وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

کتاب راع

آخرین مطالب کتاب راع به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.. های گورو قسمت ششم

درخواست حذف اطلاعات
بدانسان که گلبرگهای نیلوفر . در تلالواند آنچنانکه در مرغزاران کهن پرستو ها و چلچله ها در جستجو و تکاپویند بدانسان که نیلی ظهر، آسمان بیکران  را فرش می کند و  خورشید داوری بر مسند روشنگری تکیه می زند تسبیحگوی تو ام  ای عشق هریک از آنچه در آیین خلقتت نعمت  وجود می یابد جلوه ای از جلوه های بیشمار وحدانیت توست تو آنی که در شمار نیایی تو آنی که خلق می کنی می بخشی و می ستانی... یکی هستی که همه چیزی همه چیزی که یکی هستی.   بگذار تو را اینگونه عبادت کنم همچون شی. .قه سوخته که در معبد اعتکاف خویش در شولای مهر تو می سوزد یا همچون پرنده ای منقار کشیده بر تخ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabera.persianblog.ir/post/136
. های گورو قسمت هفتم

درخواست حذف اطلاعات
  ماه در آسمان می تابد و انسان در زمین  آنچه که انسان در خویشتن می جوید و در درون می یابد، روشنایی ماه را صد چندان است دریغ از لحظاتی که در گذراند و در غفلت و وهم طی کند عمر آدمی نظیر بادبادکی در مسیر تندباد است دریغ از تندباد حوادث که آدمی را در رباید قبل از آنکه او در آسمان قسمت خویش روشنگری کند از کارهای نکرده و راههای نرفته از بوستانهای طی نشده و نه دریاهای درنوردیده  نه از هیچ یک گذار بر خویشتن و سفر در خویشتن اولی تر نیست چه سفرها که  انسان باید برود  و چه کوره راهها که باید درنوردد که چو فولادی آبدیده گردد سفر درون از سفر بیرون آغاز می شود ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabera.persianblog.ir/post/137
. های گورو قسمت هشتم

درخواست حذف اطلاعات
فرزندم بدانکه تو می توانی در دو جهان یاسها و شادیها  آن را که ارزشمندتر از هر نیکی است بی. که از میان تمام جویندگان و . طریقت تنها جوینده ی خویشتن یابنده است   تو می توانی بر کردار کژ خویش با نیک سرشتی پرتو افکنی و آنجه که از بدی از نفس بد سرشت ظهور یابد را  با جان نیک سرشت  بپوشانی چنان که هستی  گرد تو در آید و نیکی های بیشمار زاید.   تو می توانی با تمرکز بر کردار ناتشایست و  ستودن آن کژی را در سرشت استوار سازی چنانکه این درخت پلید، رشد و نمو یابد و سایه بر جهان گسترد یا اینکه تبر عشق برداری و هر شاخه و برگ از آن را  از ریشه ی جان قطع کنی بگذار درخت ج... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabera.persianblog.ir/post/138
گوروجی

درخواست حذف اطلاعات
می توانی به خود بین.ی زمانی که فرمانت می دهم چیزی بنویس می توانی متمرد شوی و هیچ نخواهی جز روی برت.دن از واقعیتی که در خلسه ی هستی ات آشکار می شود ولیکن فرمان می دهم دمی بیاسای و بنویس و ایمان بیاور که نوشته هایت از آن تو نیست در خلسه ی وهم هر سرشتی به نیکوترین .شه  باز می گردد امواجی که در سرسرای خلقت هستی در سیلانست بنگر چگونه حرفهای تو را می خوانم و احساس تو را می پرورم یافتنی یافتنی نیست مگر چشمانی گشوده و دقتی عمیق در مصاف باشد جستنی جستنی نیست مگر بر اراده ای استوار ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabera.persianblog.ir/post/135
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
بدانسان که گلبرگهای نیلوفر . در تلالواند آنچنانکه در مرغزاران کهن پرستو ها و چلچله ها در جستجو و تکاپویند بدانسان که نیلی ظهر، آسمان سهمگین را فرش می کند و  خورشید داوری بر مسند روشنگری تکیه می زند تو را می پرستم ای اهورامزدا ای برهما ای الله ای خدا. هریک از آنچه در خلقتت نعمت  وجود می یابد جلوه ای از جلوه های بیشمار وحدانیت توست تو آنی که در شمار نیایی تو آنی که خلق می کنی می بخشی و می ستانی یکی هستی که همه چیزی همه چیزی که یکی هستی بگذار تو را اینگونه عبادت کنم همچون برهمنی .قه سوخته که در معبد اعتکاف خویش در شولای مهر تو می سوزد یا همچون پرند... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabera.persianblog.ir/post/136
. های گورو قسمت 4

