وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

حــــــرف دل

آخرین مطالب حــــــرف دل به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تُـف بـه غَـیرتـت...

درخواست حذف اطلاعات
تُـف بـرای غَـیرت   همیـن مَـردانی اســت   کــه نـامــوسشان را   بَــزک کــرده اند   و بـر سـر هـر کـوچه و بَـرزن   مـی چــرخـانـنـد...   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/27/تف-به-غیرتت
قدیمـا توی قدیمــا مونـد...

درخواست حذف اطلاعات
ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ـﺎﻱ کـسی ﺟـﻠﻮ ﻛـﺴﻲ ﺩﺭﺍﺯ ﻧﺒـﻮﺩ  ﻭﻟـﻲ ـﺸﺖ  ـﺎ ﺯﺩﻥ ﻫـﻢ ﻧـﺒـﻮﺩ   ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺣـﺮفـی ﺗــﻮی ﺩﻟـﻬﺎ ﻧﺒـﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻴـ  ﺣﺮﻓــﻲ ﻫﻢ  ﺸـﺖ ﺳــﺮ کـسی ﻧـﺒـﻮﺩ    قـدیـما شبا بـالا پـشت بـوم میـخوابـیدیم و ستــاره ها  رو می شمردیم ودلـمون به وسعت یـه آسمـون بـود    ایـن روزهـا چشـم میـندازیم بـه سقـف محقر اتـاقـمون و گــرفتاری هـامونــو می شـمریـم ...   قـدیـما اگـه نـون و تـخم مرغ تـموم میشد ، راحـت مـی پـریدیـم و زنـگ همسایه رو هر سـاعتی از شبانه   روز می زدیـم و کـلی بـاهاش می خـندیدیم ...    این روز ها اگه هـمزما ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/24/قدیا-توی-قدیما-موند
عشــق علی جواز بهــشتم...

درخواست حذف اطلاعات
روزی کـه در قـیامـت نـامه ی گـناهانـمان را بـرمَـلا میـکنـنداشـکِ حُـب و غَـم بـر عــلـی و اولـآدش خــط بــه خــطِ نامه ی گــناهـانـمان  را پــاک مـی کـند . . .   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/20/عشق-علی-جواز-بهشتم
ظـهور تُـو ش.تن بُـغض خُـداست...

درخواست حذف اطلاعات
غـیـبت نَـه..   بـگوئـید بُـغـض خُــدا...   و ظـهـور تــو شـ.ـتـن..   ایـن بــغض دیــریـنه خــواهد بــود..   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/15/ظهور-تو-شکستن-بغض-خداست
ساپُـورت (این کجا و آن کجا)

درخواست حذف اطلاعات
دیــروز... غـواصـانی کـه سـاپـورت هـای غواصی را می پـوشیـدند   امـا نـه بـرای خـود نـمایی و چشــم چــرانی   بـلکه بــرای دفـاع از غــیرت و نــاموس بــود   امــروز... بــرخی زنــان ساپــورت می پــوشند تـا   چـشم های هیــز مــردان را بـه ســوی خـود جلـب کنند تــا لحــظه ی بـه خودنـمایی و جلـوه گـری خـودشان بنازند ❌❌ ❌❌ سـاپورت می پوشـند تـا ویـترین زیبایی و حیا خودشان را   در معـرض چـشم های گـرسنه خیـابانی قـرار دهند ❌❌ ❌❌سـاپــورت پــوشان هـم نشـستن روی مـرز بی خیالی   چــنـان لــباس مـی پــوشاند کــه   در حــد سلاح کشتـار جمعی د ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/10/ساپورت-این-کجا-و-آن-کجا
ساپُـورت (این کجا و آن کجا)

