وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

حــــــرف دل

آخرین مطالب حــــــرف دل به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.چـادریـهای بـی حـیا...

درخواست حذف اطلاعات
اگـه چـادر سـرت کـنی و دستـت تـا آرنـج معـلوم باشه اگـه چـادر سـرکنی و روسری جیـغ و زرق و برقی سـر کنی اگه چادر سر کنی و رژ قرمز بزنی و یه کیلو آرایش رو خودت خالی کنی   اگـه چادر سر کنی و ساپـورت بپوشی و چادرو کـلا جمع کنی ببری بالا   اگـه چادر سر کنی و برق النگوهات تا دو فرسـخ اونـورتـرو بگیره ارزش نداره به قیـمت خلـق خـدا پـا بذاری رو دستـورات خـدا   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/03/31/چادریهای-بی-حیا
صـحـن تـو،گــوهـر دلـم...

درخواست حذف اطلاعات
‏وقـتی مـیروم در دلِ..   صـحـن گُــوهـرشـاد.. صـحـن دلـم گُــوهـرمــیشـود و روح و جـانــم شــاد ...   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/03/21/صحن-تو،گوهر-دلم
کـجاسـت اون روزهـا...

درخواست حذف اطلاعات
بـچه بـودم بـادبـادکای رنـگی،دلخـوشی هـر روز و هر شبم بود   خـبر نـداشتم از دل آدمـا،چـه بـی بـهونه خـنده رو لبم بـود   کـاری به جز الک .ک نداشتم،بچـه بودم به هـیچی شک نداشتم   بـچه بـودم غـصه وبـالم نـبود،هیـچکی حریـف شـور و حالم نبود   بچـه کـه بـودم آسـمون آبـی بـود،حـتی شبـای ابــری مـهت. بود . +برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه + . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/03/26/کجاست-اون-روزها
دسـت خـدا بـاش بـر روی زمیـن...

درخواست حذف اطلاعات
مَـنْ جَـاءَ بِـالْحَـسَنَةِ فَـلَهُ عَشْـرُ أَمْـثَالِـهَا   هـر کـس کار نیـک بیـاورد، پاداشـش دَه بـرابر آن است . .ای فـرزنــد آدم...  بـه بـقالی ها و سـوپرمارکت های محـل های فقـیرنـشین برید   و از مغازه دار بخواهید دفـتر بدهی های مشتریان رو بهتون نشون بده.   بـدون شک زنـان بـیوه و فـقیرانی را خواهیـد یافـت   کـه اجـناس و مایـحتاجـشون رو بـه صورت نـسیه میخـرند و صـبر میکنـند تـا حقـوقـشون رو دریافــت کـنند و یـا ایـنکه از جــایی بهـشون کـمک بـرسه   بـدهی هایی کــه قـادر هستـید رو بـپردازیـد حـتی اگـر تـوانـستید بـخشی از اون رو پرداخت... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/03/13/دست-خدا-باش-بر-روی-زمین
به یادش باشیم چون در کمین ما هست..

درخواست حذف اطلاعات
‏یــاد مَــرگ عـطـش گـناه را مـی خشـکانـد...   بـه یـاد داشـته بـاشیـم کـه...   قــیامت کتـاب هایمـان منـتشر میـشود   مـا نـویسنـدگان ایـن دنــیا هستـیم.. . +برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه + . . + برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه + . برگرفته شده از وبلاگ: nayedel255.blog.ir . + برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه + . برگرفته شده از وبلاگ: nayedel255.blog.ir . + برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه + . برگرفته شده از وبلاگ: nayedel255.blog.ir ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/03/03/به-یادش-باشیم-چون-در-کمین-ما-هست
تفـاوت راه از کـجا تـا بـه کـجا...

درخواست حذف اطلاعات
  یـکی گـره روسـری شـو شُـل کــرد...   برای چـشم های هـرزه ایی که گرسـنه تر از معـده هاست   و یـکی بـند پـوتـینـش رو سَــفت کــرد   رفـت رو میــن واســه حـفـظ نـاموس و خـاک...   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/03/08/تفاوت-راه-از-کجا-تا-به-کجا
عـصای دستـی یـا خـار پـاش ...

درخواست حذف اطلاعات
جــای ایــنکـه... عـصـا شــویـم در دســت امـام زمـان.. بــرای کـنار زدن مــوانع در راه... شــدیم خــار در پـــای امــامـمان..   بــا نـافرمانی ها و گــناهـانـمان...   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/02/31/عصای-دستی-یا-خار-پاش
هـر کـی خـوشکل تـر؛ رای بـیشـتر...