درخواست حذف اطلاعات
  در مکتب عشقسر از پا نشناختنو چون سبویی سردرگمتشنگی ها فرونشاندن اما لبالب تشنه ی آبهای بیکران بودن...اینست سلوک تومی توانی به خود بین.ی؛زمانی که قله های وهم را می پیماییو در آرزوی اتصال، با نیکی جان خویش در می آمیزیشاید تلائلوی مرواریدگون آبهای روانپاسخ عطش سیری ناپذیر روحت باشد به عشقکه زلالی را از تو طلب می کندتا زلالگون، بر جانت بتابد؛آنزمان گویی سراسر جانت غرق شادی بی مانندی شده است بدانسان که روحت نمی تواند در جانت بگنجدسودای پرواز داری و به راهی می روی که نمی دانی مقصدش "چیست"یستسودای جانی داری که در جان تو نهفته استکه از چیستی، جز چیستی ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabera.persianblog.ir/post/131
. های گورو قسمت پنجم

درخواست حذف اطلاعات
  فرزندم آنهایی که درون را می نگرندحقیقت را می یابندو آنانی که بیرون را می نگرندمجاز را.حقیقت را در بیرون از جانت جستجو نکن در درونت بیاب!چیزهایی که تو در بیرون ازجانت می بینیدردهایی که تو را آزار می دهندانسانهایی که در طلب مهر آنانیش.تهارنجهاخیانتهاجنایتها...هرگز نمی توانند بخشی از حقیقت محض باشندبه درونت رجوع کنآنجا حقیقت را می ی.بی هیچ آشفتگیبی هیچ تلاش و تلاطمیحقیقت، یافته در آرامش محض درون توستو تو زمانی حقیقت را درمی ی.که درون جانت چون برکه ی آبی آرام و عاری از تلاطم شودحقیقت، شادی استحقیقت، سرور الهی استحقیقت، آرامش محض استعاری از تلاطمعاری... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabera.persianblog.ir/post/132
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
. کتاب راع:#._های_گورو قسمت ششمفرزندم آنهایی که درون را می نگرندحقیقت را می یابندو آنانی که بیرون را می نگرندمجاز را.حقیقت را در بیرون از جانت جستجو نکن در درونت بیاب!چیزهایی که تو در بیرون ازجانت می بینیدردهایی که تو را آزار می دهندانسانهایی که در طلب مهر آنانیش.تهارنجهاخیانتهاجنایتها...هرگز نمی توانند بخشی از حقیقت محض باشندبه درونت رجوع کنآنجا حقیقت را می ی.بی هیچ آشفتگیبی هیچ تلاش و تلاطمیحقیقت، یافته در آرامش محض درون توستو تو زمانی حقیقت را درمی ی.که درون جانت چون برکه ی آبی آرام و عاری از تلاطم شودحقیقت، شادی استحقیقت، سرور الهی استحقیقت، آرا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabera.persianblog.ir/post/130
مانند دو .ن (از مجموعه والس .ات)

