وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

تعبیر خواب جامع

آخرین مطالب تعبیر خواب جامع به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تعبیر خواب تاج گل

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب تاج گل آنلی بیتون می گوید: 1ـ دبدن تاج گلی با طراوت و تازه در خواب ، علامت آن است که فرصتهایی بزرگ را برای .ب توانایی و اقتدار در دستهای شما قرار خواهد گرفت . 2ـ دیدن تاج گلی پژمرده در خواب ، نشانة آن است که در امور عاشقانه ش.ت خواهید خورد . 3ـ دیدن تاج گلهای مخصوص عروسی در خواب ، علامت آن است که دورة سخت زندگی به زودی به پایان خواهد  رسید . متن از سایت تعبیر خواب جامع جی اچ میلر می گوید: اگر در خواب دیدید که تاج گلى بر سر گذاشته‏اید، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است. اگر در خواب تاج ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/01/26/post-1066/
تعبیر خواب تاج .وس

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب تاج .وس آنلی بیتون می گوید: دیدن گل تاج .وس در خواب ، نشانة آگاهی و دانش کم است . بینندة خواب باید تلاش کند به دانش و فرهنگی برتر دست یابد . متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ اسکای و یا لینک گول سایت تعبیر خواب تاج .وس , تعبیر خواب گل یوسف , تعبیر خواب ضومر , تعبیر خواب اماریطن , تعبیر خواب حوراسفند , تعبیر خواب طروقون , تعبیر خواب صریرا , تعبیر خواب دج ال. , تعبیر خواب زلایف الملوک , تعبیر خواب گل حلوا , تعبیر خواب زلف عروسان , خواب دیدن تاج .وس , خواب دیدن گل یوسف , خواب دیدن ضومر , خو... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/01/25/post-1065/
تعبیر خواب تابوت

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب تابوت منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب تابوت دیدید نترسید زیرا عمر شما طبیعی است و دیدن تابوت در خواب ارتباطی با مرگ و زندگی ندارد. اگر دیدید خودتان تابوت می سازید ساختمان می سازید ساختمانی که سالیان دراز بر جا می ماند و خودتان هم از آن بهره مند می گردید. اگر در خواب دیدید که تابوتی را به دوش می برند و شما هم در زمره تشییع کنندگان هستید خبری از غایب به شما می رسد یا به چیزی که از آن دل بریده اید امیدوار می شوید. اگر گمشده ای دارید که آن را از دست رفته می پندارید باز می ی.د. اگر در خواب دیدید که تابوت ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/01/25/post-1063/
تعبیر خواب تاج

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب تاج . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر زنی دید تاج بر سر دارد و شوهر ندارد، دلیل که شوهر کند. اگر شوهر دارد، دلیل که بر .ن مهتر شود. اگر زنی دید تاج از سر او گرفتند، دلیل که شوهر او زنی خواهد یا شوهر او را طلاق دهد. اگر دید تاج مرصع به گوهرها بر سر پادشاه نهاد، دلیل که قریب و ازنزدیکان پادشاه است و جاه و حرمت وی را حاصل شود. متن از سایت تعبیر خواب جامع محمد ابن سیرین بصری گوید: تاج در خواب دیدن، پادشاه راملک ولایت است و .ن را شوهر و مردم عامه را نیکوئی حال. اگر بیند بر سر تاج داشت از... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/01/25/post-1064/
تعبیر خواب تابلو

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب تابلو آنلی بیتون می گوید: دیدن تابلوى کنار جاده، بیانگر آن است که موضوعى موجب پریشانى شما مى‏شود. متن از سایت تعبیر خواب جامع لیلا برایت می گوید: دیدن تابلوى کارخانه یا مغازه در خواب، نشانه‏ى آن است که یکى از دوستانتان باعث ناراحتى شما مى‏شود. دیدن یک تابلوى نقاشى در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید. اگر در خواب یک تابلوى نقاشى ب.ید، به این معنى است که به خاطر موضوعى عصبانى مى‏شوید. اگر خواب ببینید که مشغول فروختن تابلوى نقاشى هستید، نشانه‏ى بهبودى در امور م ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/01/25/post-1062/
تعبیر خواب تاب دادن

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب تاب دادن . صادق علیه السلام می فرمایند: تاب دادن رسن یا ریسمان بر سه وجه است. اول: سفر و تحویل و جابجائی. دوم: ریاضت نفس. سوم: گشایش کارهای فروبسته. متن از سایت تعبیر خواب جامع محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی بیند رسن را تاب می داد یا ریسمان را، دلیل که به سفر شود و سفرش به قدر درازی و کوتاهی رسن یا ریسمان است. اگر بیند دراز بود، سفر دراز کند. اگر کوتاه بود، سفرش کوتاه است. اگر از برای دوختن ریسمان را تاب می داد، دلیل که بهر مصلحتی کاری کند یا از بهر راحت نفس ریاضت کشد. متن از ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/01/23/post-1060/
تعبیر خواب تابستان