درخواست حذف اطلاعات
اگـه ایـن روزا تــو شـهر عکـس هایی از   چـشم و ابـرو و گـیسو ی کــمند و قـد بلـند روی بـنرها میبینید ایـن خانم های بــنده خدا ، فــکر . این نامزدی همــون نامزدیه!!   ارزش ها انـدک؛انـدک کـم رنـگ شـدن در ایـن دوران.   ازپوسترهای بـزک کرده جهـت چشم نـوازی عابران اسـتفاده میکنند   دورانی است که بعضی ها دادگاه قیامت را فراموش .د.. و فکر میکنند نه قیامتی هست و نه حساب و کت...   دورانی اسـت که بعـضی ها.. دیـن خـدا را چـوب میزنند به قیـمت دنیایشان.. و میـل به زنـدگی و ریاست آنها را مـست کرده..   خیـایان هـای شـهر مـا مملو اسـت.. مملو از نـگاه ها به ع. های ک. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/02/25/هر-کی-خوشکل-تر-رای-بیشتر
عشـق هـای ثـانـیه ای...

درخواست حذف اطلاعات
 ایــن روزهـا.. برخی ها عـشـق را کـشتـند..   و بجایش حـلوای هـوس پـخش میـکنند.. عشـق هــای امـروزی..   بـی نام قـابـل انـتقـال به غـیر و معـاف از احساسـند..   و ایـن عشـق هـا.. فـقـط رنـگ دارنـد امـا طـعم نـه.. درست مـثل یـک چـای کیـسه ای..   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/02/20/عشق-های-ثانیه-ای
غـیرت رو بـه انـقراض...

درخواست حذف اطلاعات
غـیـرت یـک مَـرد..   از بـزرگـترین عـاشـقانـه هـای دنـیاسـت..   کـه مـتاسفـانـه ایـن روزهــا..   داره رو بـه انـقراض مَـیـره.. . + برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه + . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/29/غیرت-رو-به-انقراض
مَهـریه هـای از جـنس سُـونـامـی...

درخواست حذف اطلاعات
‏این مهریه‌های بالا بیشتر از اینکه نشونه ارزش دختر باشه   یه چیزی هست تو مایه‌های "جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود"   گـاهــی هــم..    مــراسم خــواستگاری.. فــرقـی بــا بـنگاه مــعامـلات نــدارد...   و اینگونه شد که...   دختران را با مهریه های سنگین در نمایشگاه ازدواج عرضه .د   تـقاضـا کــم شــد و تـماشاچــی بـسیار...   و هـمـین بــدعت هـاست کـه ایـن روزها...   سـن ازدواج داره امپر میچـسباند بـه سقـف... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/02/04/مهریه-های-از-جنس-سونامی
عـشـق هـای بی انـتهـا...

درخواست حذف اطلاعات
هــرگــز... دو نـفر رو در زنــدگـیت فـرامـوش نـکـن...   کـسی کـه هـمه چـیزشـو مـیـبازه کـه تو بـرنده باشی یـعـنی ❤️ پـــدر❤️    و کـسی کـه همـیشه،تـوی همـه دردات با تو شریک بوده یـعـنی ❤️ مـــادر❤️   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/02/11/عشق-های-بی-انتها
نمـونه ی از بـهترین زن و شـوهـر عـاشـق...

درخواست حذف اطلاعات
نـقـل است امـیرالمومنـین هـمیشه بـرای   صـدا زدن حضـرت فـاطمه سلام الله عـلیها مـیفرمودن.. نـفسی لـک الـفدا (جـان عـلی به فـدایت) حـبـیبتی زهـرا (محـبوبه مــن زهرا)   و جـوابـی کـه از حضــرت زهـرا مـی شـنیدنـد... روحـی لـک الــفدا (روحم به فـدایـت علی) ابـوتـراب ابـالحـسن عــلی جـانزیـبا صــدا کـردن زن و مَـرد   بـهتریــن شیـوه برای ابــراز محـبت استو نـوعی شخـصیت دادن بـه طـرف مقابـل است..   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/02/16/نمونه-ی-از-بهترین-زن-و-شوهر-عاشق
تُـف بـه غَـیرتـت...

درخواست حذف اطلاعات
تُـف بـرای غَـیرت   همیـن مَـردانی اســت   کــه نـامــوسشان را   بَــزک کــرده اند   و بـر سـر هـر کـوچه و بَـرزن   مـی چــرخـانـنـد...   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/27/تف-به-غیرتت
قدیمـا توی قدیمــا مونـد...