درخواست حذف اطلاعات
دیــروز... غـواصـانی کـه سـاپـورت هـای غواصی را می پـوشیـدند   امـا نـه بـرای خـود نـمایی و چشــم چــرانی   بـلکه بــرای دفـاع از غــیرت و نــاموس بــود   امــروز... بــرخی زنــان ساپــورت می پــوشند تـا   چـشم های هیــز مــردان را بـه ســوی خـود جلـب کنند تــا لحــظه ی بـه خودنـمایی و جلـوه گـری خـودشان بنازند ❌❌ ❌❌ سـاپورت می پوشـند تـا ویـترین زیبایی و حیا خودشان را   در معـرض چـشم های گـرسنه خیـابانی قـرار دهند ❌❌ ❌❌سـاپــورت پــوشان هـم نشـستن روی مـرز بی خیالی   چــنـان لــباس مـی پــوشاند کــه   در حــد سلاح کشتـار جمعی د ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/10/ساپورت-این-کجا-و-آن-کجا
نیـش نـزنیـد لطـفا...

درخواست حذف اطلاعات
وَقُـولُـوا لِـلـنَّاسِ حُـسْـنًا   و بـا مَـردم بـه زبـان‌ خــوش سـخن بـگویـید..   ‏نـیش زنـبور ســوزش خــود را دارد هیـچگاه عــسل شیریـنش مَـرهم نـیش او نـمیـشود   حـواسـتان بـاشد هیــچ بُــوسه‌ای، جـای زخم زبان را خوب نمیکند   پــس صـادرات و واردات زبــانـت را کـنـترل کــن... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1395/12/25/نیش-نزنید-لطفا
خـوشکلی بـرای مَـردم ؛ بُـوی گـند برای شوهر...

درخواست حذف اطلاعات
کـوشـش بـیشتر خـانـم هـا بـرایـن اسـت که   وقـتی میـخواهـند بـه گــردش بــرونــد   یـا در مجـلس جشـن و مهمانی شـرکت کنند ،آرایـش می کنند   بــهتریــن لــباس هــا را مــی پـوشــند و   به بهترین وجهی که برای شان مقدور است از منزل خارج می شوند . ولـی بـه مـحـض بــازگشــتن بـه خـونـه   لـباس هــای خـوب و زیـبا را از تـن   خـارج ساخـته لــباس های معـمولی را می پـوشند   در داخل خانه مقید به پاکیزگی و نظافت نیستند ،آرایش و زینت نمی کنند   با موهای ژولیده و لباس های به اصطلاح خانه داری در منزل می گردند لـباس های کـه بـوی قُـورمه سبـزی و پیـاز و...  ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/03/خوشکلی-برای-مردم-بوی-گند-برای-شوهر
نیـش نـزنیـد لطـفا...

درخواست حذف اطلاعات
وَقُـولُـوا لِـلـنَّاسِ حُـسْـنًا   و بـا مَـردم بـه زبـان‌ خــوش سـخن بـگویـید..   ‏نـیش زنـبور ســوزش خــود را دارد هیـچگاه عــسل شیریـنش مَـرهم نـیش او نـمیـشود   حـواسـتان بـاشد هیــچ بُــوسه‌ای، جـای زخم زبان را خوب نمیکند   پــس صـادرات و واردات زبــانـت را کـنـترل کــن... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1395/12/25/نیش-نزنید-لطفا
ببین و پند بگیر...

درخواست حذف اطلاعات
گــاهـی انــسان...   تـب کـرد ؛ درد داشــت به راحـتی نـمازش را نمیـخواند..   گــاهـی هــم آخــرین بـاری کـه . را..    آهسـته خواند و طولانی؛ کمر درد داشت والا اهـسته نمیخواند..    عاشـق نیـستیم هـنوز بـرای نـماز صبـح بـیدارمـان میکـنن..   امـا بــودن عـاشـقان واقــعی کـه..   زیر بمباران دشمن و با پای تیر خورده . را فراموش نمی.د..   آیـا بهـونه تــو واســه نـماز نـخوندنـت بدتــر از ایـنه..!؟ . + برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه + . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1395/12/21/ببین-و-پند-بگیر
تـفاوت دو نـسل..

