وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

به نام خداوند آسمانها وزمین

آخرین مطالب به نام خداوند آسمانها وزمین به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره429

درخواست حذف اطلاعات
مولاعلی ع 429 «دُوَلُ الفُجّارِ مَذَلَّةُ الأَبرارِ» ب.ت رسیدن بدکاران موجب خوارى نیکان است    چو بد کار را قدرت آید بدست،    شود فاجر از جام اقبال مست بخوارى در افتند نیکان همه‏، چو گرگى که آید فتد در رمه‏=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآ وری : م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/05/04/post-2230/
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره428

درخواست حذف اطلاعات
مولاعلی ع428 «دِرهَمُ یَنفَعُ خَیرُُ مِن دینارِِ یَصرَعُ» پول کمى که براى تو سودمند باشد بهتر است از پول زیادى که ترا به سر در افکند ترا باشد ار درهمى سودمند، ز دینارى افتى چو اندر گزند، ترا بهتر آن نقد اندک بود گهى بهتر از صد، بسى، یک بود،  = کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : .م  الف ز ائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/05/03/post-2229/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره428
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره427

درخواست حذف اطلاعات
مولاعلی ع 427 «دوَلُ الاَکارِمِ مِن اَفضَلِ الغَنائِم» به  .ت رسیدن بزرگان از بالاترین غنیمتها است. چو افتد بدست بزرگان امور، فرومایه از کار گردد بدور، نباشد غنیمت از این بیشتر بسامان رسد کارها سر بسر =کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری :  م .الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/05/03/post-2228/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره427
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره426

درخواست حذف اطلاعات
مولاعلی ع 426 «خَیرُ النّاسِ مَن طَهَّرَ مِنَ الشَّهَواتِ قَلبَهُ وَ قَمَعَ غَضَبَهُ وَ اَرضى رَبَّهُ» بهترین مردم .ى است که دلش را از خواهشهاى نابجایش بپیراید و خشمش را سرکوب نماید و پروردگارش را راضى کند ز . . ار قلب خود پاک کرد هم اهریمن خشم بر خاک کرد، ، از او گشت راضى خداى غفور ، نیابى چنو بنده‏اى اى شکور =کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گراآوری: م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/05/02/post-2227/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره426
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره425

درخواست حذف اطلاعات
مولاعلی ع425 «خَیرُ النّاسِ مَن کانَ فى عُسرَتِهِ مُؤثِراََ صبوراََ» بهترین مردم .ى است که هنگام سختى دیگران را بر خود مقدّم دارد و شکیبا باشد به عسرت چو . بردبارى نمود، هم او اهل ایثار و انفاق بود، بود بهترین بندگان خدا دهد کردگارش به نیکى جزا = کتاب هزار گوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/05/02/post-2226/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره425
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - ازشماره 424

درخواست حذف اطلاعات
 مولاعلی  ع 424 «خَلیلُ المَرءِ دَلیلُ عَقلِه وَ کَلامُهُ بُرهانُ فَضلِهِ» دوست انسان . .د وى و سخنش نشانه دانش او است شناسند عقل تو از عقل دوست چنانت شمارند مردم که او است زبانت بود مخبر دانشت‏ ‏ از آن است زشتىّ و آرایشت‏ =کتاب هز ارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/05/01/post-2225/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-ازشماره-424
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره423

درخواست حذف اطلاعات
مولا علی ع 423 «خُذِ الحِکمَةَ اَنّى کانَت فَاِنَّ الحِکمَةَ ضاَلّةُ کُلِّ مؤمِنِِ» حکمت را هر کجا باشد فراگیر زیرا حکمت گم شده هر مؤمن است == بود علم و دانش ز روى یقین، چو گم گشته اهل ایمان و دین‏ تو گم گشته را چون کنى جستجو، سرانجام خواهى رسیدن بدو =کتاب هز ارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف ز ائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/05/01/post-2224/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره423
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره422

