وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

تعبیر خواب جامع

آخرین مطالب تعبیر خواب جامع به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تأویل خواب احتلام

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب احتلام معبران در مورد این خواب گویند: سفر کند، و مراد دنیا بیاید و کارش تباه شود. اگر بیند خود را از جنابت بشُست و جامه بپوشید، دلیل که سرانجام از آن کار رسته گردد و کار بسته شود. اگر بیند خود را به تمامی نشست، دلیل که کارش تمام نشود، یعنی تمام برنیاید. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر .ی در خواب جنب بیند، خود را و .، دلیل که درکار خود متحیر و عاجز شود. اگر بیند خود را گرمابه بشست و بیرون آمد و جامه پاکیزه در پوشید، دلیل است به خدا باز آید و توبه کند. --------------------------------------------... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/04/04-7
رویای جلگه

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب جلگه منوچهر مطیعی تهرانی گوید: مشاهده جلگه در خواب مجموع حوادثی را شامل می شود که پیش می آید و بستگی دارد به این که جلگه را چگونه ببینیم و چه چیزهائی در آن وجود داشته باشد. اگر در خواب جلگه ای سبز و .م پیش روی خود ببینیم بسیار خوب است چون خواب ما می گوید که آینده نیک است و نعمت و شادی فراوان تامین می گردد. اگر درختان در آن جلگه بارور باشند بهتر است ولی چنانچه جلگه خشک و بی درخت و فاقد سبزی و گل و ریاحین باشد آینده ای سخت و دشوار را خبر می دهد. پیدا شدن یک تپه یا یک کوه سر راهتان روبه رو شدن با حوادث نا خواسته می با?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/04/04-8
تعبیر خواب رزم

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب رزم محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی بیند که او جنگ کرد بامردمان یا حیوان با حیوان دیگر هر دو از یک جنس باشند، آن که غالب است بر دشمن ظفر یابد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب صحنه هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانی هایی که پیش می آید خبر می دهد. صرف دیدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی است که در روزهای آینده پیش می آید و این تشدید می شود اگر خودمان در آن جنگ دخ. داشته باشیم. ابن سیرین می گوید در جنگ هر .ی پیروز شود در جنگ و جدال زندگی و در بیداری نیز پیروز و برنده است. چنان چه در ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/04/04-9
خواب دیدن جگر

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب جگر . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن جگر در خواب بر سه وجه است. اول: فرزند و مال. دوم: دوست، که به جای فرزند بود. سوم: علم. اگر بیند که از خانه او جگر بیرون می آوردند و یا آتش جگرها را سوزاند. دلیل است پادشاه گنج و مال او بستاند. اگر این خواب عالمی بیند، دلیل که علم ها را جمله فراموش نماید. محمد ابن سیرین بصری گوید: جگر در خواب، مال پنهان بود. اگر بیند جگر مردم است، دلیل که مال پنهان کرده بیابد و هزینه نماید. اگر بیند بسیار جگر پخته یا بریان کرده او را حاصل شده، یاخام، دلیل است گنج بیابد و جگر . و . هم، دلیل... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/04/04-3
تعبیر خواب رویان

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب رویان منوچهر مطیعی تهرانی گوید: جنین نیز مثل جفت از چیزهایی است که مردان کمتر در خواب می بینند یا اصلا نمی بینند. معمولا .ن در خواب جنین می بینند و چنانچه زنی در خواب جنین ببیند که متعلق به خودش باشد از غم و غصه نجات می یابد و اگر جنین متعلق به دیگری باشد غمی به زنگی او راه می یابد که انگیزه اش در وجود دیگری است. دیدن جنین دیگران برای .ن گویای غمی است که دیگران به وجود می آورند ولی به شما می رسد. برای مردان دیدن جنین در خواب خوب نیست و شرمساری و ننگ و گناه است و تقریبا همان تعبیر را دارد که در مورد جفت گفته شد. اگر زنی د... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/04/04-2
تعبیر خواب جغجغه

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب جغجغه منوچهر مطیعی تهرانی گوید: جغجغه در خواب سخن باطل و دروغ است. اگر در خواب ببینید که جغجغه ای در دست دارید که خودتان آن را تکان می دهید و صدا ایجاد می کنید خواب شما می گوید که در روزهای آینده سخنانی خواهید گفت که بعدا مجبور می شوید شرمندگی آن را تحمل کنید. اگر دیگری به شما جغجغه داد به معنی این است که .ی شما را به یاوه گفتن و دروغ پردازی وا می دارد که این هم خوب نیست. اگر صدای جغجغه ای شنیدید بی آن که بدانید زننده آن کیست و از کجاست، دروغ و یاوه خواهید شنید این در صورتی است که صدا را نپسندید ولی اگر از آن خوشتان بیا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/04/03-7
تفسیر خواب جغد

