وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

تعبیر خواب جامع

آخرین مطالب تعبیر خواب جامع به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تعبیر خواب تاجر اسب

درخواست حذف اطلاعات
خواب تاجر اسب آنلی بیتون می گوید: .ید و فروش اسب در خواب، بیانگر آن است که در انجام یکى از کارهایتان موفق نمى‏شوید. دیدن تاجر اسب در خواب، نشانه‏ى بهبودى در امور مالى است. لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ و یا لینک گول سایت تعبیر خواب تاجر اسب , خواب دیدن تاجر اسب , رویای تاجر اسب , تعبیر تاجر اسب , خواب تاجر اسب , ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/01/27
تعبیر خواب تاج

درخواست حذف اطلاعات
خواب تاج . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر زنی دید تاج بر سر دارد و شوهر ندارد، دلیل که شوهر کند. اگر شوهر دارد، دلیل که بر .ن مهتر شود. اگر زنی دید تاج از سر او گرفتند، دلیل که شوهر او زنی خواهد یا شوهر او را طلاق دهد. اگر دید تاج مرصع به گوهرها بر سر پادشاه نهاد، دلیل که قریب و ازنزدیکان پادشاه است و جاه و حرمت وی را حاصل شود. متن از سایت تعبیر خواب جامع محمد ابن سیرین بصری گوید: تاج در خواب دیدن، پادشاه راملک ولایت است و .ن را شوهر و مردم عامه را نیکوئی حال. اگر بیند بر سر تاج داشت از زر و ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/01/25-3
تعبیر خواب تاج .وس

درخواست حذف اطلاعات
خواب تاج .وس آنلی بیتون می گوید: دیدن گل تاج .وس در خواب ، نشانة آگاهی و دانش کم است . بینندة خواب باید تلاش کند به دانش و فرهنگی برتر دست یابد . متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ و یا لینک گول سایت تعبیر خواب تاج .وس , تعبیر خواب گل یوسف , تعبیر خواب ضومر , تعبیر خواب اماریطن , تعبیر خواب حوراسفند , تعبیر خواب طروقون , تعبیر خواب صریرا , تعبیر خواب دج ال. , تعبیر خواب زلایف الملوک , تعبیر خواب گل حلوا , تعبیر خواب زلف عروسان , خواب دیدن تاج .وس , خواب دیدن گل یوسف , خواب دیدن ضومر , خواب دیدن اما ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/01/25-4
تعبیر خواب تابوت

درخواست حذف اطلاعات
خواب تابوت منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب تابوت دیدید نترسید زیرا عمر شما طبیعی است و دیدن تابوت در خواب ارتباطی با مرگ و زندگی ندارد. اگر دیدید خودتان تابوت می سازید ساختمان می سازید ساختمانی که سالیان دراز بر جا می ماند و خودتان هم از آن بهره مند می گردید. اگر در خواب دیدید که تابوتی را به دوش می برند و شما هم در زمره تشییع کنندگان هستید خبری از غایب به شما می رسد یا به چیزی که از آن دل بریده اید امیدوار می شوید. اگر گمشده ای دارید که آن را از دست رفته می پندارید باز می ی.د. اگر در خواب دیدید که تابوتی پوشیده ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/01/25-2
تعبیر خواب تابستان

درخواست حذف اطلاعات
خواب تابستان محمد ابن سیرین بصری گوید: تابستان به خواب دیدن پادشاه سخت بود. اگر گرمای سخت بود، چنانکه مردم را از آن زیان بود، دلیل که مردم آن دیار از پادشاه خیر و صلاح رسد و تابستان را به وقت خود در خواب دیدن پربار، دلیل که عز و .تش زیاده شود و کارش به مراد رسد و برای مردم عام، پادشاه را به خواب دیدن، از پادشاه قوت و نصرت است. اگر تابستان را نه به وقت خویش بیند، تاویلش به خلاف این است. متن از سایت تعبیر خواب جامع منوچهر مطیعی تهرانی گوید:  تمام قدرتهای خارج از محدوده توانایی ما که می توانند ح ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/01/23-3
تعبیر خواب تابلو

