وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

. عباسیان 09127045177 lawyer

آخرین مطالب . عباسیان 09127045177 lawyer به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه

درخواست حذف اطلاعات
در صورتی که ورثه مطابق صورت تحریر ترکه ترکه را قبول کنند باید طرف یک ماه از تاریخ فوت مورث به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه م.مند که دیون متوفی را در حدود ترکه پرداخت کنند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر ترکه ادعای طلب شده باشد  در صورتی که بعضی ورثه ترکه را قبول و بعضی رد کنند انها که قبول .د اقدامات لازم برای اداره ترکه و ادای دیون و حقوق و وصول مطالبات انجام می دهند و دیگران حق اعتراض ندارند اگر چیزی از ترکه بماند سهم انهای که رد کرده اند به انها داده می شود و انها که قبول .د مستحق دستمزد درصورت عدم توافق مطابق نظر دادگاه هستند  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/قبول-دیون-مطابق-صورت-تحریر-ترکه
عوامل موجهه جرم

درخواست حذف اطلاعات
عوامل موجهه جرم اوضاع و احوال ویژه ای هستند که موجب زایل شدن وصف قانونی یک رفتار ارادی ضد اجتماعی می شوند به نحوی که با وجود ان اوضاع و احوال رفتار یاد شده در جهت اعمال یک حق و یا انجام تکلیف تلقی وفقدان ان اوضاع و احوال موجب احراز و تحقق جرم می شود  عوامل موجهه جرم از نظر ماهیت بر دونوع خصوصی و عمومی هستند  عوامل موجهه عمومی جرم عبارت اند از  1.حکم قانون و امر امر قانونی  2..وم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم  3.ح. ضرورت 4. تادیب و تنبیه صغار و مجانین 5.عمل جراحی یا طبی صروری با رضایت مجنی علیه 6. رضایت در عملیات ورزشی  7.رضایت در سقوط قصاص و دیه درقتل و د... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/عوامل-موجهه-جرم
خیانت در امانت

درخواست حذف اطلاعات
خیانت در امانت عبارت است از تصاحب استعمال تلف یا مفقود . اموال یا اسناد به زیان مالکان یا متصرفان انها هنگامی که اشیا یاد شده به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا وک. یا هر کار بااجرت یا بی اجرت به .ی داده شده و قرار شده که اشیا مذبور بازگرداننده شود یا به مصرف معین برسدبرای تخقق خیانت در امانت سه شرط لازم است  1.وجود قرارداد قبلی 2.وجود شی  3.تحویل شی   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/خیانت-در-امانت
غصب عناوین و مشاغل

درخواست حذف اطلاعات
اگر .ی بدون سمت رسمی یا اذن از طرف .ت خود را در مشاغل .تی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخ. دهد به شش ماه تا دوسال حبس محکوم میشود و اگر برای دخ. یا معرفی خود سندی حعل کرده باشد مجازات جعل نیز خواهد داشت ماده 555قانون محازات .ی جرم موضوع این ماده مطلق است و با ترک فعل محقق نمی شود  چنانچه .ی با غصب عنوان مرتکب کلاهبرداری شود تعدد معنوی بوده و به مجازات کلاهبرداری محکوم میشود  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/غصب-عناوین-و-مشاغل
حق العمل کار

درخواست حذف اطلاعات
حق العمل کار .ی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری معاملاتی کرده ودر مقابل حق العمل دریافت می کند  حق العمل کار در مقابل بیمه . اموال هیچ تکلیفی ندارد مگر اینکه آمر دستور داده باشد  ودر صورت تقصیر مسول کلیه خساراتی که نیز از عدم رعایت دستور امر ناشی شده است  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/حق-العمل-کار
تفاوت محرومیت از حقوق اجتماعی در مواد 19و 25 قانون مجازات .ی

درخواست حذف اطلاعات
1.محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده 19 مجازات اصلی است ولی محرومیت مذکور در ماده 25 مجازات تبعی است  2.محرومیت مذکور در ماده 19 در حکم دادگاه قید می شود ولی محرومیت ماده 25 در حکم قید نمی شود  3.مدت محرومیت مقرر در ماده 19 براساس درجه مجازات تعیین می شود ولی محرومیت مقرر در ماده 25 نوع جرم تعیین می شود  4. محرومیت مقرر در ماده 19 در سابقه کیفری متهم درج می شود ولی محرومیت ماده 25 در سابقه کیفری درج نمی شودو بعد از گذشت مدت مقرر اثر آن نیز از بین می رود  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/تفاوت-محرومیت-از-حقوق-اجتماعی-در-مواد-19و-25-قانون-مجازات-اسلامی
غیر قابل گذشت بودن جرایم