درخواست حذف اطلاعات
در روزگــارهـای قـدیـم بـودنـد مـادرانـی کــه   فـرزنـدانـشان را آنـچـنان پـرورش دادنـد   کـه تـا سـندی بـاشد بـرای نـسل آیـنده کـه   هر کجا نامـوس و اسـلام در خـطر باشد آنها را فدا خواهند کرد   امـــــا امــــروزه...!   مادری کـه هـفـت قـلـم آرایـش میـکنـد و بـیرون میـاید   و از همـون دمـه در خـونـه از مَـرد هـمسایـه بـگـیر تا..!؟   و هنـگام برگـشت بـه خـونه ده ها چـشـم   از ترکـیب بنـدی رنـگها و زیـبایش لـذت میـبرند   مـادرانی کـه بی تفاوت نـسبت بـه شـریعـت هسـتند   و در برخـورد بـا نـامـحرم کلی بـرای همدیگه احـساس تـرکـوندن   میخوا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1395/12/17/تفاوت-دو-نسل
زهـرایی باش،تـا عـلی وار عـاشقت شونـد..

درخواست حذف اطلاعات
چقــدر زیبـا اسـت...زندگــیِ زنــی که مـــردی دارد کـه از خیالــش    خیـالِ هیــچ نامحـرمی عبــور نمیکنــد... و مــردی کـه زنـی دارد کـه   خیالــش راحت اسـت کـه او بیخیالِ عشقــش نمیشـود... ❌ ❌زنــی کـه مــردی دارد کـه از عروسکـ های خیابانـی چشــم میدوزد   کـه نگاهـش فقط سهــم عــروسِ خانـه اش باشــد... و مــردی کـه زنـی دارد کـه با حجاب و عفتــش   قــدردان پاکــی چشـمانِ مــرد خانـه اش هسـت... ❌❌زنــی که مــردی دارد کـه در خیابان بـه دخترهای مـردم تنــه نمیزنـد   تا تنه ی درخت زندگـی هیـچ دختـری نشکنـد... و مــردی کـه زنــی دارد کـه سربـه ز... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1395/11/13/زهرایی-باش،تا-علی-وار-عاشقت-شوند
از خـودت خـج. نـمیکشی...

درخواست حذف اطلاعات
جُـمعـه هـا اَدای وای نـیـامـدنـت را در مـی آوریـم دوبـاره شنـبه را بـا گـناه آغـاز می کـنیـم...   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1395/11/16/از-خودت-خجالت-نمیکشی
مـَرد دیروز ... مـَردنمایِ امـروز

درخواست حذف اطلاعات
دیـــــروز... آقـــــا پســـر ما همـــش 13 ساله بود.. ابــــروهایش رو تمیــــز نمیـــکرد..(زیر ابرو بر نمیداشت) به لــبهــاش رژلب مـــــلایم نمی گذاشت.. مــــوهای ســـرش اتـــــو کشیده نــــبود.. برای هیچ دختری پیام عاشـــقانه نمی فرستاد.. اون آقا پـــسر ما در صـدف وجـودش واژه بـنام غــیرت بود.. غیــــــرت مـــــــردانگی... ❌❌❌ امـــــــروزه...!؟   بعضی از آقـــایون دوست دارند   هـــمانــند خانـــوم ها با صـــورت آرایش کرده..   و بیــنی عمـــل کرده تشریف میــــارن به خیابان ها..   و سـاعـت‌ها بــرای آرایـش ابــرو و فـرم دادن به مـوهای سر و ص... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1395/11/19/مرد-دیروز-مردنمای-امروز
مــذاکرات آشــتی...