درخواست حذف اطلاعات
خواب تابلو آنلی بیتون می گوید: دیدن تابلوى کنار جاده، بیانگر آن است که موضوعى موجب پریشانى شما مى‏شود. متن از سایت تعبیر خواب جامع لیلا برایت می گوید: دیدن تابلوى کارخانه یا مغازه در خواب، نشانه‏ى آن است که یکى از دوستانتان باعث ناراحتى شما مى‏شود. دیدن یک تابلوى نقاشى در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید. اگر در خواب یک تابلوى نقاشى ب.ید، به این معنى است که به خاطر موضوعى عصبانى مى‏شوید. اگر خواب ببینید که مشغول فروختن تابلوى نقاشى هستید، نشانه‏ى بهبودى در امور مالى اس... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/01/25
تعبیر خواب تاب دادن

درخواست حذف اطلاعات
خواب تاب دادن . صادق علیه السلام می فرمایند: تاب دادن رسن یا ریسمان بر سه وجه است. اول: سفر و تحویل و جابجائی. دوم: ریاضت نفس. سوم: گشایش کارهای فروبسته. متن از سایت تعبیر خواب جامع محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی بیند رسن را تاب می داد یا ریسمان را، دلیل که به سفر شود و سفرش به قدر درازی و کوتاهی رسن یا ریسمان است. اگر بیند دراز بود، سفر دراز کند. اگر کوتاه بود، سفرش کوتاه است. اگر از برای دوختن ریسمان را تاب می داد، دلیل که بهر مصلحتی کاری کند یا از بهر راحت نفس ریاضت کشد. متن از سایت ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/01/23-2
تعبیر خواب پینه دوز

درخواست حذف اطلاعات
خواب پینه دوز خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن پینه دوز در خواب، بر خیر و خوشی و شفای بیمار دل. دارد. متن از سایت تعبیر خواب جامع منوچهر مطیعی تهرانی گوید:  پینه دوز در خواب های ما به دو نوع ممکن است دیده شود. اول پینه دوز .ه ای است از قاب بالان که برع. .ات دیگر مفید است و از آفات و شته درختان میوه و گل تغذیه می کند و .ه ای است مفید و دیدنش در خواب تعبیر دشمن ضعیف را ندارد. چنانچه این .ه را در خواب دیدید روی سودی که می رساند قیاس خوب .ید و تعبیر نیکو داشته باشید. خدمتکار، یا کارمند یا حتی افرا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/01/22-3
تعبیر خواب چربی خوردن

درخواست حذف اطلاعات
خواب چربی خوردن . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن پیه در خواب بر سه وجه باشد. اول: نعمت و فراوانی. دوم: مال و منفعت. سوم: گشایش کارهای بسته. متن از سایت تعبیر خواب جامع محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی به خواب دید پیه خورد، دلیل که خیر و منفعت و فراخی یابد. اگر بیند پیه . داشت و می خورد، دلیل است به قدر آن وی را مال حلال آید. اگر بیند که پیه جانوری می خورد و گوشت او حلال است، دلیل که مال حلال یابد. متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ و یا لینک گول ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/01/22-4
تعبیر خواب تاب

درخواست حذف اطلاعات
خواب تاب لیلا برایت می گوید: دیدن تاب در خواب، بیانگر آن است که در یکى از کارهایتان دچار شک و تردید مى‏شوید. اگر در خواب بر روى تاب بنشینید، به این معنا است که در مورد موضوعى نمى‏توانید درست تصمیم بگیرید. متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ و یا لینک گول سایت تعبیر خواب تاب , تعبیر خواب اورک , تعبیر خواب بادپیچ , تعبیر خواب تاب خوردن , تعبیر خواب تاب‌بازی , خواب دیدن تاب , خواب دیدن اورک , خواب دیدن بادپیچ , خواب دیدن تاب خوردن , خواب دیدن تاب‌بازی , رویای تاب , رویای اورک , رویای بادپیچ ,... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/01/23
تعبیر خواب پیکره