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب تابستان محمد ابن سیرین بصری گوید: تابستان به خواب دیدن پادشاه سخت بود. اگر گرمای سخت بود، چنانکه مردم را از آن زیان بود، دلیل که مردم آن دیار از پادشاه خیر و صلاح رسد و تابستان را به وقت خود در خواب دیدن پربار، دلیل که عز و .تش زیاده شود و کارش به مراد رسد و برای مردم عام، پادشاه را به خواب دیدن، از پادشاه قوت و نصرت است. اگر تابستان را نه به وقت خویش بیند، تاویلش به خلاف این است. متن از سایت تعبیر خواب جامع منوچهر مطیعی تهرانی گوید:  تمام قدرتهای خارج از محدوده توانایی ما که می توا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/01/23/post-1061/
تعبیر خواب تاب

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب تاب لیلا برایت می گوید: دیدن تاب در خواب، بیانگر آن است که در یکى از کارهایتان دچار شک و تردید مى‏شوید. اگر در خواب بر روى تاب بنشینید، به این معنا است که در مورد موضوعى نمى‏توانید درست تصمیم بگیرید. متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ اسکای و یا لینک گول سایت تعبیر خواب تاب , تعبیر خواب اورک , تعبیر خواب بادپیچ , تعبیر خواب تاب خوردن , تعبیر خواب تاب‌بازی , خواب دیدن تاب , خواب دیدن اورک , خواب دیدن بادپیچ , خواب دیدن تاب خوردن , خواب دیدن تاب‌بازی , رویای تاب , رویای اورک , رو... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/01/23/post-1059/
تعبیر خواب پینه دوز

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب پینه دوز خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن پینه دوز در خواب، بر خیر و خوشی و شفای بیمار دل. دارد. متن از سایت تعبیر خواب جامع منوچهر مطیعی تهرانی گوید:  پینه دوز در خواب های ما به دو نوع ممکن است دیده شود. اول پینه دوز .ه ای است از قاب بالان که برع. .ات دیگر مفید است و از آفات و شته درختان میوه و گل تغذیه می کند و .ه ای است مفید و دیدنش در خواب تعبیر دشمن ضعیف را ندارد. چنانچه این .ه را در خواب دیدید روی سودی که می رساند قیاس خوب .ید و تعبیر نیکو داشته باشید. خدمتکار، یا کارمند یا حتی ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/01/22/post-1057/
تعبیر خواب چربی خوردن

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب چربی خوردن . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن پیه در خواب بر سه وجه باشد. اول: نعمت و فراوانی. دوم: مال و منفعت. سوم: گشایش کارهای بسته. متن از سایت تعبیر خواب جامع محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی به خواب دید پیه خورد، دلیل که خیر و منفعت و فراخی یابد. اگر بیند پیه . داشت و می خورد، دلیل است به قدر آن وی را مال حلال آید. اگر بیند که پیه جانوری می خورد و گوشت او حلال است، دلیل که مال حلال یابد. متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ اسکای و یا ل... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/01/22/post-1058/
تعبیر خواب تیر و کمان

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب تیر و کمان جابر مغربی می گوید: دیدن پیکان در خواب قوه است در سخنی، که بیننده خواب با خصم گوید: خاصه که پیکانش پولاد و روشن بود. اگر ش.ته یا زنگار گرفته بیند، تاویلش به خلاف این است. متن از سایت تعبیر خواب جامع آنلی بیتون می گوید: 1ـ دیدن پیکان در خواب ، نشانة آن است که دورة رنج و اندوه به پایان خواهد رسید و شادمانی و جشن و سفرهای لذتبخش در پیش رو خواهید داشت . 2ـ دیدن پیکان ش.ته در خواب ، نشانة آن است که به یأس و اندوه به علت ش.ت در عشق ، مبتلا خواهید شد . متن از سایت تعبیر خواب جامع... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/01/21/post-1051/
تعبیر خواب پیکر

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب پیکر محمد ابن سیرین بصری گوید: پیکر به خواب زن است. اگر بیند او پیکری است، دلیل که زن خواهد. اگر بیند پیکر از .ی به بها ب.ید، دلیل که کنیزک ب.د. اگر بیند پیکری داشت و از وی ضایع شد یا از دست او بیفتاد و بش.ت، دلیل که زن را طلاق دهد یا زنش از دنیا رحلت کند. اگر چهره پیکر خود را به صورت دیگر بیند، دلیل که احوالش بگردد بر آن هیات که دیده. متن از سایت تعبیر خواب جامع اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر پیکر خویش را به صورتی زشت بدل کرده بیند، حال او متغیر گردد. اگر بین ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/01/21/post-1052/
تعبیر خواب پیکره

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب پیکره آنلی بیتون می گوید: دیدن پیکره، بیانگر جدایى از دوستان است. لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ اسکای و یا لینک گول سایت تعبیر خواب پیکره , خواب دیدن پیکره , رویای پیکره , تعبیر پیکره , خواب پیکره , ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/01/21/post-1053/
تعبیر خواب پیلور

