وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

کتاب های آنلاین

آخرین مطالب کتاب های آنلاین به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.مثبت .ش باش تا کامروا شوی نوشته رضا فریدون نژاد

درخواست حذف اطلاعات
یکی از بزرگترین نعمتها و قدرتهایی که خداوند در اختیار انسان قرار داده است تا به نحو احسن از آن استفاده نماییم، نعمت و قدرت انتخاب است مثلاً! انتخاب بین نگرش مثبت و یا منفی! نگرشی که آگه قدرش را بدانیم و از آن درست استفاده کنیم، ما را به بزرگترین قله های سعادت و موفقیت دنیوی و ا.وی رسانده و یا برع.ش، باعث بدبختی و گرفتاریها و حسرت خواهیم شد! انتخاب روش مثبت .شی در زندگی روشی هوشمندانه و عاقلانه میباشد، پس فرقی نمیکند که چه .تی دارید، کاری به گذشته شما هم نداریم و یا اینکه مهم نیست هم اکنون چند ساله هستید و در چه شرایطی میباشید، چه طرز تفکری دارید و ...مهم ای... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://infoketab0porazketab.ParsiBlog.com/Posts/56/مثبت انديش باش تا کامروا شوي نوشته رضا فريدون نژاد/
بیماریهای مدیریتی

درخواست حذف اطلاعات
بدون شک مدیریت کار بسیار پر دردسر و مشکلی است، اما آیا تمام مشکلات زاییدهی ماهیتِ مدیریت است؟ یا مدیران نیز نقشی در ایجاد برخی از این مشکلات دارند؟ به عبارت دیگر مدیران باید به این سؤال پاسخ دهند که چه میزان از مشکلاتِ مدیریت، معلول مقتضیات شغلی و چه میزان معلول شرایط فردی و ویژگهای شخصی » مدیر«است؟مورگان در کتاب سیمای سازمان 1986 برای سازمان استعاره‌های مختلفی را مطرح می‌کند و در یکی از آنها سازمان را به مثابه یک موجود زنده تعبیر می‌کند و از این منظر نگاهی متفاوت به سازمان دارد. اما مدیران به واقع یک موجود زنده هستند و این یک استعاره نیست! ما در این... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://infoketab0porazketab.ParsiBlog.com/Posts/57/بيماريهاي مديريتي/
هنر عشق ورزیدن نوشته اریک فروم

درخواست حذف اطلاعات
نثار . چیست؟ ممکن است این پرسشی ساده به نظر برسد، ولی در حقیقـت پـر از ابهام و پیچیدگی است. معمولترین اشتباه مردم این است که نثار . را بـا » تـرک«چیزها، محروم شدن، و قربانی گشتن یکی میدانند. .انی که هنوز منشهای آنـان بـه اندازه کافی رشد نیافته و از مرحله گرفتن، سود بردن و اندوختن فراتر نرفتهاند، از کلمه نثار .«درکی همانند مفهوم فوق دارند. شخص تاجر مسلک همیشه حاضر اسـت چیزی بدهد، ولی فقط در صورتی که بتواند متقابلاً چیزی بگیـرد؛ دادن بـدون گـرفتن برای او به منزله فریب خوردن است.1 مردمی که جهت گیری اصلی آنان بـارور نیسـت، احساس میکنند که نثار . فقر میآورد. ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://infoketab0porazketab.ParsiBlog.com/Posts/58/هنر عشق ورزيدن نوشته اريک فروم/
امراض و آفات مهم درختان میوه نوشته عبدالظاهر توانا

درخواست حذف اطلاعات
بیماری ناشی از باکتری xanthomonas .pestris pv.juglandis است که موجب سیاه شدن گل آذین نر و لکه‌های قهوهای تا سیاه روی میوه و برگ می‌ شود پژمردگی شاخهی چهار مغزwalnut branch wiltبیماری ناشی از nattr.ia mangiferae که درناحیه مورد حمله پوست شاخه ورقه ورقه شده و درزیر ورقه‌ ها پودر سیاه رنگی شامل آرترو کنیدیمهای قارچ تشکیل می‌شود. بیماری منجر به پژمردگی شاخه و خشک شدن برگهاست که همچنان به شاخه متصل باقی می‌مانند .کنترل تقویت و آبیاری منظم گیاه بسیار مؤثر است شانکر عمقی پوست چهار مغز walnut deep bark canker(syn: walnut phlom canker)بیماری ناشی از باکتری erwinia rubrifaciens که نشانههای آن تشکیل رگههای قهوهای درناح... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://infoketab0porazketab.ParsiBlog.com/Posts/46/امراض و آفات مهم درختان ميوه نوشته عبدالظاهر توانا/
هرس درختان زیتون نوشته . مریم سلطانیها