درخواست حذف اطلاعات
خواب پیکره آنلی بیتون می گوید: دیدن پیکره، بیانگر جدایى از دوستان است. لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ و یا لینک گول سایت تعبیر خواب پیکره , خواب دیدن پیکره , رویای پیکره , تعبیر پیکره , خواب پیکره , ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/01/21-4
تعبیر خواب پیلور

درخواست حذف اطلاعات
خواب پیلور r اگر .ی بیند که پیلوری همی کرد، دلیل که از آن . خیر و منفعت به هر . برسد و نامش به نیکی در آن دیار منتشر شود. لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ و یا لینک گول سایت تعبیر خواب پیلور , تعبیر خواب عطار , تعبیر خواب .ده فروش , تعبیر خواب داروفروش , تعبیر خواب پیله ور , تعبیر خواب داروخانه , خواب دیدن پیلور , خواب دیدن عطار , خواب دیدن .ده فروش , خواب دیدن داروفروش , خواب دیدن پیله ور , خواب دیدن داروخانه , رویای پیلور , رویای عطار , رویای .ده فروش , رویای داروفروش , رویای پیله ور , رویای داروخانه , تعبیر پیلور , تعبیر عطار , تعبیر .ده فروش , تع... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/01/21-5
تعبیر خواب پیمان

درخواست حذف اطلاعات
خواب پیمان آنلی بیتون می گوید: پیمان بستن در خواب، نشانة آن است که دیگران از بی وفایی شما شکایت خواهند کرد و نامزدتان از ش.تن عهدی که با او بسته اید . ش.تن عهد و پیمان در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که به خاطر رفتار بد، دیگران از شما دورى مى‏کنند. متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ و یا لینک گول سایت تعبیر خواب پیمان , تعبیر خواب تعهد , تعبیر خواب شرط , تعبیر خواب ضمان , تعبیر خواب عهد , تعبیر خواب قرارداد , تعبیر خواب قول , تعبیر خواب معاهده , تعبیر خواب مقاطعه , تعبیر خواب مقاوله , تع... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/01/22
تعبیر خواب پیغمبری

درخواست حذف اطلاعات
خواب پیغمبری دانیال نبی علیه السلام می فرماید: اگر دید که او پیغمبری شد از جمله پیغمبران و خلق را به خدا می خواند و راه توحید همی نمود، دلیل که نخست به محنت و بلا گرفتار شود و بعد از آن بر دشمنان ظفر یابد. اگر دید زاهد و مصلح شد، همین دلیل کند، لکن محنت و بلای وی در دنیا کمتر از آن بود. اگر دید که او محتشم و توانگر شد، نعمت دنیا بر وی فراخ شود، اما دین او تباه گردد. متن از سایت تعبیر خواب جامع اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر بیند نام وی متغیر شد، چنانکه او را به نام نیک ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/01/20-3
تعبیر خواب پیک نیک

درخواست حذف اطلاعات
خواب پیک نیک آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب خودتان به پیک نیک بروید، به معناى رسیدن به موفقیت است اگر دیگران به پیک نیک بروند، بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. اگر خواب ببینید به هنگام تفریح و خوش گذرانی تندباد بساط شما را به هم می ریزد ، نشانة آن است که موقتأ در زندگی سود چندانی به دست نخواهید آورد . متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ و یا لینک گول سایت تعبیر خواب پیک نیک , تعبیر خواب گردش , تعبیر خواب تفریح , تعبیر خواب سفر , تعبیر خواب خارج از شهر , خواب دیدن پیک ن ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/01/21-1
تعبیر خواب تیر و کمان