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب پیلور r اگر .ی بیند که پیلوری همی کرد، دلیل که از آن . خیر و منفعت به هر . برسد و نامش به نیکی در آن دیار منتشر شود. لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ اسکای و یا لینک گول سایت تعبیر خواب پیلور , تعبیر خواب عطار , تعبیر خواب .ده فروش , تعبیر خواب داروفروش , تعبیر خواب پیله ور , تعبیر خواب داروخانه , خواب دیدن پیلور , خواب دیدن عطار , خواب دیدن .ده فروش , خواب دیدن داروفروش , خواب دیدن پیله ور , خواب دیدن داروخانه , رویای پیلور , رویای عطار , رویای .ده فروش , رویای داروفروش , رویای پیله ور , رویای داروخانه , تعبیر پیلور , تعبیر عطار , تعب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/01/21/post-1054/
تعبیر خواب پیمان

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب پیمان آنلی بیتون می گوید: پیمان بستن در خواب، نشانة آن است که دیگران از بی وفایی شما شکایت خواهند کرد و نامزدتان از ش.تن عهدی که با او بسته اید . ش.تن عهد و پیمان در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که به خاطر رفتار بد، دیگران از شما دورى مى‏کنند. متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ اسکای و یا لینک گول سایت تعبیر خواب پیمان , تعبیر خواب تعهد , تعبیر خواب شرط , تعبیر خواب ضمان , تعبیر خواب عهد , تعبیر خواب قرارداد , تعبیر خواب قول , تعبیر خواب معاهده , تعبیر خواب مقاطعه , تعبیر خوا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/01/22/post-1055/
تعبیر خواب پیمانه

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب پیمانه محمد ابن سیرین بصری گوید: پیمانه در خواب، نظام کار بود و انصاف است با مردمان، خاصه چون پیمانه راست است و بعضی گویند: پیمانه در خواب، میانجی بود. اگر بیند که پیمانه بِسِتُد یا .ی بدو داد، دلیل که راستی و انصاف کند در معامله و داد وستد به حق کند. اگر بیند که پیمانه بش.ت یا بسوخت، دلیل که خداوندش را بیم مرگ است. اگر بیند که از پیمانه چیزی وزن می کرد، اگر از اهل علم بود، دلیل که قاضی شود، اگر از اهل علم نباشد، دلیل که از بهر داوری به قاضی محتاج شود و به قول دیگر، پیمانه در خواب، مردی است راستگوی و منصف ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/01/22/post-1056/
تعبیر خواب پیغام رسان

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب پیغام رسان آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر خواب ببینید برای .ی پیغام می برید ، علامت آن است که معاشرانی خوب خواهید داشت و در محیطی دور از اختلاف زندگی خواهید کرد . 2ـ اگر زنی خواب ببیند برای .ی پیغام می فرستد ، نشانة آن است که در اثر بی توجهی به خواسته های نامزد خود ، او را از دست می دهد . متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ اسکای و یا لینک گول سایت تعبیر خواب پیغام رسان , تعبیر خواب خبر رسان , تعبیر خواب پیغام بردن , تعبیر خواب خبر بردن , خواب دیدن پیغام رسان , خواب دیدن خبر رسان ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/01/20/post-1048/
تعبیر خواب پیغمبری

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب پیغمبری دانیال نبی علیه السلام می فرماید: اگر دید که او پیغمبری شد از جمله پیغمبران و خلق را به خدا می خواند و راه توحید همی نمود، دلیل که نخست به محنت و بلا گرفتار شود و بعد از آن بر دشمنان ظفر یابد. اگر دید زاهد و مصلح شد، همین دلیل کند، لکن محنت و بلای وی در دنیا کمتر از آن بود. اگر دید که او محتشم و توانگر شد، نعمت دنیا بر وی فراخ شود، اما دین او تباه گردد. متن از سایت تعبیر خواب جامع اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر بیند نام وی متغیر شد، چنانکه او را به نا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/01/20/post-1049/
تعبیر خواب پیک نیک

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب پیک نیک آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب خودتان به پیک نیک بروید، به معناى رسیدن به موفقیت است اگر دیگران به پیک نیک بروند، بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. اگر خواب ببینید به هنگام تفریح و خوش گذرانی تندباد بساط شما را به هم می ریزد ، نشانة آن است که موقتأ در زندگی سود چندانی به دست نخواهید آورد . متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ اسکای و یا لینک گول سایت تعبیر خواب پیک نیک , تعبیر خواب گردش , تعبیر خواب تفریح , تعبیر خواب سفر , تعبیر خواب خارج از شهر , خوا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/01/21/post-1050/
تعبیر خواب پیشه

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب پیشه محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند پیشه خود را رها کرد و به پیشه از آن بهتر مشغول شد، دلیل که کارش و حالش بهتر شود و در .ب و کار وی نیکی پدید آید. اگر دید که پیشه های گوناگون همی کرد، اگر آن پیشه ها نیکو است، دلیل بر خیر و نیکوئی کار کند. اگر بد است، دلیل بر شر و بدی است. اگر دید بعضی از پیشه ها بد است و بعضی نیک، هر کدام قوی تر است حکم بدان کنند. متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ اسکای و یا لینک گول سایت تعبیر خواب پیشه , تعبیر خواب حرفه , تعبیر خواب شغل , تعبیر خواب صنا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/01/19/post-1046/