درخواست حذف اطلاعات
مــذاکرات آشــتی فـــرد گناه کـــار با خـدا (مذاکرات 1+1)   خدایــا: من لذت گناه را ترک میکنم   و در مقابل تو تحریم لذت مناجات را از من بردار..   خدایا: من .انی را که تو دوستشان نداری را ترک میکنم   و در مقابل تو لذت با خود بودن را به من بده   خدایا: من پناهگاه . را ترک میکنم   و در مقـابل تو پناهگاه امن خودت را به من بده..   خــدایــا...   بـــرای شـفاف سازی گــام اول را من بر مــیدارم   و سانــترفیوژهای گنــاه را که شیــطان در وجــودم  ب.ا کرده   را یکی یکی و بــا کمک تو از کار مــی اندازم..   هستــه ای درونــی ام را خــودت غنـی ســازی کن...   آدم ش ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1395/11/23/مذاکرات-آشتی
آواره ام نیـاز بـه امـداد دارم..

درخواست حذف اطلاعات
گنـاهـانـم مـرا  آواره  کــرده انـد.. تـنـها اُمــیدم.. عـملـیات امــداد رسـانی.. اهــل بـیـت اســت...   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1395/11/25/آواره-ام-نیاز-به-امداد-دارم
یـاد ایـام قـشنگی کـه گـذشت...

درخواست حذف اطلاعات
می خـواهـم بـرگـردم بـه روزهـای کـودکی   آن زمـان هـا کـه پـدر تـنها قهرمان بود عـشق، تـنها در آغــوش مـادر خلاصه مـیشد...   بـالاتریـن نـقطه ى زمـین شـانه های پـدر بود و تـنها دردم  زانـو هـای زخـمی ام از تـوپ بازی در کوچه بود   یـادش بـه‌ خـیر بـچگی‌هــا...    هــرکجـای خــونه خــوابت میـبـرد   یـکی مـی‌اومد روت پـتو می‌کــشید و صـبح می‌شد..   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1395/11/30/یاد-ایام-قشنگی-که-گذشت
ایـنها بـنده کــدام خـدایـند...

درخواست حذف اطلاعات
هـر روز شـالهـایـتان عـقب ‌تر؛ مانـتوهـایتان چسـبان ‌تر  ساپـورتـتان تـنگ‌ تر؛ رژ لـبتان پـررنگ‌ تـر میـشود بـنـده‌ی کــدام خــدایــید؟    کــدام مــرد را از همــسر خــود دلــسرد کرده‌اید؟    چند پسربچه را به سمت پنهانی دیدن ع. و . مستهجن سوق داده‌اید   چــند جــوان را به سمــت خــود .یی ســوق داده اید     چــند زن را به فــکرانـداخــته‌ اید کـه از قـافـله مـد عقب نمانند   باعــث دعــوای چند زن و شوهر، بخاطر مـدل تیپ زدن و آرایش . شدید . + برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه + . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1395/12/03/اینها-بنده-کدام-خدایند
روشـنفکر عُـقده ای...

درخواست حذف اطلاعات
تــوجه کــردید بعـضی هـا هـم هـسـتند   کـه تـو خـیابـونا ایـنجوری راه مـیـرن   یـعـنی که مــن مـتوجه نـبودم کـه شالم افـتاده   ایـنها را با آرام اخـتصاصی روشنـفکر عُـقده ای بشـناسید...   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1395/12/07/روشنفکر-عقده-ای
وقـتی پـول رفـتار ها رو تغیـیر مـیده...

درخواست حذف اطلاعات
این روزها ارزش آدما رو بر اساس پـول متراژ میکنند   اگه پول داشتی برایت نامه فدایت شوم مینویسند   اگه هــم پول نـداشته باشی..   میگن آروم بمـیر مزاحم بـقیه نشی خواهشا..    وقتی که پول حرف میــزند حقـیقت لال میشود..   ‏ البته پول آدما رو تغییر نمیده ذاتشونُ رو آشکار میکنه..   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1395/12/10/وقتی-پول-رفتار-ها-رو-تغییر-میده