درخواست حذف اطلاعات
خواب تیر و کمان جابر مغربی می گوید: دیدن پیکان در خواب قوه است در سخنی، که بیننده خواب با خصم گوید: خاصه که پیکانش پولاد و روشن بود. اگر ش.ته یا زنگار گرفته بیند، تاویلش به خلاف این است. متن از سایت تعبیر خواب جامع آنلی بیتون می گوید: 1ـ دیدن پیکان در خواب ، نشانة آن است که دورة رنج و اندوه به پایان خواهد رسید و شادمانی و جشن و سفرهای لذتبخش در پیش رو خواهید داشت . 2ـ دیدن پیکان ش.ته در خواب ، نشانة آن است که به یأس و اندوه به علت ش.ت در عشق ، مبتلا خواهید شد . متن از سایت تعبیر خواب جامع ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/01/21-2
تعبیر خواب پیشه

درخواست حذف اطلاعات
خواب پیشه محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند پیشه خود را رها کرد و به پیشه از آن بهتر مشغول شد، دلیل که کارش و حالش بهتر شود و در .ب و کار وی نیکی پدید آید. اگر دید که پیشه های گوناگون همی کرد، اگر آن پیشه ها نیکو است، دلیل بر خیر و نیکوئی کار کند. اگر بد است، دلیل بر شر و بدی است. اگر دید بعضی از پیشه ها بد است و بعضی نیک، هر کدام قوی تر است حکم بدان کنند. متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ و یا لینک گول سایت تعبیر خواب پیشه , تعبیر خواب حرفه , تعبیر خواب شغل , تعبیر خواب صناعت , تعبیر خ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/01/19-3
تعبیر خواب پیشی گرفتن

درخواست حذف اطلاعات
خواب پیشی گرفتن . صادق علیه السلام می فرمایند:  پیشی گرفتن درخواب در کارهای خیر و صلاح، دلیل بر خیر و صلاح دو جهانی است.  اگر دید پیشی گرفت در کار شر و فساد، دلیل کند بر فساد دو جهانی. متن از سایت تعبیر خواب جامع محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر دید در کاری بر .ی پیشی گرفت از کارهای دین، مثل عبادت یا حج و غزا و آن چه بدین ماند، دلیل که در آ.ت رستگاری یابد و او را نزد خدای تعالی ثواب است. اگر از .ی بر کار دنیائی پیشی گرفت، دلیل که عز و اقبال و مال یابد. متن از سایت تعبیر خواب جامع ل... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/01/20
تعبیر خواب پیشرفت

درخواست حذف اطلاعات
خواب پیشرفت آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در شغلتان پیشرفت کرده‏اید، یعنى به مقامات بالایى دست پیدا خواهید کرد. اگر خواب ببینید اطرافیانتان در کارهایشان پیشرفت کرده‏اند، به معنى آن است که رابطه‏ى نزدیک‏ترى با دوستانتان برقرار خواهید کرد. در امور عشقی شما پیشرفت میکنید : منتظر موفقیت در امور حرفه ای باشید . شما پیشرفت میکنید و رئیس خودتان میشوید: موفقیت شما حتمی است . در موقعیت فعلیتان پیشرفت حاصل میکنید: از دوستان حسود بپر.د. در یک تعقیب قضائی پیشرفت حاصل میکنید : در این قضیه باخت ب... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/01/18-4
تعبیر خواب پیشگویی

درخواست حذف اطلاعات
خواب پیشگویی آنلی بیتون می گوید: یکنفر آیندة شمارا پیش گوئی میکند : در راه حقیقت باید خیلی مبارزه کنید . شما پیش گو هستید : یک دورة خوب شروع میشود. شما آیندة شخصی را پیش گوئی میکنید : فعالیتهای بسیار شادی خواهید داشت . شما میشنوید که شخصی آینده دیگران را پیش گوئی میکند : یک دوست وفادار در کنار شماست . پیش گوئی آیندة شما اینست که در عشق خوشبخت خواهید شد : پول زیادی از دست میدهید . در کار خوشبخت خواهید شد: یک زندگی بسیار شاد در پیش دارید. در سیاست و معاملات خوشبخت خواهید شد: موقعیت شما محکم و پایدار خواهد بود. ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/01/19-1