وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

به نام خداوند آسمانها وزمین

آخرین مطالب به نام خداوند آسمانها وزمین به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره318

درخواست حذف اطلاعات
مولاعلی ع 318 «اِیّاکَ وَ المَکرَ فَاِنَّ المَکرَ لَخُلُقُُ ذَمیمُُ» از مکر و خدعه بپرهیز، زیرا خوى زشتى است    مکن خدعه را پیشه، اى حیله‏ گر     بزشتى چنو نیست خوى دگرندانى سرانجام مکّار چیست‏ ندانى بر او زار باید گریست‏=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گردآوری : م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/03/07/post-2109/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره318
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره317

درخواست حذف اطلاعات
مولا علی ع 317 «اِیّاکَ وَ حُبَّ الدُّنیا فَاِنَّها رَأسُ کُلِ خَطیئَةِِ وَ مَعدِنُ کُلِّ بَلیَّةِِ» بدنیا دل مبند زیرا دنیا دوستى ریشه و منشاء هر خطا و سرچشمه هر گرفتارى و بلا است    چو باشى بدنیا بسى پاى بند،    رسد بر تو از آن فراوان گزند بود ریشه هر گناه و بلا ز دل بستگى‏ها به دار فنا=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گرد آوری : م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/03/07/post-2108/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره317
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره316

درخواست حذف اطلاعات
مولاعلی ع 316 «اِیّاکَ وَ ُمُعاشَرَةَ مُبتَغى عُیوبِ النّاسِ فَاِنّهُم لَم یَسلَم مُصاحِبُهُم مِنهُم» با جویندگان عیوب مردم دوستى مکن زیراه.ن این اشخاص از شرّشان ایمن نیست    چو . در پى عیب مردم بود،    از او دور شو، کاو چو کژدم بود  سلامت نماند از او یار اوچه زشت است کالاى بازار او=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/03/06/post-2107/
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره315

درخواست حذف اطلاعات
 مولاعلی ع 315 «اِیّاکَ وَ الغَضَبَ فَاوّلَهُ جُنونُُ وَ ا.ِهُ نَدَمُُ» از خشم دورى گزین که آغازش دیوانگى و فرجامش پشیمانى است.    بود اوّل خشم بى‏شک جنون    نگردد بگرد غضب جز زبون‏ پشیمانى آرد سرانجام کار چو آن میوه تلخ آرد ببار= کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآور ی: م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/03/06/post-2106/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره315
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره314

درخواست حذف اطلاعات
 مولاعلی ع 314 «اِیّاکَ وَ مُصادِقَةَ الأَحمَقِ فَاِنَّهُ یُریدُ اَن یَنفَعَکَ فَیَضُرُّکَ» از دوستى با ابله بپرهیز زیرا او مى ‏خواهد بتو سود برساند ولى ضرر مى‏زند.    مکن ه.نى تو با ابلهان    مبادا تو را تیره گردد روان‏ چو باشد پى سودت آن بی .د، ز نادانى آنگه ضررها زند=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گرد آوری : م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/03/05/post-2105/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره314
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره313

درخواست حذف اطلاعات
مولاعلی ع 313 «اِیّاکَ وَ الغَیبَةَ فَإنَّها تَمقُتُکَ اِلى النّاسِ» از غیبت گریزان باش زیرا مردم را بدشمنى با تو برمى‏انگیزد.    بغیبت میازار جان .ى    که دشمن شود با تو مردم بسى‏ .انى که غایب ز پیش تواند، چرا جمله آماج نیش تواند=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری  : م.الف ز ائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/03/05/post-2104/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره313
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره312

درخواست حذف اطلاعات
 مولا علی ع312 «اِیّاکَ وَ مُصاحَبَةَ الأَشرارِ فَاِنَّهُم یَمُنّونَ عَلَیکَ بِالسَّلامَةِ» با بدان همدم مباش زیرا چون از دستشان آسوده باشى بر تو منّت مى‏گذارند.    ز اشرار پیوسته کن احتراز     مبادت بدین قوم هرگز نیازکه چون باشى ایمن ز آزارشانگذارند منّت بدین کارشان‏=  کتاب  هز ا رگوهرسید عطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/03/04/post-2103/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره312
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره311

