وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

خورشید تابنده عشق

آخرین مطالب خورشید تابنده عشق به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.هرجا که چشم بستم

درخواست حذف اطلاعات
هرجا که چشم بستم روی تو مجسم شد امپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/942/هرجا که چشم بستم/
عیــد آمد؛ شــــال و دستارت مبارک

درخواست حذف اطلاعات
عیــد آمد؛ شــــال و دستارت مبارک یخــن دوزی و پیـــــــزارت مبارک بچشمانت کشیـــــدی توتیــــــــــا را خمــــــار و رنــگ دیـدارت مبارک دو دستت باشد همچون غنچه ی گل حنــــــا و نقــــــش گلــدارت مبارک هـــــــزاران همچو من دیوانه داری شــــکر هستـــــن .یدارت مبارک بده عیــــــدانه ام با فطــــــــر روزه یکی بوســـــه ز رخسارت مبارک کنـــــم این جـــــان را نـذرانه ی تو اگـــــــر باشــــد سزاوارت مبارک مشو غافـــل که از کوی تو رفتــــم شــــدم آخــــر گــــرفتارت مبارک جگر خون کرده ای صدبار محمود جـــدال و جنــگ و آزارت مبارک ---------------... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/941/عيــد آمد؛ شــــال و دستارت مبارک/
ای نازدانه سروِ .امان کجا شدی

درخواست حذف اطلاعات
 ای ناز دانه ســــــــروِ .امان کجا شدی ای تحفـــــه ی محبتِ یـــزدان کجا شدی در آتش است این جـــــگرِ داغ دیــــده ام ای داروی ترحــــم و درمـــان کجا شدی چون یوسفـــی ش.تـــــه دل کنج تهمتم ای نقش تــازیــــانه ی زنــدان کجا شدی در شهـر و کوه پایـــه مرا جا نمی دهند ای گرمـــــی محبــت و احسان کجا شدی ای نور چشـــــم در پی عشقـت گـدا شدم غمخـــوارِ مستمنــــد و غریبان کجا شدی روزم سیــــاه و شام سیــاه تر چو زلف تو ای بختِ بــــاز و شمعِ شبستان کجا شدی ای سبــــــزه زار گلشن .شـــــه ها نغز ای بوستــــــانِ خالــــق سبحان کجا شدی ای مشعـــلِ ترن?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/940/اي نازدانه سروِ خرامان کجا شدي/
اگر آن شوخ بی پروا نمی بود

درخواست حذف اطلاعات
 اگر آن شوخ بی پـروا نمی بود دلِ غم دیــده ام تـــنها نمی بود نمی گشتم به شهرِ عشق رسوا اگر ســــروِ قدش زیبا نمی بود ---------------------------- امپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/939/اگر آن شوخ بي پروا نمي بود/
ما همان گم شدگانیم که پیدا بودیم

درخواست حذف اطلاعات
مــــا همـــــان گم شدگانیـــــــم که پیدا بودیم قطــــــره ی اشــک ولــی در دل دریا بودیم از گلستـــــانِ ادبــــگاهی سخن گــــل چیدیم عاشــق و شیفتــــــه ی نـــرگس شهلا بودیم پیش معشوقه ی خود نقش هنــــر می بستیم جوهـــری نا شـــــکنی عالـــــــــم بالا بودیم غنچه سان در ورق . ی خود سوخته ایم نالـــــه ی بیخـــودی و معنــــــی نجوا بودیم نه فلک فرش قـــدم بود به ســر منزل عشق صـاحبِ بدبـــــــه ی هستـــــــی زیبا بودیم چشــــم از گردش مخمـوری خـود می نازید مست از جـــــام می و ســــاقی و مینا بودیم از ســـرا . ی خورشیدی عمل جوشیدیم راز هـــ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/938/ما همان گم شدگانيم که پيدا بوديم/
بمناسبت حادثه خونین شهر کابل