درخواست حذف اطلاعات
مولاعلی ع422 «خُذِ الحِکمَةِ مِمَّن اَتاکَ بِها وَ انظُر اِلى ما قالَ وَ لا تَنظُر اِلى مَن قالَ» هر . بسویت حکمت آورد فراگیر و به آن چه گفته مى‏شود توجّه کن نه بگوینده. حکیمى بسویت چو رو آورد، بیاموز هر حکمت او آوردچو دانش تو را باشد اندر نظر، بگوینده منگر، سخن را نگر =کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/04/31/post-2223/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره422
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره421

درخواست حذف اطلاعات
مولاعلی  ع 421«خُذ مِمّا لا یَبقى لَکَ لِما یَبقى لَکَ وَ لا یُفارِقُکَ» از آنچه برایت نمى‏ ماند بخاطر آنچه مى ‏ماند و از تو جدا نمى‏ گردد، بهره برگیر (استفاده از دنیا براى آ.ت) ز چیزى که آنرا نباشد بقا، بگیر آنچه خواهى ز برگ و نوا برو صرف باقى کن آن ساز و برگ ‏ نه بگذار باقى بماند بمرگ‏ = کتاب هزارگوهر سیدعطا ء الله مجدی = گردآوری : م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/04/31/post-2222/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره421
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره420

درخواست حذف اطلاعات
 مولاعلی ع 420 «خَیرُ الأُمَراء مَن کانَ عَلى نَفسِهِ اَمیراََ» بهترین حکمروایان .ى است که بر نفس خود حاکم باشد چو بر نفس خود . امارت کند، هوى را به بند اسارت کند، بود بهترین .ان هم او ز آزادگان و دلیران هم او =کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/04/30/post-2221/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره420
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره419

درخواست حذف اطلاعات
  مولاعلی ع419 «خَیرُ الکَرَمِ جُودُُ بِلا طَلَبِ مُکافاةِِ»ِ بهترین بخششها بدون عوض بخشیدن است ز نیکىّ خود چون نخواهى جزا بود بهترین لطف و جود و سخا  تو را نیست چون جز نکوئى غرض  دهد کردگارت نکوتر عوض‏ =  کتاب هز ارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف ز ائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/04/30/post-2220/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره419
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره418

درخواست حذف اطلاعات
مولاعلی ع 418 «خَیرُ العِلمِ ما قارَنَهُ العَمَل. خَیرُ الأَعمالِ ما اَصلَحِ الدّینَ» بهترین دانش آن است که با عمل همراه باشد. بهترین کارها کارى است که دین را اصلاح کند بود بهترین دانش آن دانشى که آن را عمل بخشد آرایشى‏ ، چو کارى بود بهر اصلاح دین ، از آن نیست بهتر ز روى یقین‏  =کتا ب هزارگوهرسیدعظاء الله مجدی=گردآوری : م.الف ز ائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/04/29/post-2219/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره418
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره417

درخواست حذف اطلاعات
مولاعلی ع 417 «خَیرُ اِخوانِکَ مَن کَثُرَ إِغضابُهُ لَکَ فِى الحَقِّ» بهترین دوستان تو .ى است که در راه حقّ بیشترتر تو خشم گیرد (و از کار بد بازت دارد) ترا گویم از بهترین دوستان ز گلهاى بیخار در بوستان‏ بودآنکه گشتى چو گرد خلاف ،نباشى ز توبیخ و خشمش معاف‏ = کتاب هزارگوهر سیدعطاء الله مجدی = گرد آوری : م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/04/29/post-2218/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره417
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره416

درخواست حذف اطلاعات
مولا علی ع416 «خَیرُ العِلمِ ما أَصلَحتَ بِه رَشادَکَ وَ شَرُّهُ ما أَفسَدتَ بِه مَعادَکَ» بهترین دانش آنست که با آن براه راست روى و بدترین دانش آنستکه با آن معادت را تباه کنى گرت دانشى بر ره راست برد، بهین دانش آن را بباید شمرد و گر شد معاد تو از آن .اب، سرابست اى بی خبر نیست آب‏ =کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گردآوری : م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/04/28/post-2217/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره416
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره415