درخواست حذف اطلاعات
مولاعلی ع 311 «اِیّاکَ وَ المَنِّ بِالمَعروفِ فَاِنَّ الاِمتِنانَ یُکَدِّرُ الاِحسانَ» بخاطر نیکى بر .ى منّت مگذار زیرا منّت گذاشتن نیکى را تباه میکند.    به نیکى، نمى‏باش منّت گذار    که با دست خود مى‏برى اجر کار ز منّت شود کار نیکو .اب‏ چنان کاب ناگه نماند سراب‏=  کتا ب  هز ارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/03/04/post-2102/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره311
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره310

درخواست حذف اطلاعات
 مولاعلی ع310 «اِیّاکَ اَن تُسى‏ءَ الظَّنَّ فَاِنَّ سوءَ الظَّنِّ یُفسِدُ العِبادَةَ وَ یُعظِّمُ الوِزَر» بد گمان مباش زیرا بدگمانى عبادت را تباه مى‏سازد و گناه را بزرگ میکند.    نباشد بتر ز آدم بد گمان    که از بد گمان . ندارد امان کند بد گمانى عبادت تباه‏‏ فزاید بمیزان جرم و گناه‏=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گر د آو ری  : م .الف  ز ائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/03/03/post-2099/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره310
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره309

درخواست حذف اطلاعات
 مولاعلی ع 309 «اِیّاکَ وَ الإصرارَ فَاِنّهُ مِن اَکبَرِ الکَبائِرِ وَ اَعظَمِ الجَرائِمِ» در ارتکاب گناه اصرار مورزید زیرا اصرار در گناه از بزرگترین گناهان و بالاترین جرائم است.    ز اصرار در جرم .شه کن     بیا طاعت و بندگى پیشه کن‏که اصرار اندر گنه اى جسور، بود بدترین جرم و فسق و فجور== کتا ب هز ارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گرد آوری : م.الف ز ائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/03/03/post-2098/
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره308

درخواست حذف اطلاعات
  مولاعلی ع 308 «اِیّاکَ اَن تَذکُرَ مِن الکَلامِ مُضحِکاََ وَ اِن حَکَیتَهُ عَن غَیرِک»َ سخنان خنده آور مگو اگر چه از قول دیگرى نقل کنى.    به بیهوده مشکن تو قدر سخن    بین. و میگوى، یا دم مزن‏ ز مضحک مبادا حکایت کنى‏ و گر خود نگویى روایت کنى‏ =کتاب هزار گوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م .الف  زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/03/02/post-2097/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره308
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره307

درخواست حذف اطلاعات
  مولاعلی ع307«اِیّاکَ وَ مُصاحَبةَ اَهلِ الفُسوقِ فَاِنَّ الرّاضىَ بِفِعلِ قَومِِ کَالدّاخِلِ مَعَهُم» با گن.اران ه.نى مکن زیرا هر . از کار گروهى راضى باشد مانند .ى است که داخل آن گروه است.    مشو همدم اهل فسق و فجور     چو گردى، شوى از ره راست دور چو باشى به اعمال قومى رضا،شریکى، کنند ار بد و ناسزا=کتاب  هزار گوهر  سیدعطاء  الله مجدی=گردآ وری  : م.الف ز ا ئر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/03/02/post-2096/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره307
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره306

درخواست حذف اطلاعات
مولا علی ع 306 «ِاّیّاکَ وَ المُجاهَرَةَ بِالفُجورِ فَاِنَّهُ مِن اَشَدِّ المَاثِمِ» آشکارا گناه مکن زیرا آن از سخت‏ترین گناهان است.    مگرد آشکارا بگرد گنه    کز آن روزگار تو گردد سیه بتر نیست ز ان هیچ جرم دگر‏ ترا دورى از آن پسندیده‏ تر= کتاب  هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/03/01/post-2095/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره306
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره305

درخواست حذف اطلاعات
 مولاعلی ع 305 «اِیّاکَ وَ الشَّکَ فَاِنَّهُ یُفسِدُ الدّینَ وَ یُبطِلُ الیَقینَ» از شکّ بپرهیز، زیرا دین را تباه و یقین را نابود مى‏ سازد    حذر باید از شکّ و تردید راى    که فاسد کند دینت اى پارساى‏  یقین ترا نیز زایل کندصحیح ترا نیز باطل کند=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی-گردآوری : م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/03/01/post-2094/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره305
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره264