درخواست حذف اطلاعات
. شبهایی فکر می کنم به توبه راههایی که با هم نرفته ایمبه حرفهایی که با هم نگفته ایم...من رویای شیشه ای ات را در خوابهایم دیده ام دوست من!آنقدر ش.تنی که نفسم را در . حبس می کنمو تا می آیم سیر نگاهت کنم می روی... بارها در دلم صدایت کرده امحزنهای پیوسته بغضهای فروخوردهتنها حاصل سالیان دراز دلدادگی منندکه تو را تا رویاهایم دنبال میکنم ودر خیالاتم گم میکنمبگذار برای یک بار هم که شدهنه برای همیشه...کنارت بمانمو شانه های تو که تکیه گاه منندو چشمهای تو که محراب منندتوی . ام محو نشوندو تو باشی و آغوش منو من باشم و آغوش توبا یک عالمه حرف نگفته عاشقانه دوست من می گویی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabera.persianblog.ir/post/126
. های گرو قسمت سوم

درخواست حذف اطلاعات
سلام بر تو فرزند آسمانی مادامی که از حقیقت سخن گویی و با نور حقیقت  در  آمیزی من برای تو خواهم گفت راز اعصار درون را مرزهای ناشکفته که تا برهوت وهم قد می کشند و درزه هایی که در ایمان بشریت می افکنند می کوشند نهادینه شوند ریشه ها  و برویانند برگهای مقدر تقدیر را من به تو خواهم گفت که چگونه...    بگذار برایت بگویم که آنچه تو درک می کنی جز آیه ی وهم نیست وهمی که وهم مقدس است و تورا به ریشه های حقیقت پیوند می دهد فرزندم به خودآی تو خواهی دل  به دریافت حقایق سپاری و درونت را از نفخات انس سیراب کنی   تو در جان منی  و من در جان تو زمانی که . ها برچیده شو... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabera.persianblog.ir/post/125
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
. شبهایی فکر می کنم به توبه تمامی راههایی که با هم نرفته ایمبه تمامی حرفهایی که با هم نگفته ایم...من رویای شیشه ای ات را در خوابهایم دیده ام دوست من!آنقدر ش.تنی که نفسم را در . حبس می کنمو تا می آیم سیر نگاهت کنم می روی... بارها در دلم صدایت کرده امحزنهای پیوسته بغضهای فروخوردهتنها حاصل سالیان دراز دلدادگی منندکه تو را تا رویاهایم دنبال میکنم ودر خیالاتم گم میکنمبگذار برای یک بار هم که شدهنه برای همیشه...کنارت بمانمو شانه های تو که تکیه گاه منندو چشمهای تو که محراب منندتوی . ام محو نشوندو تو باشی و آغوش منو من باشم و آغوش توبا یک عالمه حرفهای نگفته عاشقانه... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabera.persianblog.ir/post/126
آیه های وهم(. های گورو قسمت صفر)

درخواست حذف اطلاعات
@ketaberaپیاله ات را بیاور تا برایت .ی پر کنم!دیگر زمان آن فرا رسیده که پندارها زاده شوندو ماهی ها به دریا برسندو عقابها به اوجو آهوها بره های شیریشان را پروار کنندو چوپانها عصای چوپانیشان را اژدهاو هر .ی بخواهد از کرانی به کرانی درآیدو از زمانی بمیرد و در زمانی زاده شودو هر .ی بشناسد خدایش را در خودشو خودش را در خودشپیاله ات را بیار تا بگویم تو کیستی و به کجا می رویو تقدیرت را از جامت بخوانمو نانت را از نامتنه فرا روی تو اوج و فرودی نیستنه بهشتی نه جهنمیتو از تهی به تهی می آییو از ابدیتی به ابدیت...از هیچ جایی به هیچ جا.نه تو .نیزمینی .نی که خورشیدی به گرد تو د ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabera.persianblog.ir/post/119
. های گورو (قسمت اول)