درخواست حذف اطلاعات
مولاعلی ع415«خَیرُ الأمورِ اَعجَلُها عائَدِةََ وَ اَحمَدُها عاقِبَةََ» بهترین کارها آنست که سودش زودتر برسد و فرجامش خوبتر باشد ز کارى چو حاصل شود بهره زود، سرانجامش ار نیک و محمود بود نباشد از آن خوبتر هیچ کار، درختى است کان آورد زود بار == ;کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م. الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/04/27/post-2216/
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره414

درخواست حذف اطلاعات
 مولا علی ع  414«خَیرُ ما وَرَّثَ الاباءُ الأَبناءَ الأَدَب» بهترین چیزى که پدران براى فرزندان بجا مى‏گذارند ادب است ز میراث دانش نکوتر مجوى ز مال و ز ثروت مکن گفتگوى ادب چون رسد از پدر بر پسر، ‏ چه حاجت بسرمایه‏ هاى دگر =کتاب هز ارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گرد  آ وری : م.الف ز ائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/04/26/post-2215/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره414
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره412

درخواست حذف اطلاعات
مولاعلی ع 412 «خَیرُ الامورِ اَلنَّمَطُ الأَوسَطُ اِلیَهِ یَرجِعُ الغالى وَ بِهِ یَلحَقُ .ّالى» بهترین کارها میانه روى است. آنکه پیش افتاده بدان باز مى‏گردد و آنکه پس مانده بدان مى‏ رسد بود بهترین شیوه ‏ها اقتصاد بدان بایدت بیشتر اعتماد بدان باز گردد چو . بیش رفت‏ هم آنجا رسد، عاجز از پیشرفت‏ = کتاب هزار گوهر سیدعطاء الله مجدی = گردآوری : م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/04/25/post-2213/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره412
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره413

درخواست حذف اطلاعات
مولاعلی ع413«خَیرُ العِبادِ مَن اِذا اَحسَنَ استَبشَر وَ اِذا ساءَ استَغفَرَ» بهترین بندگان .ى است که چون نیکى کند گشاده رو باشد و چون بدى کند آمرزش طلبد. چو شادى کند .، باحسان خویش، و گر بد کند، پوزش آرد به پیش، بود بهترین بندگان خدا چنو دیده‏اى اى برادر کجا = کتاب هزارگوهرسیدعط اء الله مجدی=گرد آوری  : م.الف  زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/04/25/post-2214/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره413
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره411

درخواست حذف اطلاعات
 مولا علی ع411 «خَیرُ النّاسِ مَن نَفَعَ النّاسَ. خَیرُ النّاسِ مَن تَحَمّلَ مَؤنَةَ النّاس» بهترین مردم .ى است که به مردم سود برساند. بهترین مردم آنست که بار رنج دیگران را بر دوش کشد چو از . بمردم رسد سود بیش، بود بهترین بنده آن خوب کیش‏ تحمّل کند ار .ى بار خلق، بود بهترین مردم آن یار خلق‏ = کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گرد آوری : م .الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/04/25/post-2211/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره411
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره410

درخواست حذف اطلاعات
مولاعلی ع 410 «خَیرُ النّاسِ مَن اِن غَضِبَ حَلَم وَ اِن ظُلِمَ غَفَرَ وَ اِن اُسیَئَ اِلَیهِ اَحسَنَ» بهترین مردم .ى است که هنگام خشم بردبار باشد، چون ستم بیند در گذرد، و بجاى بدى نیکى کند چو باشى بگاه غضب بردبار، چو بینى ستم بخشش آرى بکار به نیکى دهى زشت و بد را جزا، ، توئى بهترین بندگان خدا = کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گرد آوری   : م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/04/24/post-2210/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره410