وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

حــــــرف دل

آخرین مطالب حــــــرف دل به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.عـصای دستـی یـا خـار پـاش ...

درخواست حذف اطلاعات
جــای ایــنکـه... عـصـا شــویـم در دســت امـام زمـان.. بــرای کـنار زدن مــوانع در راه... شــدیم خــار در پـــای امــامـمان..   بــا نـافرمانی ها و گــناهـانـمان...   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/02/31/عصای-دستی-یا-خار-پاش
هـر کـی خـوشکل تـر؛ رای بـیشـتر...

درخواست حذف اطلاعات
اگـه ایـن روزا تــو شـهر عکـس هایی از   چـشم و ابـرو و گـیسو ی کــمند و قـد بلـند روی بـنرها میبینید ایـن خانم های بــنده خدا ، فــکر . این نامزدی همــون نامزدیه!!   ارزش ها انـدک؛انـدک کـم رنـگ شـدن در ایـن دوران.   ازپوسترهای بـزک کرده جهـت چشم نـوازی عابران اسـتفاده میکنند   دورانی است که بعضی ها دادگاه قیامت را فراموش .د.. و فکر میکنند نه قیامتی هست و نه حساب و کت...   دورانی اسـت که بعـضی ها.. دیـن خـدا را چـوب میزنند به قیـمت دنیایشان.. و میـل به زنـدگی و ریاست آنها را مـست کرده..   خیـایان هـای شـهر مـا مملو اسـت.. مملو از نـگاه ها به ع. های ک. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/02/25/هر-کی-خوشکل-تر-رای-بیشتر
عشـق هـای ثـانـیه ای...

درخواست حذف اطلاعات
 ایــن روزهـا.. برخی ها عـشـق را کـشتـند..   و بجایش حـلوای هـوس پـخش میـکنند.. عشـق هــای امـروزی..   بـی نام قـابـل انـتقـال به غـیر و معـاف از احساسـند..   و ایـن عشـق هـا.. فـقـط رنـگ دارنـد امـا طـعم نـه.. درست مـثل یـک چـای کیـسه ای..   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/02/20/عشق-های-ثانیه-ای
غـیرت رو بـه انـقراض...

درخواست حذف اطلاعات
غـیـرت یـک مَـرد..   از بـزرگـترین عـاشـقانـه هـای دنـیاسـت..   کـه مـتاسفـانـه ایـن روزهــا..   داره رو بـه انـقراض مَـیـره.. . + برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه + . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/29/غیرت-رو-به-انقراض
مَهـریه هـای از جـنس سُـونـامـی...

درخواست حذف اطلاعات
‏این مهریه‌های بالا بیشتر از اینکه نشونه ارزش دختر باشه   یه چیزی هست تو مایه‌های "جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود"   گـاهــی هــم..    مــراسم خــواستگاری.. فــرقـی بــا بـنگاه مــعامـلات نــدارد...   و اینگونه شد که...   دختران را با مهریه های سنگین در نمایشگاه ازدواج عرضه .د   تـقاضـا کــم شــد و تـماشاچــی بـسیار...   و هـمـین بــدعت هـاست کـه ایـن روزها...   سـن ازدواج داره امپر میچـسباند بـه سقـف... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/02/04/مهریه-های-از-جنس-سونامی
عـشـق هـای بی انـتهـا...

درخواست حذف اطلاعات
هــرگــز... دو نـفر رو در زنــدگـیت فـرامـوش نـکـن...   کـسی کـه هـمه چـیزشـو مـیـبازه کـه تو بـرنده باشی یـعـنی ❤️ پـــدر❤️    و کـسی کـه همـیشه،تـوی همـه دردات با تو شریک بوده یـعـنی ❤️ مـــادر❤️   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/02/11/عشق-های-بی-انتها
نمـونه ی از بـهترین زن و شـوهـر عـاشـق...

درخواست حذف اطلاعات
نـقـل است امـیرالمومنـین هـمیشه بـرای   صـدا زدن حضـرت فـاطمه سلام الله عـلیها مـیفرمودن.. نـفسی لـک الـفدا (جـان عـلی به فـدایت) حـبـیبتی زهـرا (محـبوبه مــن زهرا)   و جـوابـی کـه از حضــرت زهـرا مـی شـنیدنـد... روحـی لـک الــفدا (روحم به فـدایـت علی) ابـوتـراب ابـالحـسن عــلی جـانزیـبا صــدا کـردن زن و مَـرد   بـهتریــن شیـوه برای ابــراز محـبت استو نـوعی شخـصیت دادن بـه طـرف مقابـل است..   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/02/16/نمونه-ی-از-بهترین-زن-و-شوهر-عاشق
تُـف بـه غَـیرتـت...

درخواست حذف اطلاعات
تُـف بـرای غَـیرت   همیـن مَـردانی اســت   کــه نـامــوسشان را   بَــزک کــرده اند   و بـر سـر هـر کـوچه و بَـرزن   مـی چــرخـانـنـد...   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/27/تف-به-غیرتت
قدیمـا توی قدیمــا مونـد...