درخواست حذف اطلاعات
  فرزندم به تو خواهم گفت رازهای بسیاری را از بودن و نبودن از ماندن و نماندن فلسفه پرواز و خیمه گاهی که بشر در مرداب وهم می افکند   تو سرای باقی را می شناسی  از سرچشمه ای که آمده ایم و بدانجایی که می رویم   پروردگار جهان تو را برکت دهد خدای تو خدای منست و غصه ی تو نیمی از قصه ی من بگذار بگویم درآن هنگام که مرا می خوانی من نیز تو را می خوانم ولیکن وعده دیدار ما رستاخیز بشریت است روزی که . ها برچیده شود و بشر بداند که جز شعاعی الهی نیست نه اینجا نه این سرای فانی که کالبدها شهامت دیدار حقیقت را ندارند و جز اوهام در خود نمی پرورند   بگذار بگویم که نی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabera.persianblog.ir/post/123
. های گورو _قسمت دوم

درخواست حذف اطلاعات
. بگذار خی. را راحت کنمدرباره تقدیر آینده اتبا کلمات، یا بی کلماتمن برایت می نویسم بخوان:بر روی چشمهایت آینه ای کاشته امکه جهان را در برابر چشمم منع. می کندتردیدی ندارم که تو می فهمیمانند مادیانی که کره اش را می فهمد و می پروردجسم و جانت را بفهم و بپرورجان تو دریاها را سیراب می کندجسدت دشت ها را.اگر می پرسی که کیستیبگذار بگویم که ابدیتی در ابدیت چشمانتسعادتمند و سرو سهیبلند بالا و خوش پیرایهجذاب و زیباروتو شا.ار منیمعجزه ی اراده ی منخودت را دوست بدارخودت را ببین خودت را جستجو کنبگذار تو را چنانکه خواهم بیابمو تو مرا چنانکه خواهی بی.تا یافتن یافتنجای ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabera.persianblog.ir/post/124
. های گرو قسمت سوم

درخواست حذف اطلاعات
سلام بر تو فرزند آسمانی مادامی که از حقیقت سخن می گویی و با نور حقیقت  در می آمیزی من برای تو خواهم گفت راز اعصار درون را مرزهای ناشکفته که تا برهوت وهم قد می کشند و درزه هایی که در ایمان بشریت می افکنند می کوشند نهادینه شوند ریشه ها  و برویانند برگهای مقدر تقدیر را من به تو خواهم گفت که چگونه...     که آنچه تو درک می کنی جز آیه ی وهم نیست وهمی که وهم مقدس است و تورا به ریشه های حقیقت پیوند می دهد فرزندم به خودآی تو خواهی جان  را به دریافت حقایق بسپاری و درونت را از نفخات انس سیراب کنی   تو در جان منی  و من در جان تو زمانی که . ها برچیده شوند و حکم... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabera.persianblog.ir/post/125
آیه های وهم

درخواست حذف اطلاعات
@ketaberaپیاله ات را بیاور تا برایت .ی پر کنم!دیگر زمان آن فرا رسیده که پندارها زاده شوندو ماهی ها به دریا برسندو عقابها به اوجو آهوها بره های شیریشان را پروار کنندو چوپانها عصای چوپانیشان را اژدهاو هر .ی بخواهد از کرانی به کرانی درآیدو از زمانی بمیرد و در زمانی زاده شودو هر .ی بشناسد خدایش را در خودشو خودش را در خودشپیاله ات را بیار تا بگویم تو کیستی و به کجا می رویو تقدیرت را از جامت بخوانمو نانت را از نامتنه فرا روی تو اوج و فرودی نیستنه بهشتی نه جهنمیتو از تهی به تهی می آییو از ابدیتی به ابدیت...از هیچ جایی به هیچ جا.نه تو .نیزمینی .نی که خورشیدی به گرد تو د ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabera.persianblog.ir/post/119
. های گورو ( قسمت اول)