درخواست حذف اطلاعات
کابل به غــم و غصه گرفتار شده در ماتـــــم شهر خود عزادار شده از آتش جنگ و فتنه ی مزدوران کابل همــه جا سر خط اخبار شده ----------------------------- امپراطور  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/935/بمناسبت حادثه خونين شهر کابل/
غیری انسانیت و عشق دگر آیین نیست

درخواست حذف اطلاعات
غیـــــری انسانیت و عشق دگــــر آیین نیست آنچــــــه را می نگری درد بود تسکین نیست غصــــه بسیار و غـــم هجـــــر ندارد پایــــان این همـــــه معالجـــه و دارو بجز تلقین نیست شهر پر حادثــــــه و خلق پــــر از مکر و ریا تن و تن پوش گناه چـهره ی ما غمگین نیست پست و بی باک، مقامـــــاتِ بلند رتبه ی ملک ظـــلم و بیـــــداد زبـان میکشد و تمکین نیست ولــد ا.انــی مشهــــود دهنــــد اســـم نیــــــکو وصف نادان و فرومایـــــــه بجز توهین نیست افتخـــارات چه، . کجـــا، صلـــــح کــدام جمع شان جمع کنی . ی از سرگین نیست ریش داران کـه بـــر دور کنیســـــه ج... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/933/غيري انسانيت و عشق دگر آيين نيست/
شهر کابل در خون و وحشت

درخواست حذف اطلاعات
خـون از تنِ زخمـــی وطن میبارد فریاد و فغان ز، مرد و زن میبارد ای بیخبـران به شهر کابل امروز خا.تــــر و، آتش و، کفن میبارد ------------------------------ امپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/934/شهر کابل در خون و وحشت/
افتخارات چه . کجا صلح کدام

درخواست حذف اطلاعات
افتخــــــارات چــه، . کجــا، صلح کـــدام جمع شان جمع کنی . ی از سرگین نیستامپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/932/افتخارات چه آزادي کجا صلح کدام/
نباشد غیر اشک و ناله لبخندِ که من دارم

درخواست حذف اطلاعات
نباشد غیــر اشک و ناله، لبخندِ که من دارم بدردِ دل نمی ماند همیــــن دردِ که من دارم در آتش سوختــم در آب غرق موج ها گشتم ندانم غیری غفلت چیست ترفندِ که من دارم هـــــــــــوا دارد سرِ سودا پرستِ تن پریشانم غــــم مستقبل و ماضیست پیوندِ که من دارم جــــگر از گرمی شوق وصالش گاز میگیرم بجـز زهر هلاهل نیست این قندِ که من دارم دو تا شد قامتم از هجر و دست من نمی گیرد پری رو صورتی، سروی برومند که من دارم تمـــــام هستی باشـــــد کارگاهی خلقتِ نازش کمی بی . میگویـــــم خداوند که من دارم سرشـــــکم آب زمزم، قلب من دارالمکان او چه بهتـــــر زین حیاتِ آبرومند ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/931/نباشد غير اشک و ناله لبخندِ که من دارم/
یکدل اُمید

درخواست حذف اطلاعات
ترا به گرمیء یک آفتاب می خواهمترا چو نشهء تنگ . می خواهمترا به وسعت یکدل اُمیــــد می طلبمترا به پاکـی امــــواجِ آب می خواهم--------------------------------امپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/930/يکدل اُميد/
مخمس و دکلمه امپراطور

درخواست حذف اطلاعات
دوستان عزیز و صاحبدل پارچه مخمس را که بر غزل حضرت بیدل رح سروده بودم به دکلمه گرفتم. خواستم از این دریچه تقدیم شما سروران ارزشمند نمایم امید مورد توجه تان قرار گیرد. با مهر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/929/مخمس و دکلمه امپراطور/
ترا من دلبرِ جانانه دیدم

