وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

english language

آخرین مطالب english language به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.از کوره در رفتن

درخواست حذف اطلاعات
he flipped out he blew a gasket he lost his temper he hit the ceiling he flew off the handle از کوره در رفت. عصبانی شد.   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/03/02/از-کوره-در-رفتن
اصطلاحات انگلیسی

درخواست حذف اطلاعات
اصطلاحات انگلیسی 1) ✅my hair stood on end. مو به تنم سیخ شد 2)✅ i am all eyes. من چهار چشمی مراقبم 3)✅ if i get my hands on him. اگه دستم بهش برسه  4) ✅ have mercy on me چاپلوسی نکن 5)✅ the brain drain. فرار مغزها 6) ✅it’s none of your business. به تو هیچ ربطی نداره 7) ✅are you out of your mind? are you nuts? زده به سرت؟ 8) ✅goodness is better than beauty. سیرت نیکو به از صورت زیبا است 9)✅ stay tight. قوی باش 10) ✅he missed the aim / point. تیرش به سنگ خورد 11) ✅every beginning is hard. هر کاری اولش سخته 12)✅ let get this off my chest. بزار حرف دلمو برات بگم 13)✅ don’t get fresh with me. پسر . نشو 14)✅ i’m tied up. دستم بند است 15) ✅he is a fair-weather friend. رفیق نیمه راهه 16) ✅... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/02/30/اصطلاحات-انگلیسی
make

درخواست حذف اطلاعات
بعضی از عباراتی که با فعل  make  ساخته میشوند.   make a decision تصمیم گرفتن make a prediction پیش بینی . make an excuse عذر خواستن make a war جنگ . make a peace صلح . make a speech سخترانی . make fun of  تمس. . make progress پیشرفت . make friends دوست شدن make a noise سر و صدا . make trouble مشکل درست .       ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/02/27/make
election

درخواست حذف اطلاعات
election : انتخابات vote : رای دادن ballot = ballot paper : برگه رای ballot box : صندوق رای to withdraw/pull out of election : از انتخابات کناره گیری . to rally around one candidate : از یک ک.دا حمایت . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/02/27/Election
to feel like sth

درخواست حذف اطلاعات
‍ #idiom to feel like sth=to have a desire to do or have something این عبارت در انگلیسی به معنی هوس چیزی . و چیزی رو خواستن و به چیزی یا کاری تمایل داشتن هست. ✅نکته این که اگه بعد از like بخواهیم از فعلی استفاده کنیم حتماً باید به ing همراه باشه. برای نمونه: example 1: he was so rude, i felt like leaving immediately او خیلی گستاخ بود، دلم می خواست هر چه سریع تر اونجا رو ترک کنم. example 2: i feel like chinese food هوس غذای چینی .. example 3: i feel like going to the beach هوس . به لب دریا برم. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/02/27/to-feel-like-sth
to put up

درخواست حذف اطلاعات
‍ چندتا مثال با فعل to put up ❌کاربرد اول: به معنای تحمل .  ex-1: well then you'll just have to put up with all that nonsense for awhile.  خب پس مجبوری یه مدت این چرت و پرت ها رو تحمل کنی.  ex-2: i can't put up with this anymore.  دیگه نمیتونم تحمل کنم. ex-3: how could you put up with a d-bag all these years? چطور این همه سال تونستی با این آدم . سر کنی؟ کاربرد دوم: به معنای امتیاز آوردن در مسابقات ورزشی  ex-1: they were underdog at first but put up a lot of points. .ی فکر نمیکر تیم قوی باشن اما کلی امتیاز آوردن. ex-2: he could have put up a three if he'd s. earlier. زودتر مینداخت سه امتیاز آورده بود.  به جای put up از rack up هم استفاده میشه  ex-1: way to go! racked up all the points.  آفرین، ه ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/01/14/To-put-up
باز خواست .

درخواست حذف اطلاعات
بازخواست . فردی در انگلیسی demanding explanations in english   can you explain why you were so late میتونی توضیح بدی چرا دیر کردی؟ how come it has taken you so long to reply to my email چی شد که اینقدر دیر به ایمیل من پاسخ دادی؟ i don’t understand why you never finished the work on time متوجه نمیشوم که چرا هرگز به موقع کارت را انجام نمیدهی   can you tell me why you didn’t attend the meeting this morning میشه به من بگی چرا امروز صبح در جلسه شرکت نکردی؟ why is it that you didn’t tell the truth چرا اینطوره که تو حقیقت رو نمیگی؟ do you expect me to believe you did this by yourself از من انتظار داری که باور کنم این کار را خودت انجام دادی؟   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/01/14/باز-خواست-کردن
conver.ional sentences