درخواست حذف اطلاعات
ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ـﺎﻱ کـسی ﺟـﻠﻮ ﻛـﺴﻲ ﺩﺭﺍﺯ ﻧﺒـﻮﺩ  ﻭﻟـﻲ ـﺸﺖ  ـﺎ ﺯﺩﻥ ﻫـﻢ ﻧـﺒـﻮﺩ   ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺣـﺮفـی ﺗــﻮی ﺩﻟـﻬﺎ ﻧﺒـﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻴـ  ﺣﺮﻓــﻲ ﻫﻢ  ﺸـﺖ ﺳــﺮ کـسی ﻧـﺒـﻮﺩ    قـدیـما شبا بـالا پـشت بـوم میـخوابـیدیم و ستــاره ها  رو می شمردیم ودلـمون به وسعت یـه آسمـون بـود    ایـن روزهـا چشـم میـندازیم بـه سقـف محقر اتـاقـمون و گــرفتاری هـامونــو می شـمریـم ...   قـدیـما اگـه نـون و تـخم مرغ تـموم میشد ، راحـت مـی پـریدیـم و زنـگ همسایه رو هر سـاعتی از شبانه   روز می زدیـم و کـلی بـاهاش می خـندیدیم ...    این روز ها اگه هـمزما ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/24/قدیا-توی-قدیما-موند
عشــق علی جواز بهــشتم...

درخواست حذف اطلاعات
روزی کـه در قـیامـت نـامه ی گـناهانـمان را بـرمَـلا میـکنـنداشـکِ حُـب و غَـم بـر عــلـی و اولـآدش خــط بــه خــطِ نامه ی گــناهـانـمان  را پــاک مـی کـند . . .   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/20/عشق-علی-جواز-بهشتم
ظـهور تُـو ش.تن بُـغض خُـداست...

درخواست حذف اطلاعات
غـیـبت نَـه..   بـگوئـید بُـغـض خُــدا...   و ظـهـور تــو شـ.ـتـن..   ایـن بــغض دیــریـنه خــواهد بــود..   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/15/ظهور-تو-شکستن-بغض-خداست
ساپُـورت (این کجا و آن کجا)

درخواست حذف اطلاعات
دیــروز... غـواصـانی کـه سـاپـورت هـای غواصی را می پـوشیـدند   امـا نـه بـرای خـود نـمایی و چشــم چــرانی   بـلکه بــرای دفـاع از غــیرت و نــاموس بــود   امــروز... بــرخی زنــان ساپــورت می پــوشند تـا   چـشم های هیــز مــردان را بـه ســوی خـود جلـب کنند تــا لحــظه ی بـه خودنـمایی و جلـوه گـری خـودشان بنازند ❌❌ ❌❌ سـاپورت می پوشـند تـا ویـترین زیبایی و حیا خودشان را   در معـرض چـشم های گـرسنه خیـابانی قـرار دهند ❌❌ ❌❌سـاپــورت پــوشان هـم نشـستن روی مـرز بی خیالی   چــنـان لــباس مـی پــوشاند کــه   در حــد سلاح کشتـار جمعی د ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/10/ساپورت-این-کجا-و-آن-کجا
ساپُـورت (این کجا و آن کجا)

درخواست حذف اطلاعات
دیــروز... غـواصـانی کـه سـاپـورت هـای غواصی را می پـوشیـدند   امـا نـه بـرای خـود نـمایی و چشــم چــرانی   بـلکه بــرای دفـاع از غــیرت و نــاموس بــود   امــروز... بــرخی زنــان ساپــورت می پــوشند تـا   چـشم های هیــز مــردان را بـه ســوی خـود جلـب کنند تــا لحــظه ی بـه خودنـمایی و جلـوه گـری خـودشان بنازند ❌❌ ❌❌ سـاپورت می پوشـند تـا ویـترین زیبایی و حیا خودشان را   در معـرض چـشم های گـرسنه خیـابانی قـرار دهند ❌❌ ❌❌سـاپــورت پــوشان هـم نشـستن روی مـرز بی خیالی   چــنـان لــباس مـی پــوشاند کــه   در حــد سلاح کشتـار جمعی د ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/10/ساپورت-این-کجا-و-آن-کجا
نیـش نـزنیـد لطـفا...

درخواست حذف اطلاعات
وَقُـولُـوا لِـلـنَّاسِ حُـسْـنًا   و بـا مَـردم بـه زبـان‌ خــوش سـخن بـگویـید..   ‏نـیش زنـبور ســوزش خــود را دارد هیـچگاه عــسل شیریـنش مَـرهم نـیش او نـمیـشود   حـواسـتان بـاشد هیــچ بُــوسه‌ای، جـای زخم زبان را خوب نمیکند   پــس صـادرات و واردات زبــانـت را کـنـترل کــن... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1395/12/25/نیش-نزنید-لطفا
خـوشکلی بـرای مَـردم ؛ بُـوی گـند برای شوهر...