درخواست حذف اطلاعات
هرس عبارت است از مجموعه عملیاتی که بااجرای آن شکل دهی درخت ، تعادل بین رشد زایشی و رویشی،افزایش عمر و باردهی درخت و... حاصل می‌شود.این عملیات عبارتند از قطع و سرزنی شاخه‌های نامتقارن، حذف شاخه‌های رقیب و مزاحم، حلقه برداری شاخه‌ها و... .هرس در واقع دامنه گسترده‌ای از عملیات باغبانی است که با حفظ ساختار و تاج درخت در حفظ تعادل بین نمو زایشی و رویشی تأثیر فراوانی داشته باشد . هرس در نهالهای جوان پس از کاشت نهال بمنظورتربیت درخت شروع شده و در سراسر طول عمر درخت)هرس باردهی و جوان سازی( ادامه پیدا می‌کند . انتخاب یک روش صحیح برای هرس، دوره نونهالی را کاهش ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://infoketab0porazketab.ParsiBlog.com/Posts/47/هرس درختان زيتون نوشته مهندس مريم سلطانيها/
کیفیت میوه سیب نوشته بهنام تاج الدینی

درخواست حذف اطلاعات
سیب یکی از مهمترین میوه‌های استراتژیک کشور می‌باشد که افزایش تولید کمی وکیفی آن انگیزه نیرومندی را برای شکو فایی اقتصاد کشور ایجاد می‌نماید. این محصول نقش تعیین کننده در ارتقاء سطح زندگی نسلهای آینده کشور به عهده داشته و افزایش رشد وکارآئی آن در تعیین سیاستهای اقتصادی از اهمیت و اولویت ویژهای برخوردار شده است، بطوریکه در حال حاضر از نظر وزنی بالاترین حجم محصو. باغی کشور را به خود اختصاص داده است. اگر دقیقاً نظر افکنیم می‌بینیم که درختان سیب فقط در 41کشور جهان استعداد رویش و پرورش دارند که در میان تمامی انواع واقسام میوه جات، بزرگ‌ترین بازار میو ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://infoketab0porazketab.ParsiBlog.com/Posts/48/کيفيت ميوه سيب نوشته بهنام تاج الديني/
پرورش درختان میوه

درخواست حذف اطلاعات
درختان میوه را براساس منطقه کاشت به 3 دسته تقسیم می‌کنند: درختان میوه منطقه معتدله temperate zone fruitsاین درختان در عرضهای جغرافیایی 30-50 درجه شمال و جنوبی کشت می‌شوند. میوه‌های نیمه گرمسیری (sub tropical fruits)این میوه‌ها در عرض جغرافیایی 20-30 درجه عرض‌های جغرافیای کشت می‌شوند در برخی منـابع دیگـر 23-35 درجـه شـمالی را مناسب کشت این میوه‌ها می‌دانند. میوه‌های گرمسیری (tropical fruits)در عرض جغرافیای 0-20 عرضهای شمالی و جنوبی کشت می‌شوند و در برخی منابع 0-23 درجه کـشت می‌شوند. guava ...... ادامه مطلب... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://infoketab0porazketab.ParsiBlog.com/Posts/49/پرورش درختان ميوه/
مکانیزاسیون کشاورزی نوشته . آرش آذروش

درخواست حذف اطلاعات
مکانیزاسیون کشاورزی عبارت است از فرایند به کارگیری ماشین آلات  صنعتی درعرصه عملیات کشاورزی اعم از کاشت داشت برداشت بسته بندی و فرآوری محصولات . در سال ھای اخیر جایگزینی توان ماشین به جای نیروی انسان و حیوان در صنعت کشاورزی باعث رونق فعالیت ھا در این حوزه شده است. تاریخ کشاورزی نشان دھنده کاربرد نمونه ھای متنوع ابزار برای شخم زمین و برداشت محصول است که در آن منبع نیروی کار و ابزار کار دو بخش اساسی به شمار می‌آیند. ھدف مکانیزاسیون ارائه ابزار میانجی است که واسطه بین منبع نیرو و کار قرار می‌گیرد. این ابزار میانجی معمولا   یا شکل نیرو را تغییر میدھد – ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://infoketab0porazketab.ParsiBlog.com/Posts/50/مکانيزاسيون کشاورزي نوشته مهندس آرش آذروش/
ماشین ھای کشاورزی کمباین نوشته . آرش آذروش

درخواست حذف اطلاعات
گستره مکانیزاسیون کشاورزی با جایگزینی توان موتور به جای نیروی انسان و حیوان در زمینه ھای متنوع کشاورزی از جمله برداشت محصول صورت گرفت.براین اساس با بکارگیری شیوه ھای متنوع مکانیزاسیون درعرصه کشاورزی ابزار مکانیکی خ.ر از جمله کمباین جایگزین نیروی انسان گردید تا علاوه بر افزایش سرعت در برداشت محصول کیفیت عملیات برداشت با شاخصه ھای بهتر از جمله کاھش ضایعات محصول در این فرایند نیز بهبود یابد.تجربیات .ب شده از طریق پژوھش در حوزه تکنولوژی کشاورزی ھمراه با پیشرفت ھای صورت گرفته در امر ساخت و تولید ماشین ھای کشاورزی از جمله کمباین اینجانب را بر آن داشت ت... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://infoketab0porazketab.ParsiBlog.com/Posts/51/ماشين ھاي کشاورزي کمباين نوشته مهندس آرش آذروش/
گیاه شناسی گردو