درخواست حذف اطلاعات
تـــــرا من دلبــــــرِ جانانه دیدم خــودم را در بدر از خانه دیدم نمی پرسی ز قلبِ نا صبـــورم ز عشقت خونچکان دیوانه دیدم قدح از چشـم تو، می از لب من گمـــــان خویش در میخانه دیدم نسیــــمِ عطــــر افشان جهان را به زلف عنبـــــرینت شانه دیدم اسیـــــرِ کنــــجِ زندان تو هستم به پــــای خویشتن زولانه دیدم ترا .ب به صدر مجلس غیر به نوشـــا نوش صد پیمانه دیدم درین دار جهان سفلـــه پــــرور همیشـــــه آشنـــــا، بیگانه دیدم تو آبــــادی به عشق و دلربایی مـــــگر محمود را ویرانه دیدم ----------------------------- نیمه شب 14 ثور ( اردیبهشت ) 1396 آفت. که برابر میشود به 04 ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/927/ترا من دلبرِ جانانه ديدم/
کافر به روزگار غم انگیز من گریست

درخواست حذف اطلاعات
کافر به روزگار غم انگیــز من گریست ای خاک بر سرم که دلآسا نکرد و رفت امپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/925/کافر به روزگار غم انگيز من گريست/
به کوی عشق مرا بیقرار بگذارید

درخواست حذف اطلاعات
مخمس بر غزل شاعر بی بدیل و معاصر میهن شاد روان مرحوم مغفور اسد الله عفیف باختری********************به کـــــــوی عشـــق مــــرا بیقرار بگذارید کنــــار جـــــاده ای گـــــرد و غبار بگذارید شمــــا رویـــــد و مــــرا در مــزار بگذارید مـــرا به حــال خــــودم زرد و زار بگذارید دلــــــم گرفتـــــــه از این روزگار، بگذارید ----------------------------------------جهــان به وسعت یـــــکروز شــاد من نکنددل ش.تـــــه به وفـــــقِ مـــــراد من نکنداگــــــر چـــه رفت، تـز.ل نهــاد من نکند ولو نیـــــاید و تــــــا مــرگ یــــاد من نکند مـــرا به حـــــال خـــــــودم انتظ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/926/به کوي عشق مرا بيقرار بگذاريد/
غزل و دکلمه امپراطور

درخواست حذف اطلاعات
دوستان عزیز و صاحبدلان ورجاوند درود های مرا بی مهر بی پایان تان پذیرا شوید.پارچه غزل را که چند پیش سروده بودم امروز به دکلمه گرفتم خواستم به شما فرهیختگان شریک سازم.امید طرف توجه تان قرار گیرد.با حرمت فراوان.   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/924/غزل و دکلمه امپراطور/
مصاحبه احمد محمود امپراطور با دکلمه شعر در برنامه شام با پیشگام

درخواست حذف اطلاعات
درود به سروران، صاحبدلان و دوستان ورجاوندم.! آرزو دارم که در هر گوشه و کنار دنیا که هستید با دودمان نجیب تان در سلامتی کامل بسر ببرید. بار دیگر از تلویزیون جهانی نخبگان ( پیشگام ) ک.شانها ممنونم که مرا با مهر فراوان شان در برنامه شام با پیشگام دعوت نمودند تا لحظات از طریق این شبکه مهمان خانه های شما عزیزان .د پرور باشم. خواستم جریان این مصاحبه و دکلمه اشعار را از این طریق شریک سازم تا دوستانی که از مشاهده برنامه وا مانده بودند دوباره دسترسی پیدا کنند. با محبت ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/923/مصاحبه احمد محمود امپراطور با دکلمه شعر در برنامه شام با پيشگام /
شهید عشق

درخواست حذف اطلاعات
شهیـــد عشقـــــم و از برگ لاله است کفنم بهر کجا که روی دشت و در مزار من است امپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/922/شهيد عشق/
خنده مستانه

درخواست حذف اطلاعات
وقتی بناز خنـــده ی مستانه میکنی آتش بجان از خود و بیگانه میکنی امپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/920/خنده مستانه/
فصل بهار

درخواست حذف اطلاعات
امروز که سال نو ز سر می آید گل غنچه بدست سیم بر می آید زین فصل بهار با همه شادی ها در قسمت من خون جگر می آید -------------- امپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/921/فصل بهار/