درخواست حذف اطلاعات
جملات مکالمه ایی 1- می توانی یک رستوران با کلاس بهم معرفی کنی؟   ?can you put me onto a high-cl. restaurant    2- دنبال یک رستوران ویژه غذاهای هندی میگردم.   i am looking for a restaurant specializing in indian foods    3- این . ها دارند یک رستوران چینی راه می اندازند.   there’s a chinese restaurant opening up nearby    4- این رستوران کمی برای من گران است.   this restaurant is a bit pricey / expensive for me    5- سابق این رستوران مورد علاقه من بود، ولی کیفیت غذاهایش اخیراً پایین آمده است.   this used to be my favorite restaurant, but the standard of cooking has fallen off recently    6- من غذاهای ایرانی را به خارجی ترجیح می دهم. شما چی؟   ?i prefer iranian foods to foreign foods. how about you    7-... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/01/29/conversational sentences
herbal tea

درخواست حذف اطلاعات
https://t.me/mnewshanik this is my channel on telegram about newshas' tea & herbal tea  please join our channel ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/02/09/Herbal-tea
rumble

درخواست حذف اطلاعات
rumble :  /ˈrʌmbl /  if your stomach rumbles, it makes a noise, especially because you are hungry ✔️قاروقور . _____________________ chow : /tʃaʊ /  food ✔️غذا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/02/16/rumble
sizdah-bedar

درخواست حذف اطلاعات
‍ جشن سیزده بدر iranians celebrate sizdah-bedar, the traditional persian festival of nature, which is also a finale to the nowruz celebrations sizdah-bedar is an ancient iranian nature festival dating back to at least 4,000 years ago and marks the last day of iranian new year festivity  contrary to popular myth, number thirteen does not demonstrate bad omen in persian culture, it is merely chosen as a day to celebrate therefore on the last day of nowruz festival and when the earth grows green, people leave their houses for water streams on the 13th to ask tishtrya for rain feasting on traditional foods, munching nuts and playing group games are inseparable ingredients of the happy occasion ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/01/14/Sizdah-Bedar
hands off

درخواست حذف اطلاعات
hands off دست نزنید the brain drain    فرار مغزها ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/01/12/hands-off
period of 10 years

درخواست حذف اطلاعات
✅ i am 60 . 60 سالمه. ✅ i am 60s .  دهه شصتی ام . *60s   :  a period of 10 years from   "60 to 69" ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/01/12/period-of-10-years
picnic

درخواست حذف اطلاعات
pack your picnic basket. بسته پیک نیکت رو ببند go on a picnic. برو پیک نیک set up your tent. چادرو به پا کن lay the blanket on the ground. زیر انداز رو بنداز رو زمین skewer some chicken. جوجه ها رو سیخ کن & have a great 13 be dar ! و سیزده به در خوبی داشته باش but please do not litter! ولی لطفا . نریز✋ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/01/14/Picnic
period of 10 years

درخواست حذف اطلاعات
✅ i am 60 . 60 سالمه. ✅ i am 60s .  دهه شصتی ام . *60s   :  a period of 10 years from   "60 to 69" @nnd18 ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/01/12/period-of-10-years
hands off

درخواست حذف اطلاعات
hands off دست نزنید the brain drain    فرار مغزها ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/01/12/hands-off
i don't have the face

درخواست حذف اطلاعات
i don’t have the face to tell him. ➖روم نمیشه بهش بگم. don’t turn me down. ➖روی من رو زمین نینداز. they don’t let it show. ➖آنها به روی خودشان هم نمی آورند. let's say it right out.  ➖بگذار رک و راست بهت بگم. he has got a lot of cheek. ➖او خیلی پر رو است. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/01/01/I-don-t-have-the-face
new year

درخواست حذف اطلاعات
‍ ❤️ happy new year.  سال نومبارک/نوروز مبارک ❤️ happy your eid.  عید شما مبارک  i wish a successful and bonanza year for you. سال موفقیت آمیزی  و پر رونقی را برایتان آرزومندم where do u want to go for new year vacations ? برای تعطیلات نوروزی کجا میخواهی بروی ؟  ❤️be my guest . مهمان من باشید. ❤️ i've best wishes for the best friends  بهترین آرزو ها را برای بهترین دوستانم دارم ❤️ what did you get for the new year's gift ?  عیدی چی گرفتی ؟   give me my eid's gift dady.   عیدی من را بده بابایی. we spread or lay the haft-sin table for the new year  ما برای نوروز سفره ی هفت سین پهن میکنیم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/01/01/New-year
idioms

درخواست حذف اطلاعات
i don’t have the face to tell him. ➖روم نمیشه بهش بگم. don’t turn me down. ➖روی من رو زمین نینداز. they don’t let it show. ➖آنها به روی خودشان هم نمی آورند. let's say it right out.  ➖بگذار رک و راست بهت بگم. he has got a lot of cheek. ➖او خیلی پر رو است. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1395/12/29/Idioms
calm down

درخواست حذف اطلاعات
اصطلاحات_کاربردی #خونسردی وقتی میخواهید به یه نفر بگید خونسر.و حفظ کنه calm down آروم باش take it easy جدی نگیر stay calm خونسرد باش be patient صبور باش hold on to yourself خودتو کنترل کن don't worry نگران نباش you don't have to worry نباید نگران باشی there is no need to worry نیازی نیست که نگران باشی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1395/12/26/calm-down