درخواست حذف اطلاعات
مولاعلی ع 304 «اِیّاکَ وَ الجَورَ فَاِنَّ اللهَ لا یُریحُ الجائِرَ رائَحِةَ الجَنَّةِ» ستمکار مباش زیرا خداوند بوى بهشت را بمشام ستمکار نمى‏ رساند    بیا تا توانى ستمگر مباش    تو تخم بدى را بهر سو مپاش‏  خدا کى گذارد نسیم بهشت،رسد بر مشام ستمکار زشت‏==کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/02/31/post-2093/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره264
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره302

درخواست حذف اطلاعات
 مولاعلی ع302 «ایّاکَ وَ المَلَقَ، فَاِنَّ المَلَقَ لَیسَمِن خَلائِق الأیمان» از چاپلوسى بپرهیز زیرا تملّق شیوه مردم با ایمان نیست    ترا باید از چاپلوسى حذر    مکن تا توانى از این ره، . ار پیرو راه ایمان بود گذر از این خصلت بد گریزان بود=کتاب هزارگوهرسیدعطا ء الله مجدی=گر دآوری : م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/02/30/post-2091/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره302
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره301

درخواست حذف اطلاعات
مولاعلی ع 301 «اِیّاکَ وَ النِّفاقَ فَإنَّ ذا الوجهَینِلا یَ.ُ وَجیهاََ عِندَ اللّه» منافق مباش زیرا آدم دو رو نزد خدا آبروئى ندارد    مگرد اى پسر هیچ گرد نفاق    برو تا توانى براه وفاق نباشد بتر . ز شخص دو رو‏ ندارد بنزد خدا آبرو=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گردآوری : .  م. الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/02/30/post-2090/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره301
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره300

درخواست حذف اطلاعات
مولا علی ع 300 «اِیّاکَ اَن تُعجِبَ بِنَفسِکَ فَیَظهَرَعَلَیکَ اَلنَّقصُ وَ الشَّنَأنُ» خود پسند مباش که آن نقص و عیب ترا آشکار سازد و دشمنى ‏ها را نسبت بتو برانگیزد    نباشد .ى بدتر از خودپسند    که او نیست اندر امان از گزند هویدا شود عیب آن خودستابود دشمن جمله خلق خدا= کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدیگردآوری : م .الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/02/29/post-2089/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره300
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره299

درخواست حذف اطلاعات
مولا علی ع 299 «اِیّاکَ وَ الظُّلم فَاِنَّهُ اَکبَرُ المَعاصىَ وَ اِنَّ الظّالِمَ لِمُعاقَبُُ یَومَ القیامَةِ بِظُلمِهِ»ستمکار مباش زیرا ظلم از بزرگترین گناهان است و ظالم روز رستاخیز نزد خدا مورد بازخواست قرار مى‏ گیرد    گناهى بزرگ است ظلم و ستم    گریزان شود از آن، نبینى تو غم ستمکار بد گوهر بیحیا،‏ سزا دید خواهد بروز جزا=   کتا ب  هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گرذآوری  : م.الف ز ائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/02/29/post-2088/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره299
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره298

درخواست حذف اطلاعات
  مولاعلی ع 298 «اِیّاکَ وَ البَغى فَاِنّهُ یُعَجِّلُ الصَّرعَةَوَ یُحِلُّ بِالعامِلِ بِهِ العِبَرَ»ستم مکن زیرا ستم در افتادن را نزدیک میکند و ظالم را مورد عبرت دیگران قرار مى‏ دهد    نخواهى شد ار عبرت اى با.د،    ترا دورى از ظلم و عدوان سزد بود کوته عمر ستمکار دون‏نپائیده دیرى، شود سرنگون‏=کتاب هزار گوهرسید عطاء الله مجدی=گردآوری: م.الف زائر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabetq2.blogsky.com/1396/02/28/post-2087/کتاب-هزارگوهر-کلمات-گهربار-مولاعلی-ع-حدیث-شماره298