درخواست حذف اطلاعات
بگذار خی. را راحت کنم درباره تقدیر اینده ات با کلمات یا بی کلمات من برایت می نویسم بر روی چشمهایت آینه ای کاشته ام که جهان را در برابر چشمم منع. می کند تردیدی ندارم که تو می فهمی مانند مادیانی که کره اش را می فهمد و می پرورد جسم و جانت را بفهم و بپرور جان تو دریاها را سیراب می کند جسدت دشت ها را اگر می پرسی که کیستی بگذار بگویم که ابدیتی در ابدیت چشمان من سعادتمند و سرو سهی بلند بالا و خوش پیرایه جذاب و زیبارو تو شا.ار منی معجزه ی اراده ی من خودت را دوست بدار خودت را ببین  خودت را جستجو کن بگذار تو را چنانکه خواهم بیابم و تو مرا چنانکه خواهی بی. ت... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabera.persianblog.ir/post/120
تنهایی دویدن

درخواست حذف اطلاعات
راستش می دانی؟ خوشحالم که علی رغم اینهمه مانع که روبروی هردویمان هست،هنوز می دویم. در تنهاییمان می دویم. حتی من که این سوی ینگه ی دنیا میان اینهمه محدودیت مفتضحانه برای جنس مونث افتاده ام، جایی که "یک زن" بودن خودش ترس بزرگیست چه رسد به اینکه این زن بخواهد در حال دویدن هم باشد! راستش آنروزی که می بایست م.ن زن بودن و یا مرد شدن یکی را انتخاب می .،گمانم قسمتی به خاطر هیجان همین ترسهای ناشناخته ی زن بودن بود که تصمیم گرفتم دل به این سرزمین عجایب بگذارم و "یک زن" بشوم. اما راستش قول نداده بودم به خودم که هرگز ندوم و همیشه همه جا مثل یک زن .امان راه بروم! می دا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabera.persianblog.ir/post/121
. های گورو (قسمت دوم)

درخواست حذف اطلاعات
  فرزندم به تو خواهم گفت رازهای بسیاری را از بودن و نبودن از ماندن و نماندن فلسفه پرواز و خیمه گاهی که بشر در مرداب وهم می افکند   تو سرای باقی را می شناسی  از سرچشمه ای که آمده ایم و بدانجایی که می رویم   پروردگار جهان تو را برکت دهد خدای تو خدای منست و غصه ی تو نیمی از قصه ی من بگذار بگویم درآن هنگام که مرا می خوانی من نیز تو را می خوانم ولیکن وعده دیدار ما رستاخیز بشریت است روزی که . ها برچیده شود و بشر بداند که جز شعاعی الهی نیست نه اینجا نه این سرای فانی که کالبدها شهامت دیدار حقیقت را ندارند و جز اوهام در خود نمی پرورند   بگذار بگویم که نی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabera.persianblog.ir/post/123
. های گورو _قسمت اول

درخواست حذف اطلاعات
. کتاب راع:. های [email protected] اول:بگذار خی. را راحت کنمدرباره تقدیر اینده اتبا کلمات، یا بی کلماتمن برایت می نویسم بخوان:بر روی چشمهایت آینه ای کاشته امکه جهان را در برابر چشمم منع. می کندتردیدی ندارم که تو می فهمیمانند مادیانی که کره اش را می فهمد و می پروردجسم و جانت را بفهم و بپرورجان تو دریاها را سیراب می کندجسدت دشت ها را.اگر می پرسی که کیستیبگذار بگویم که ابدیتی در ابدیت چشمانتسعادتمند و سرو سهیبلند بالا و خوش پیرایهجذاب و زیباروتو شا.ار منیمعجزه ی اراده ی منخودت را دوست بدارخودت را ببین خودت را جستجو کنبگذار تو را چنانکه خواهم بیابمو تو مرا چن... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabera.persianblog.ir/post/124