درخواست حذف اطلاعات
ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ـﺎﻱ کـسی ﺟـﻠﻮ ﻛـﺴﻲ ﺩﺭﺍﺯ ﻧﺒـﻮﺩ  ﻭﻟـﻲ ـﺸﺖ  ـﺎ ﺯﺩﻥ ﻫـﻢ ﻧـﺒـﻮﺩ   ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺣـﺮفـی ﺗــﻮی ﺩﻟـﻬﺎ ﻧﺒـﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻴـ  ﺣﺮﻓــﻲ ﻫﻢ  ﺸـﺖ ﺳــﺮ کـسی ﻧـﺒـﻮﺩ    قـدیـما شبا بـالا پـشت بـوم میـخوابـیدیم و ستــاره ها  رو می شمردیم ودلـمون به وسعت یـه آسمـون بـود    ایـن روزهـا چشـم میـندازیم بـه سقـف محقر اتـاقـمون و گــرفتاری هـامونــو می شـمریـم ...   قـدیـما اگـه نـون و تـخم مرغ تـموم میشد ، راحـت مـی پـریدیـم و زنـگ همسایه رو هر سـاعتی از شبانه   روز می زدیـم و کـلی بـاهاش می خـندیدیم ...    این روز ها اگه هـمزما ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/24/قدیا-توی-قدیما-موند
عشــق علی جواز بهــشتم...

درخواست حذف اطلاعات
روزی کـه در قـیامـت نـامه ی گـناهانـمان را بـرمَـلا میـکنـنداشـکِ حُـب و غَـم بـر عــلـی و اولـآدش خــط بــه خــطِ نامه ی گــناهـانـمان  را پــاک مـی کـند . . .   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/20/عشق-علی-جواز-بهشتم
ظـهور تُـو ش.تن بُـغض خُـداست...

درخواست حذف اطلاعات
غـیـبت نَـه..   بـگوئـید بُـغـض خُــدا...   و ظـهـور تــو شـ.ـتـن..   ایـن بــغض دیــریـنه خــواهد بــود..   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/15/ظهور-تو-شکستن-بغض-خداست
ساپُـورت (این کجا و آن کجا)

درخواست حذف اطلاعات
دیــروز... غـواصـانی کـه سـاپـورت هـای غواصی را می پـوشیـدند   امـا نـه بـرای خـود نـمایی و چشــم چــرانی   بـلکه بــرای دفـاع از غــیرت و نــاموس بــود   امــروز... بــرخی زنــان ساپــورت می پــوشند تـا   چـشم های هیــز مــردان را بـه ســوی خـود جلـب کنند تــا لحــظه ی بـه خودنـمایی و جلـوه گـری خـودشان بنازند ❌❌ ❌❌ سـاپورت می پوشـند تـا ویـترین زیبایی و حیا خودشان را   در معـرض چـشم های گـرسنه خیـابانی قـرار دهند ❌❌ ❌❌سـاپــورت پــوشان هـم نشـستن روی مـرز بی خیالی   چــنـان لــباس مـی پــوشاند کــه   در حــد سلاح کشتـار جمعی د ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/10/ساپورت-این-کجا-و-آن-کجا
ساپُـورت (این کجا و آن کجا)

درخواست حذف اطلاعات
دیــروز... غـواصـانی کـه سـاپـورت هـای غواصی را می پـوشیـدند   امـا نـه بـرای خـود نـمایی و چشــم چــرانی   بـلکه بــرای دفـاع از غــیرت و نــاموس بــود   امــروز... بــرخی زنــان ساپــورت می پــوشند تـا   چـشم های هیــز مــردان را بـه ســوی خـود جلـب کنند تــا لحــظه ی بـه خودنـمایی و جلـوه گـری خـودشان بنازند ❌❌ ❌❌ سـاپورت می پوشـند تـا ویـترین زیبایی و حیا خودشان را   در معـرض چـشم های گـرسنه خیـابانی قـرار دهند ❌❌ ❌❌سـاپــورت پــوشان هـم نشـستن روی مـرز بی خیالی   چــنـان لــباس مـی پــوشاند کــه   در حــد سلاح کشتـار جمعی د ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1396/01/10/ساپورت-این-کجا-و-آن-کجا
نیـش نـزنیـد لطـفا...

درخواست حذف اطلاعات
وَقُـولُـوا لِـلـنَّاسِ حُـسْـنًا   و بـا مَـردم بـه زبـان‌ خــوش سـخن بـگویـید..   ‏نـیش زنـبور ســوزش خــود را دارد هیـچگاه عــسل شیریـنش مَـرهم نـیش او نـمیـشود   حـواسـتان بـاشد هیــچ بُــوسه‌ای، جـای زخم زبان را خوب نمیکند   پــس صـادرات و واردات زبــانـت را کـنـترل کــن... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nayedel255.blog.ir/1395/12/25/نیش-نزنید-لطفا