وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

.

آخرین مطالب . به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تقلا

درخواست حذف اطلاعات
جنگل در شب به اندازه ی زیبایی حود در روز تاریک است ، ترسناک.من لمس این واقعیت را با دست هایی بسته میان انبوه درختانی آویزان از آسمان آنهم وقتی که هنوز در قسمت گیجگاهی احساس درد داشتم درک .. .ه خونی در گیجگاه که طرح بستن رنگ سرخی زیر نور مهتاب بر سر انگشتانم نشان از تازگی آن بود. مچ بندی که دستانم را بهم نزدیک نگه داشت بود شل بود و کمی حرکت غریزی دست راستم هر دو را از قید هم رها کرد. یا سرگیجه ، تهوع ، با درد عمیق گردنم ، رو زانو نشسته بودم که به عقب نگاهی انداختم ، طبیعت از درخت و سنگ و خاک دژ محکمی در پشتم ساخته بود ، شبیه سرازیری ای که میشد با موقعیت ف... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://id81di.blog.ir/post/8
انتهای نهایت

درخواست حذف اطلاعات
من آزاد بودم از هر قید رها بودم سرسبزترین جای زمین را یافتم ، جای دنج سبز و دریایی خانه ای ساختم با چوب قایقی ساختم با چوب خانه ام عطر تازگی نور خورشید داشت... آسمان صاف ، شب ها پر ستاره من زندگی را به نهایت خوشبختی اش رساندم چه آرامشی... صبح آ.ین روز این سال ها که بیدار شدم ،  خورشید هنوز تقلای بغل . من را داشت... چه آرامشی... سمت آشپزخانه ی کوچکم سیبی بود سبز رفتم کنار تخت ، به آرامی طلوع خورشید پوست سیب را کندم تکه ای از سیب... چه آرامشی روی تخت خود را رها . یک سمت سیب ، سمت دیگر چاقو آرام به سیب نگاه . ، آرام تر به چاقو چاقو را سمت سیب بردم ، این بار ب. ن... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://id81di.blog.ir/post/12
تناقض پوچ

درخواست حذف اطلاعات
گاهی دلم میخواهد خدا را به بردگی گیرم ، از هر که هست و نیست عاصی شم ، تقدیر را به دار آویزم و با زندان خویش از درون با یک لیوان پر از الکل راضی شم . گاهی هم دلم زمینی میخواهد مربعی شکل ، بدون جاذبه ، بی دی ان ای و بی ژن ، یا هوایی که بی ا.یژن است و مملو از سیانوژن . گاهی دلم سیاهی سفید میخواهد یا دو دوتایی که پنج شود ، همسری ترنس ، حتی .  یا معشوقه ای .  ، یا شاید هم هر سه باهم که با من چهار شود . گاهی دلم جمله ای بی کلمه میخواهد یا دلم چیزی بی ربط به این جمله میخواهد مثل ؛ . گروهی عقلی بی فکر و احساسی ، پر حماقت و غروری بی جا و از روی پر رویی . گاهی دلم عشقی بی س. م... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://id81di.blog.ir/post/15
پروانگی

درخواست حذف اطلاعات
باید از پیله ی خود به در آییم باید از دست زخم های عرف سپر به دست گیریم ، فریاد .ن ، . و . ،  پا . ، دوان دوان به سمت قله های . روانه شویم آنجا نه تو هستی نه من ولی اینجا هم من هستم هم تو در راه باید سیب هم بچینیم در راه باید سیب هم ب.یم در راه باید سیب هایمان را بچینن و ب.ند . بیا ، بیا بی هیچ استراحتی ، این حماقت ، این غلط های عرف را قی کنیم و به راهمان ادامه دهیم بیا که باید تقلا کرد تا پیله . شود ، پروانه شدن در اعتراض شروع میشود ، اعتراض به سکوت ، به س. بیا دهان به دهان من ، نفس در نفس من ، شانه در شانه ی من ، خنده در خنده ی من ، عرق در عرق من ، شرم در شرم من ، با ح?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://id81di.blog.ir/post/17
پیشکش

درخواست حذف اطلاعات
این روزها که در سادگی ای ممتد ، بی هیچ اتفاق خاص و بی هیچ آرزویی جز آغوش تو در گذر است ، من تنها کوچک میشوم و بزرگی ام تنها در خانه ای کوچک ، در تنهاییست . خانه ی سنگی من به حال من گریان است و  دل من در تلاش برای پذیرفتن نصیحت خانه ام  ، سنگی . با روحی که اگر بود دیگر مرده است و خ. که اگر بود ، دیگر نیست ، نشسته ام بر لب جوی زمان ، یخ عمر خود را آب میکنم. شبها سیگاری را که نمیکشم را بدست میگیرم و به آسمانی که ستاره ندارد چشم می دوزم. در ایوانی که گلدانی ندارد ، بی احساس  نسبت به نسیمی که نمی وزد به انتظار تویی که نمی آیی می نشینم. گاهی هم مردانگیم را در ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://id81di.blog.ir/post/18
هذیان

