای بشینی دقیق انجام بدیریز به ریزنه زمانش رو داری نه توانش رو نه حالش روکوتاه بیا  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1219/کوتاه بيا/
زهرا

درخواست حذف اطلاعات
زهرا تو داری چندتا کار بزرگ رو با هم انجام میدیتوی طول روز خیلی به خودت بگو زهرا مواظب خودت باشمهم اینه که سعیتو رو .ی همینمواظب خودت باشاندازه توانت سعی .خودت رو نکشبا خودت مهربون باش  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1221/زهرا/
اروم بودن

درخواست حذف اطلاعات
 حسن معجونی یا رامین ناصر نصیر رو نگاه کنیدمتفاوتندنمیدونم چی بگمرامین ناصر نصیر یا حسن معجونی نمیتونند زیاد کل کل کنند یا کری بخونندزیاد انرژی ندارندخنده یا عصبانیتشون ارومهخیلی منطقی فکر میکنند به نظرم  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastneveshtezahra.ParsiBlog.com/Posts/1215/اروم بودن/