درخواست حذف اطلاعات
گردو یکی از محصولات مهم خشکباری دنیا می‌باشد که سطح زیر کشت و تولید آن هر ساله رو به فزونی دارد به طوری که بر اساس امار سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی (fao) میزان صادرات این محصول در سال 2008 حدود 1/17 میلیارد دلار بوده است. ایران به عنوان منشائ گردو بوده و چهارمین کشور تولید کننده آن در دنیا می‌باشد که بیش از 8 درصد سطح زیر کشت گردوی بارور دنیا و بیش از 6 درصد میزان تولید گردوی دنیا را در اختیار دارد اما سهم ایران از بازار جهانی این محصول فقط 0/153 درصد صادرات مغز و 0/077 صاردات گردو با پوست چوبی می‌باشد. این در حالی است که قیمت محموله‌های صادراتی ایران از میان ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://infoketab0porazketab.ParsiBlog.com/Posts/52/گياه شناسي گردو/
همه چیز در مورد سیب

درخواست حذف اطلاعات
سیب ( دقیقاً"یک میوه شفتدار) میوه درختی ازطبقه malus است که عضوی از خانواده گل سرخیان بوده » روزاسیا) و در طول تاریخ کشت می‌ شده است . بیشتر گروه سیبها به گونهm. domestica یا پیوندی های آن تعلق دارند. اجداد وحشی سیبها احتمالاً" درختی به نام ) malus sieversii که فاقد اسم همگانی است) بود که هنوز هم در قزاقستان یافت می‌شود.محققان در حال مطالعه روی m. sieversii که در برابر بسیاری از بیماریها و آفات مقاوم است می‌باشند تا بتوانند یک سیب مقاوم‌تر در برابرسرما بوجود آورند. در کلیه مناطق آب و هوایی خنک ، سیب غذای بسیار مهمی بوده است . نسبت به سایرمیوه های درختی (احتمالاً" بجز مرکبا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://infoketab0porazketab.ParsiBlog.com/Posts/53/همه چيز در مورد سيب/
انواع گوجـه فرنگـی و نحوه کاشت

درخواست حذف اطلاعات
از لحـاظ عـادت رشـد ارقام مختلف گوجه فرنگی شامل سه ح. رشد نا معین ـ معین ـ بشر معین دیده می‌شوند . در ارقام رشد نا معیـن جوانه انتهایی به رشد خود ادامه داده و پس از تولید هر سه برگ یک گل آذین بوجود می‌آید . ارقام گلخانه‌ای مختص به این نوع می‌باشند . هر چند در مزارع نیز ممکن است استفاده گردد . در ارقام با رشد معین جوانه انتهایی پس از مدتی به گل آذین خـتم می‌گردد . در ایـن ارقـام به ازای هر دو برگ یک گل آذین وجود دارد . معمولاً هر شاخه پس از 2 الی 3 برگ در انتها به یـک گـل آذیـن محدود می‌شود . از این ارقام جهت برداشتهای مکانیکی استفاده می‌گردد و در مزارع کشت م... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://infoketab0porazketab.ParsiBlog.com/Posts/54/انواع گوجـه فرنگـي و نحوه کاشت/
میوه کاری در مناطق معتدله نوشته دکتــر ارشــادی

درخواست حذف اطلاعات
درختان میوه را براساس منطقه کاشت به 3 دسته تقسیم می‌کنند:-1  درختان میوه منطقه معتدله temperate zone fruitsاین درختان در عرضهای جغرافیایی 30-50 درجه شمال و جنوبی کشت می‌شوند. این مناطق دارای زمستانهایی با یخبنـدان طـولانی هستند و دارای سه خصوصیت اصلی می‌باشند.الف) دارای نیاز سرمایی (chilling requirement) گیاه باید به مدت معینی در طی پاییز و زمستان در معـرض دمـای 0-7 درجـه سانتی گراد قرار گیرد تا جوانه‌های آن تکامـل پیـدا کـرده و در بهـار گـل بدهـد. در ایـن محـدوده دمـایی سـطح قندهای سـاده (گلو کز و فروکتوز) افزایش یافته و این قندها می‌تواند در طی مراحل تکامل جوانه مصرف ش... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://infoketab0porazketab.ParsiBlog.com/Posts/55/ميوه کاري در مناطق معتدله نوشته دکتــر ارشــادي/