درخواست حذف اطلاعات
اگر من تمام گذشته ام را درون دیگ بزرگی بربزم ، تمام آنچه که داشتم را ، بی هبچ /وابستگی ، همه را دراون دبگ بریزم و بگذارم خوب بجوشد احیایای حال را باوربن ، خوب با بد ، همه ذرا در کنار هم در قال=====قابلمه ای دیگکه میجوچ.شانم تا همگب جوشیده نشودن آن دبگخه قبدم را ، آن دبفکجدبد را هرذو مبحوشانمب با له شوهند لراذ چند دقبقه خوب بهم بخوره حتالا هر چه تا الان داشته ، هر چه میخاد بدت بیاره ، انید ئ ارزئهاش /ف، .اش محازیش ، . ، خود .ببهاش همه رو جمع کندب بربزبد توب کوره لبای جنگ ، لاس های قدیمیت و هر چب که دارب ذو لذبر توب کذوه هذ جه پ.شیدنی داری بریتوی کوره ، ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://id81di.blog.ir/post/21
تهوع

درخواست حذف اطلاعات
مرخصی میان دوره 95/10/15 اصفهان پیاده زنگ به رن ، بی تفاوتی محض سی و سه پل ، بی تفاوتی محض به دنبال کتاب کافکا ( محاکمه ) دیدن رهگذران و باز بی تفاوتی محض اینجا مرده است یا من مرده ام دنیا چه شده است و من چم شده پس خدای این همه انسان کجاست؟   گاه دلم میخواهد داستانی بنویسم از عشق ، یا تنفر گاهی دلم میخواهد هر چه میشود را بنویسم گاهی... نه ، همیشه. من دلم میخواهد فقط فکر کنم   من در کافه ای مینشینم بی توجه به تمام این همه عجایب خاص من دلم تنهاس دلم خنده میخواهد روزمرگی ، دلم عجیب خسته است خسته ، خسته ، خسته... خستگی ا?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://id81di.blog.ir/post/13
انتهای نهایت

درخواست حذف اطلاعات
من آزاد بودم از هر قید رها بودم سرسبزترین جای زمین را یافتم ، جای دنج سبز و دریایی خانه ای ساختم با چوب قایقی ساختم با چوب خانه ام عطر تازگی نور خورشید داشت... آسمان صاف ، شب ها پر ستاره من زندگی را به نهایت خوشبختی اش رساندم چه آرامشی... صبح آ.ین روز این سال ها که بیدار شدم ،  خورشید هنوز تقلای بغل . من را داشت... چه آرامشی... سمت آشپزخانه ی کوچکم سیبی بود سبز رفتم کنار تخت ، به آرامی طلوع خورشید پوست سیب را کندم یه تیکه از سیب... چه آرامشی روی تخت خود را رها . سمت چپ سیب ، سمت راست چاقو آرام به چاقو نگاه . ، آرام به سیب نگاه . چاقو را دوباره سمت سیب بردم ،... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://id81di.blog.ir/post/12
تهوع

درخواست حذف اطلاعات
مرخصی میان دوره 95/10/15 اصفهان پیاده زنگ به رن ، بی تفاوتی محض سی و سه پل ، بی تفاوتی محض به دنبال کتاب کافکا ( محاکمه ) دیدن رهگذران و باز بی تفاوتی محض اینجا مرده است یا من مرده ام دنیا چه شده است و من چم شده پس خدای این همه انسان کجاست؟   گاه دلم میخواهد داستانی بنویسم از عشق ، یا تنفر گاهی دلم میخواهد هر چه میشود را بنویسم گاهی... نه ، همیشه. من دلم میخواهد فقط فکر کنم   من در کافه ای مینشینم بی توجه به تمام این همه عجایب خاص من دلم تنهاس دلم خنده میخواهد روزمرگی ، دلم عجیب خسته است خسته ، خسته ، خسته... خستگی ای که نمیتوانم بنویسم بی تفاوت شده ام ،... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://id81di.blog.ir/post/13
ول کن... نمیخاهم بگویم (سید مهدی .)