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب جغد اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر .ی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است. اگر بیند گوشت جغد خورد، دلیل که از مال مردی . نابکار به قدر آن چیز بخورد. یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن بوم دشمن مکار بود خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن جغد در خواب، به ترس، امور باطل یا شخصی خائن دل. دارد. در هر حال، هیچ خیری در دیدن آن وجود ندارد. آنلی بیتون می گوید: 1ـ شنیدن صدای بم جغد در خواب ، عل... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/04/03-8
رویای جفت جنین

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب جفت جنین منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن جفت برای زن و مرد در خواب کاملا متفاوت است و تع.ر متغایر دارد. معمولا مردان در خواب نمی بینند و اگر هم ببینند نمی شناسند مگر این که در عالم خواب درک کنند که آن چه کثیف و خون آلود پیش روی خود مشاهده می نمایند جفت است. برای مردان دیدن جفت زن خوب نیست چون به تعبیر کلی شرمساری و ننگ و گناه بزرگ است. اگر مردی به خواب جفت ببیند و بفهمد که آن جفت به همسر خودش تعلق دارد بین زن و شوهر کراهتی پدید می آید که از یک دیگر به شدت دل زده می شوند و در پی این دل زدگی دعوا می کنند و مدتی از هم ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/04/04
تعبیر خواب سبزی جعفری

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب سبزی جعفری آنلی بیتون می گوید: 1ـ دیدن جعفری در خواب ، علامت ان است که با سختی و دشواری موفقیتی به دست خواهید آورد . 2ـ خوردن جعفری در خواب ، نشانه آن است که به خاطر خانواده خود دچار نگرانی بزرگی خواهید شد .       برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است برای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید   جعفری,سبزی جعفری, ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/04/03-5
تعبیر خواب عید

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب عید لوک اویتنهاو می گوید : جشن تولد: شما عمر طولانی خواهید داشت آنلی بیتون می گوید: خواب جشن تولد برای جوانان ، نشانه فقر و تنگدستی است و برای پیرمردان نشانه غم تنهایی است . جشنواره اگر خواب ببینید در جشنواره ای حضور دارید ، علامت آن است که به دیگران بسیار وابسته اید و دل به .ب لذاتی می بندید که زودتر از موعد طبیعی شما را پیر می کند . در سر زمین رویاها آمده: خواب جشن تولد خودتان : نتایج بسیار خوب مالی جشن تولد بستگانتان : کارهای سودمند نزدیک است جشن تولد یک دوست پسر : وجود این دوست بعداً برای شما ل?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/04/03-2
شرح خواب مهرجان

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب مهرجان آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید در جشنواره ای حضور دارید ، علامت آن است که به دیگران بسیار وابسته اید و دل به .ب لذاتی می بندید که زودتر از موعد طبیعی شما را پیر می کند .       برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است برای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید   جشنواره,فستیوال,مهرجان, ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/04/03-3
معنی خواب جعبه

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب جعبه لوک اویتنهاو می گوید : جعبه پر : کامی. خالی : مشکلات جعبه را حمل . : سعی و کوشش نا خوشایند آنلی بیتون می گوید: 1ـ باز . جعبه در خواب ، نشانه .ب ثروت بسیار و سفرهای مطلوب به مناطق دوردست است . 2ـ اگر خواب ببینید ، داخل جعبه ای پر از پول است ، حاکی از فرا رسیدن موعد بازنشستگی و زندگی راحت است . در سر زمین رویاها آمده: شما یک جعبه دارید : کارهایتان را رها خواهید کرد. یک جعبه را باز می کنید : ضررمالی یک جعبه را می بینید : سفری طولانی در پیش دارید یک جعبه پر را باز می کنید : از شما تقاضای ازدواج خواهد شد . یک... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/04/03-4
تفسیر خواب دیوار

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب دیوار . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر بیند به دست خود دیوار بنا کرد، اگر دیوار از گل و خشت است، دلیل است بر مال و دین امانت. اگر دیوار از گچ و (آجر) بیند، دلیل بر خویشتن بینی و تباهی او کند، اگر آن دیوار از سنگ و آ. بیند، دلیل که به دنیا مغرور و فریفته شود و طالب راه آ.ت نباشد. محمد ابن سیرین بصری گوید: دیوار در خواب، حال بیننده خواب است در دنیا. اگر بیند بر دیوار نشسته است و آن دیوار محکم و با قوت است، دلیل کند که حالش در دنیا نیکو و محکم است. اگر بیند که دیوار .اب می کرد و دیوار کهنه است، دلیل که مال یابد. اگ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/04/02-10
تفسیر خواب بدن