درخواست حذف اطلاعات
چنانچه قابل گذشت بدون جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب میشود مگر اینکه حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد  با توجه به اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم مطابق ماده 103 قانون مجازات .ی است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 این قانون احصا شده است جرم پولشویی نیز مشمول عمومات است  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/غیر-قابل-گذشت-بودن-جرایم
لایحه قانونی اصلاح قانون واگذاری و احیا اراضی در حکومت . ایران مصوب 26/1/59

درخواست حذف اطلاعات
. عباسیان:  لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضیدر حکومت . ایران (مصوب 26/1/1359)   ‌ماده 1 ـ اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسم‌اند: ف ‌الف ـ اراضی موات و مراتع ب ـ اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکتها که دادگاه صالح .ی به استرداد آنها حکم داده است. ج ـ اراضی بایر که قبلاً دائر بوده و بر حسب ملاکهای رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده می‌شده است. ‌د ـ اراضی دایر ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/لایحه-قانونی-اصلاح-قانون-واگذاری-و-احیا-اراضی-در-حکومت-جمهوری-اسلامی-ایران-مصوب-26-1-59
ابطال سند با شهادت شهود

درخواست حذف اطلاعات
#دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى  ✅چکیده: با عنایت به اینکه بر اساس نظریه شورای نگهبان، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع شناخته و ابطال گردیده است بنابراین دعوای ابطال و اصلاح اسناد رسمی با استناد به شهادت شهود مسموع است. تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۶۱۴ مرجع صدور: شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران ✅رای بدوی در خصوص دعوی ع.ه. با وک. س.م. به‌طرفیت خواندگان ۱- د.ه. با وک. م.الف. و ع.م. ۲- س.د. به‌ خواسته ابطال و اصلاح صلح‌نامه شماره ۴۹۴۹ مورخ ۱۳/۱۱/۸۷... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/ابطال-سند-با-شهادت-شهود
وصول اجاره بها معوقه از محل رهن

درخواست حذف اطلاعات
روش وصول #اجاره_بهای_معوقه از محل رهن ♻️هرگاه مستاجر پس از انقضای مهلت اجاره، عین مستاجره را تخلیه نکند؛ موجر می تواند برای تخلیه به دایره اجرایِ اداره ثبت مراجعه کند.  ♻️موجر باید کل مبلغ ودیعه را به آن دایره بسپارد و همزمان گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر وزیان به دایره اجرا تحویل دهد.  ♻️دایره اجرا مبلغ رهن را به مستاجر نمی دهد و فقط پس از صدور رای دادگاه و .ر مطالباتِ موجر، اقدام به رد آن به مستاجر میکند. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/وصول-اجاره-بها-معوقه-از-محل-رهن
شروط ضمن عقد نکاح

درخواست حذف اطلاعات
. دادگستری:  شروط ضمن عقد نکاح مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین میتوانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد ضمن عقد نکاح یا عقد خارجِ لازم درج نمایند لازم به ذکر است که مقتضای عقد دو نوع می باشد:  (مقتضای ذات و مقتضای اطلاق)... مقتضای ذات: به جزء لاینفک عقد و آنچه از عقد جدا نشدنی است گویند. مثلا لازمه ذات عقد بیع، ملکیت است لذا شرط خلاف آن نه تنها باطل بلکه مبطل عقد است (ماده ۲۳۳ قانون مدنی) و در نکاح، رابطه زوجیت و محرمیت لازمه ذات آن محسوب میشود لذا هر شرطی بر خلاف آن نه تنها موجب بطلان شرط است بلکه باعث بطلان عقد نیز می شود در نتیجه  منظور از شرط خلاف ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/شروط-ضمن-عقد-نکاح
غصب و استیلا

درخواست حذف اطلاعات
غصب طبق مادہ 308 غصب عبارت است از استیلاء بر مال غیر بہ نحو عدوان. این تعریف سہ رڪن دارد: 1⃣ استیلاء: استیلاء یعنے سلطہ یافتن، تصرف ڪردن. غاصب باید مال را تصرف ڪند تا بشود غاصب. اگر ڪسے فقط ممانعت از حق ڪند غاصب نیست ولے ضامن است بہ موجب اتلاف یا تسبیب (مادہ 309 ق.م). ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/غصب-و-استیلا
غصب و استیلا بر حق غیر