درخواست حذف اطلاعات
متاسفانه مرورگر شما، ق.لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ.ین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. param name="autostart" value="false"> ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://id81di.blog.ir/post/10
فانتزی

درخواست حذف اطلاعات
من آزاد بودم از هر قید رها بودم سرسبزترین جای زمین را یافتم ، جای دنج سبز و دریایی خانه ای ساختم با چوب قایقی ساختم با چوب خانه ام عطر تازگی نور خورشید داشت... آسمان صاف ، شب ها پر ستاره من زندگی را به پایان خوشبختی اش رساندم چه آرامشی... صبح آ.ین روز این سال ها که بیدار شدم ،  خورشید هنوز تقلای بغل . من را داشت... چه آرامشی... سمت آشپزخانه کوچکم سیبی بود سبز رفتم و کنار تخت با چاقو به آرامی طلوع خورشید پوست سیب را کندم یه تیکه از سیب... چه آرامشی روی تخت خود را رها . سمت چپ سیب ، سمت راست چاقو آرام به چاقو نگاه . ، آرام به سیب نگاه . چاقو را بلند . ، بردم سم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://id81di.blog.ir/post/12
دلی که سنگ نشد

درخواست حذف اطلاعات
متاسفانه مرورگر شما، ق.لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ.ین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://id81di.blog.ir/post/9
تاریک الدنیا

درخواست حذف اطلاعات
1 خانه ی ما گوشه زیاد دارد ، پر از بیرون رفتگی و تو رفتگی های .ی شده ، . خوبی نداشت ، گاهی که دراز میکشم و به گوشه و کنار خانه دقت میکنم کلی زاویه میبینم آیینه جان ندارد مثل آسمان شهر دودی رنگ و نا امید است ساختمان های بلندی اطراف خانه ما ساخته اند به طوری که در فاصله دو متری تمام پنجره هایمان دیوار است با خودم میگویم ، همانطور که دیگران میگویند میتوان با ساده ترین ها لذت برد ، اما من ترجیح میدهم رنج بکشم، ترجیح میدهم متنفر باشم انگار که مرضی داشته باشم لاعلاج نا امیدم ، چشمانم بی نور شده است ، بدنم ضعیف ، عقلم پریشان ، حالم منزجر ، خمیده و خسته در خام... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://id81di.blog.ir/post/4
اگزیستانسیالیسم

درخواست حذف اطلاعات
انسان ها به راحتی میتوانند خود را تسلیم یک تفکر کنند ، انتخ. که آنها را در چهارچوبی قرار میدهد و به آنها الگو میدهد ، قانون میدهد ، همه چی میدهد ، آنقدر میدهد که نیاز به فکر . را هر لحظه برایشان کمرنگ تر میکند. بی هدفی روزهایم تنها یادآوری محکمی بود از تمام سوال های بی جو. که داشتم ، که شاید استفاده از "سوال" به صورت مفرد کمی ملموس تر باشد چون ریشه تمام سوال هایم یکی است ، آ.ش چی میشه؟ سوالی که شاید اگر خوب به آن توجه کنی عجیب درگیر جواب میشوی ، درک و قبول آ.ی که در آن خوب ها و بدها دسته بندی بشند به اندازه قبول تناسخ سخت است . جست و جو در هر دین و مذهب و م... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://id81di.blog.ir/post/5
قلبی که سنگ نشد

درخواست حذف اطلاعات
از آن وقت تا به الان که هست در این چند صد هزار سال که گذشت چه بت ها که خداوندگار نشدند چه خدایانی که به س.ه گرفته نشدند چه مریم ها که در تنهایی . ، نشدند و چه فاحشگانی که نه حتی مریم ، فرشته بودند و دیده نشدند چه انسان ها که حیوان نشدند ، همان حیوان ها که هیچ .ی هم نشدند چه حماقت ها که کرده نشدند ، مثل همان عشق هایی که جز س. چیزی نشدند چه ققنوس ها که افسانه نشدند و چه نشدها که همه شد ، نشدند پس چرا؟ در میان انبوه این شدها و نشدها... چرا آن سوالی که باید ، هیچگاه پرسیده نشد؟ در پس آن چرا هیچ بله ای بی سوال گفته نشد؟ پس چرا آن دستی که باید ، هیچ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://id81di.blog.ir/post/6
تقلا

درخواست حذف اطلاعات
جنگل در شب به اندازه ی زیبایی حود در روز تاریک است ، ترسناک.من لمس این واقعیت را با دست هایی بسته میان انبوه درختانی آویزان از آسمان آنهم که وقتی هنوز در قسمت گیجگاهی احساس درد داشتم درک .. .ه خونی در گیجگاه که طرح بستن رنگ سرخی زیر نور مهتاب بر سر انگشتانم نشان از تازگی آن بود. مچ بندی که دستانم را بهم نزدیک نگه داشت بود شل بود و کمی حرکت غریزی دست راستم هر دو را از قید هم رها کرد. یا سرگیجه ، تهوع ، با درد عمیق گردنم ، رو زانو نشسته بودم که به عقب نگاهی انداختم ، طبیعت از درخت و سنگ و خاک دژ محکمی در پشتم ساخته بود ، شبیه سرازیری ای که میشد با موقعیت ف... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://id81di.blog.ir/post/8