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب بدن خالد بن علی بن محد العنبری گوید: تندرستی جسم و نیرومندی آن در خواب، به دین و ایمانی قوی برای شخص تعبیر میشود. اگر .ی چیزی زاید بر بدن خود ببیند و آن برایش ضرری نداشته باشد، بر نعمتهایی که به او داده شده است، افزوده میگردد. ضعف جسم بر ضعف دین و علم و نیز، بر تنگدستی دل. دارد.       برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است برای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید   جسم,پیکر,تنه,تن,کالبد ,بدن, ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/04/03
تعبیر خواب خودشوی

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب خودشوی علامه مجلسی رحمه الله علیه می فرمایند: و . رفتن را توفیق زیارت . می داند که مایه پاک شدن روح است از آلودگی گناه خالد بن علی بن محد العنبری گوید: ممکن است بر زن دل. داشته باشد. اگر . تمیز و بهداشتی و بوی آن مطبوع باشد، بینندهی این خواب با همسرش، زندگی خوشی دارند و اگر . اینگونه نباشد، همسرش با وی ناسازگار خواهد بود. لوک اویتنهاو می گوید : . درون وان یا خزینه : یک بیماری مهلک در یک رودخانه . . : قدرت و شجاعت در یک چشمه . . : بازیافتن سلامتی در یک محیط باز . . : ازدواج با شخصی ثروتمند در اتاق خود . . : بی وفایی ص... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/04/02-7
تعبیر خواب بیت

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب بیت محمد ابن سیرین بصری گوید: خانه مفرد درخواب زن است. اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند درِ خانه خود بش.ت، دلیل که از... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/04/02-8
تعبیر خواب دادار

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب دادار در سر زمین رویاها آمده: شما به خداوند دعا می کنید : خوشبختی بزرگ خدا با شما صحبت می کند : خوشبختی بسیار بزرگ شما با خدا صحبت می کنید : خوشبختی خدا شما را در پناه خود می گیرد : آرزو و دعای شما برآورده می شود . شما خداوند را در مقابل خود می بینید : خوشبختی بسیار بزرگ در انتظار شماست . خداوند آرزوی شما را برآورده می کند : بزرگترین آرزوی خود را می توانید برآورده کنید . مولف می گوید: حضرت محمد(ص) می فرماید : (من عرف نفسه فقد عرف ربه) .ی که خود را بشناسد خدایش را شناخته است. هر . خدا را خواب ببیند مانند آن است که من حقی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/04/02-9
تعبیر خواب پیکر

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب پیکر منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب جسد حیوانات را ببینیم خوب است بدانیم که جسد به کدامین حیوان متعلق است. اگر خواب گنگ و مبهم باشد و ندانیم که اجساد چه حیواناتی را دیده ایم تعبیرش این است که غمگین می شویم. رنجی به ما نمی رسد فقط غمی هست که می رسد و زود هم می گذرد. اگر در خواب خود جسد حیوان حلال گوشت را ببینیم خو. است نیکو بخصوص اگر مذبوح باشد. به هر حال دیدن جسد حیوان مذبوح حلال گوشت خوب است. اما اگر جسد حیوانات مکروه و حرام گوشت در خواب ببینید خوب نیست چون خواب شما از غم و رنج خبر می دهد. لوک اویتنهاو می... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/04/02-4
رویای ج.ه

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب ج.ه آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر خواب ببینید همسر شما ج.ه ای با خود نیاورده است ، علامت آن است که برای رهایی از فقر باید روی روابط خود با مردم حساب کنید . 2ـ اگر خواب ببینید همسر شما جهیز با خود آورده است ، نشانه آن است که انتظارات شما برآورده خواهد شد . در سر زمین رویاها آمده: یک زن ج.ه خود را به شوهرش می دهد : دیگران مدام به شما فکر می کنند . به دختران خود ج.ه می دهید : دوباره پول بدست می آورید . ج.ه یک بیوه زن : زندگی خود را به کلی عوض خواهید کرد . یک مرد به زنش مهریه می دهد : منتظر یک کمبود و بحران مالی باشید . ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/04/02-5
تعبیر خواب حبلی

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب حبلی خالد بن علی بن محد العنبری گوید: اگر .ی در خواب ببیند که زنش حامله است، منتظر سود و نفع دنیوی است. هر زنی که در خواب خود را حامله ببیند، مال و دارایی او زیاد میشود. حامله دیدن دختر یا بیوهزن به شوهر . او تعبیر میشود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان ف?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1396/04/02-6