درخواست حذف اطلاعات
غصب طبق مادہ 308 غصب عبارت است از استیلاء بر مال غیر بہ نحو عدوان. این تعریف سہ رڪن دارد: 1⃣ استیلاء: استیلاء یعنے سلطہ یافتن، تصرف ڪردن. غاصب باید مال را تصرف ڪند تا بشود غاصب. اگر ڪسے فقط ممانعت از حق ڪند غاصب نیست ولے ضامن است بہ موجب اتلاف یا تسبیب (مادہ 309 ق.م). ◀️ممانعت از حق: یک نفر مے خواهد بہ خانہ ے خودش برود و یک نفر جلوے در ایستادہ و مے گوید نمے گذارم بروے داخل. این فرد غاصب نیست اما اگر صاحب خانہ برود و شب را در هتل بہ سر برد مے تواند براے هزینہ ے هتل بہ شخص مانع رجوع ڪند. 2⃣ حق غیر: قانونگذار اینجا گفتہ حق غیر، بخاطر اینڪہ نمے خواستہ غصب را فقط... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/غصب-و-استیلا-بر-حق-غیر
شرایط ازدواج مجدد مرد

درخواست حذف اطلاعات
✍ ازدواج مجدد مرد   مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند؛ مگر در موارد زیر: 1 - رضایت همسر اول. 2 - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف .شویی. 3 - عدم تمکین زن از شوهر. 4 - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج  5 - محکومیت زن 6 - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر  7 - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. 8 - عقیم بودن زن. 9 - غایب مفقودالاثر شدن زن توجه به این نکته ضروری است که ازدواج دوم مرد متاهل طبق قوانین فعلی هیچ منعی ندارد و تنها برای همسر اول ، حق طلاق ایجاد خواهد شد. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/شرایط-ازدواج-مجدد-مرد
جعل کامپیوتری یا رایانه ای

درخواست حذف اطلاعات
✍دادنامه در خصوص بزه جعل کامپیوتری ✅ رای بدوی در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر افترا، توهین، انتشار ع. مستهجن (متعلق به شاکیه)، دسترسی غیرمجاز (. ایمیل) در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای (ایجاد صفحه در سایت فیس‌بوک به نام شاکیه)، موضوع شکایت خانم ز. ، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد  ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/جعل-کامپیوتری-یا-رایانه-ای
قابلیتهای نام تجاری

درخواست حذف اطلاعات
✅قابلیتهای نام تجاری: اسم تجاری قابل انتقال است و مدت اعتبار ثبت اسم تجاری پنج سال است و قابل تمدید است. علامت تجاری: آقای (ب) برای معرفی کالای خود یک عدد یا لوگو طراحی میکند و آن را ثبت می کند و بر اساس  قانون علامت تجاری عبارت است از هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/قابلیتهای-نام-تجاری
اهم موارد نقض آرا کمیسیون ماده 100 توسط دیوان عد. اداری

درخواست حذف اطلاعات
اهم موارد نقض آراء کمیسیون ماده 100 توسط دیوان عد. اداری : ✳️✳️✳️✳️✳️✳️ •سلب پاسخگویی از ذینفع یا ذینفعان •عدم رعایت مقررات ابلاغ •عدم رعایت مدت 10 روز برای پاسخگویی ذینفع ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/اهم-موارد-نقض-آرا-کمیسیون-ماده-100-توسط-دیوان-عدالت-اداری
طلاق خلع و مبارات و ویژگی انها

درخواست حذف اطلاعات
ماده 1146 در تعریف طلاق خلع می گوید:طلاق خلع ان است که زن به واسطه کراهتی که از شوهرش دارد در مقابل ملی که به شوهر می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل ان ویا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد  ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/طلاق-خلع-و-مبارات-و-ویژگی-انها
حدود اختیارات . شرکت

درخواست حذف اطلاعات
حدود اختیار . شرکت ⁉️ آیا هئیت مدیره یک شرکت تجاری برای دفاع از دعوی .ی انتخاب نمودند ولی بعدا شرکت مذکور ملی (.تی) اعلام می گردد اکنون آیا وک. . مرقوم منتفی است یا نه ؟ ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/حدود-اختیارات-وکیل-شرکت
آرای غیر قابل فرجام

درخواست حذف اطلاعات
آرای غیرقابل فرجام در مورد فرجام قانونگذار تنها احکام را پیش بینی نموده و اشاره به قرارها نکرده است سبب این است که قرارهای دادگاه در صورتی قابل فرجام است که حکم راجع به اصل دعوا قابل فرجام باشد 1.احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه :این احکام قابل تجدید نظر هم نمی باشند ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/آرای-غیر-قابل-فرجام