درخواست حذف اطلاعات
کـوشـش بـیشتر خـانـم هـا بـرایـن اسـت که   وقـتی میـخواهـند بـه گــردش بــرونــد   یـا در مجـلس جشـن و مهمانی شـرکت کنند ،آرایـش می کنند   بــهتریــن لــباس هــا را مــی پـوشــند و   به بهترین وجهی که برای شان مقدور است از منزل خارج می شوند . ولـی بـه مـحـض بــازگشــتن بـه خـونـه   لـباس هــای خـوب و زیـبا را از تـن   خـارج ساخـته لــباس های معـمولی را می پـوشند   در داخل خانه مقید به پاکیزگی و نظافت نیستند ،آرایش و زینت نمی کنند   با موهای ژولیده و لباس های به اصطلاح خانه داری در منزل می گردند لـباس های کـه بـوی قُـورمه سبـزی و پیـاز و...  ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/03/خوشکلی-برای-مردم-بوی-گند-برای-شوهر
نیـش نـزنیـد لطـفا...

درخواست حذف اطلاعات
وَقُـولُـوا لِـلـنَّاسِ حُـسْـنًا   و بـا مَـردم بـه زبـان‌ خــوش سـخن بـگویـید..   ‏نـیش زنـبور ســوزش خــود را دارد هیـچگاه عــسل شیریـنش مَـرهم نـیش او نـمیـشود   حـواسـتان بـاشد هیــچ بُــوسه‌ای، جـای زخم زبان را خوب نمیکند   پــس صـادرات و واردات زبــانـت را کـنـترل کــن... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1395/12/25/نیش-نزنید-لطفا
ببین و پند بگیر...

درخواست حذف اطلاعات
گــاهـی انــسان...   تـب کـرد ؛ درد داشــت به راحـتی نـمازش را نمیـخواند..   گــاهـی هــم آخــرین بـاری کـه . را..    آهسـته خواند و طولانی؛ کمر درد داشت والا اهـسته نمیخواند..    عاشـق نیـستیم هـنوز بـرای نـماز صبـح بـیدارمـان میکـنن..   امـا بــودن عـاشـقان واقــعی کـه..   زیر بمباران دشمن و با پای تیر خورده . را فراموش نمی.د..   آیـا بهـونه تــو واســه نـماز نـخوندنـت بدتــر از ایـنه..!؟ . + برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه + . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1395/12/21/ببین-و-پند-بگیر
تـفاوت دو نـسل..

درخواست حذف اطلاعات
در روزگــارهـای قـدیـم بـودنـد مـادرانـی کــه   فـرزنـدانـشان را آنـچـنان پـرورش دادنـد   کـه تـا سـندی بـاشد بـرای نـسل آیـنده کـه   هر کجا نامـوس و اسـلام در خـطر باشد آنها را فدا خواهند کرد   امـــــا امــــروزه...!   مادری کـه هـفـت قـلـم آرایـش میـکنـد و بـیرون میـاید   و از همـون دمـه در خـونـه از مَـرد هـمسایـه بـگـیر تا..!؟   و هنـگام برگـشت بـه خـونه ده ها چـشـم   از ترکـیب بنـدی رنـگها و زیـبایش لـذت میـبرند   مـادرانی کـه بی تفاوت نـسبت بـه شـریعـت هسـتند   و در برخـورد بـا نـامـحرم کلی بـرای همدیگه احـساس تـرکـوندن   میخوا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1395/12/17/تفاوت-دو-نسل
زهـرایی باش،تـا عـلی وار عـاشقت شونـد..

درخواست حذف اطلاعات
چقــدر زیبـا اسـت...زندگــیِ زنــی که مـــردی دارد کـه از خیالــش    خیـالِ هیــچ نامحـرمی عبــور نمیکنــد... و مــردی کـه زنـی دارد کـه   خیالــش راحت اسـت کـه او بیخیالِ عشقــش نمیشـود... ❌ ❌زنــی کـه مــردی دارد کـه از عروسکـ های خیابانـی چشــم میدوزد   کـه نگاهـش فقط سهــم عــروسِ خانـه اش باشــد... و مــردی کـه زنـی دارد کـه با حجاب و عفتــش   قــدردان پاکــی چشـمانِ مــرد خانـه اش هسـت... ❌❌زنــی که مــردی دارد کـه در خیابان بـه دخترهای مـردم تنــه نمیزنـد   تا تنه ی درخت زندگـی هیـچ دختـری نشکنـد... و مــردی کـه زنــی دارد کـه سربـه ز... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1395/11/13/زهرایی-باش،تا-علی-وار-عاشقت-شوند
از خـودت خـج. نـمیکشی...

درخواست حذف اطلاعات
جُـمعـه هـا اَدای وای نـیـامـدنـت را در مـی آوریـم دوبـاره شنـبه را بـا گـناه آغـاز می کـنیـم...   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1395/11/16/از-خودت-خجالت-نمیکشی