وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

تعبیر خواب جامع

آخرین مطالب تعبیر خواب جامع به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تعبیر خواب وطی

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب وطی /* /*]]>*/ . صادق علیه السلام می فرمایند: در خواب جماع . که از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد. اگر در خواب ببیند با مرده جماع کرد و نطفه از او بیرون نیامد، منفعت می یابد. اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع کرد، حاجتش برآورده مى شود. اگر در خواب ببیند با مادر یا خواهر خود که مرده اند جماع کرد، از اموال مرده جیزى به او مى رسد. اگر در خواب ببیند که مرده اى را با . بوسید، زن مى گیرد و به مرادش میرسد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: جماع در خواب تحصیل فراغت و .ب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/04/06/post-1446/
تأویل خواب درختزار

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب درختزار /* /*]]>*/ لوک اویتنهاو می گوید : جنگل انبوه و تاریک : غم سرسبز و خنک : زندگی طولانی همراه با آرامش جنگل در آتش : یک اتفاق خوشایند جنگل وحشی : یک ارث غیر منتظره ازبین بردن جنگل نابودی ، بلای آسمانی آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر در خواب ، خود را میان جنگلی انبوه ببینید ، علامت آن است که در کارِ تجارت زیان خواهید دید ، در خانواده تان مشاجره و اختلاف روی خواهد داد . 2ـ اگر در خواب میان جنگلی انبوه احساس سرما و گرسنگی کنید ، نشانه آن است که برای پایان دادن به مسئله ای ناخوشایند مجبور می شوید مسافرت کنید .... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/04/04/post-1445/
تعبیر خواب تنازع

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب تنازع /* /*]]>*/ محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی بیند که او جنگ کرد بامردمان یا حیوان با حیوان دیگر هر دو از یک جنس باشند، آن که غالب است بر دشمن ظفر یابد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب صحنه هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانی هایی که پیش می آید خبر می دهد. صرف دیدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی است که در روزهای آینده پیش می آید و این تشدید می شود اگر خودمان در آن جنگ دخ. داشته باشیم. ابن سیرین می گوید در جنگ هر .ی پیروز شود در جنگ و جدال زندگی و در بیداری نیز پیروز و برنده اس?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/04/04/post-1444/
معنی خواب جلوزدن

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب جلوزدن /* /*]]>*/ در سر زمین رویاها آمده: شما از .ی جلو می زنید : خوشبختی دیگران از شما جلو می زنند : گرایش به تنبلی دارید . دشمنان از شما جلو می زنند : پیشرفت و نفوذ بیشتری در کارهایتان .ب می کنید .       برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است برای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/04/04/post-1442/
تعبیر خواب نجس

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب نجس /* /*]]>*/ معبران در مورد این خواب گویند: سفر کند، و مراد دنیا بیاید و کارش تباه شود. اگر بیند خود را از جنابت بشُست و جامه بپوشید، دلیل که سرانجام از آن کار رسته گردد و کار بسته شود. اگر بیند خود را به تمامی نشست، دلیل که کارش تمام نشود، یعنی تمام برنیاید. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر .ی در خواب جنب بیند، خود را و .، دلیل که درکار خود متحیر و عاجز شود. اگر بیند خود را گرمابه بشست و بیرون آمد و جامه پاکیزه در پوشید، دلیل است به خدا باز آید و توبه کند. --------------------------------... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/04/04/post-1443/
تعبیر خواب درخشندگی

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب درخشندگی /* /*]]>*/ آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر خواب ببینید اشیاء را جلا می دهید ، نشانه آن است که با ریاکاری به دنبال .ب امتیاز خواهید بود . 2ـ اگر خواب ببینید دیگران اشیاء خانه خود را جلا می دهند ، نشانه آن است که دوستان خواهند کوشید تعلق خاطر بیشتری به شما پیدا کنند .       برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است برای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/04/04/post-1438/
معنی خواب میرغضب

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب میرغضب /* /*]]>*/ خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن جلاد در خواب، بر مردی بددهن و ناسزاگو دل. دارد؛ ممکن است بر غم و غصه، بیماری یا انجام دادن گناهانی که بر آنها مجازات و حد شرعی لازم است [مانند .، .ی و .خواری]، دل. داشته باشد. در سر زمین رویاها آمده: خواب یک جلاد : مصیبت و تباهی شما جلاد هستید : یک بچه کوچک در خانواده خواهد مرد . یک جلاد خود را برای کشتن یکنفر آماده می کند : پول در انتظار شما است . یک جلاد ازفرمان س.یچی می کند : یک بیماری کوچک .       برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید متن بالا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/04/04/post-1439/
تعبیر خواب گردهمایی

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب گردهمایی /* /*]]>*/ آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید عضو یک جلسه هستید ، علامت آن است که به ثروت خود مغرور می شوید و با اعضای خانواده خود نامهربانی می کنید . نهایتاً پیشرفت چندانی نخواهید داشت .       برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است برای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید   جلسه,اجلاس,انجمن,گردهمایی,مجلس,مجمع,نشست,ه.نی, ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/04/04/post-1440/
معنی خواب جلگه

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب جلگه /* /*]]>*/ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: مشاهده جلگه در خواب مجموع حوادثی را شامل می شود که پیش می آید و بستگی دارد به این که جلگه را چگونه ببینیم و چه چیزهائی در آن وجود داشته باشد. اگر در خواب جلگه ای سبز و .م پیش روی خود ببینیم بسیار خوب است چون خواب ما می گوید که آینده نیک است و نعمت و شادی فراوان تامین می گردد. اگر درختان در آن جلگه بارور باشند بهتر است ولی چنانچه جلگه خشک و بی درخت و فاقد سبزی و گل و ریاحین باشد آینده ای سخت و دشوار را خبر می دهد. پیدا شدن یک تپه یا یک کوه سر راهتان روبه رو شدن با حوادث نا خو?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/04/04/post-1441/
معنی خواب ریه

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب ریه /* /*]]>*/ . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن جگر در خواب بر سه وجه است. اول: فرزند و مال. دوم: دوست، که به جای فرزند بود. سوم: علم. اگر بیند که از خانه او جگر بیرون می آوردند و یا آتش جگرها را سوزاند. دلیل است پادشاه گنج و مال او بستاند. اگر این خواب عالمی بیند، دلیل که علم ها را جمله فراموش نماید. محمد ابن سیرین بصری گوید: جگر در خواب، مال پنهان بود. اگر بیند جگر مردم است، دلیل که مال پنهان کرده بیابد و هزینه نماید. اگر بیند بسیار جگر پخته یا بریان کرده او را حاصل شده، یاخام، دلیل است گنج بیابد و جگر . و ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/04/04/post-1437/
تفسیر خواب رویان

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب رویان /* /*]]>*/ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: جنین نیز مثل جفت از چیزهایی است که مردان کمتر در خواب می بینند یا اصلا نمی بینند. معمولا .ن در خواب جنین می بینند و چنانچه زنی در خواب جنین ببیند که متعلق به خودش باشد از غم و غصه نجات می یابد و اگر جنین متعلق به دیگری باشد غمی به زنگی او راه می یابد که انگیزه اش در وجود دیگری است. دیدن جنین دیگران برای .ن گویای غمی است که دیگران به وجود می آورند ولی به شما می رسد. برای مردان دیدن جنین در خواب خوب نیست و شرمساری و ننگ و گناه است و تقریبا همان تعبیر را دارد که در مورد جفت گفته شد... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/04/04/post-1436/
تأویل خواب جُفت

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب جُفت /* /*]]>*/ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن جفت برای زن و مرد در خواب کاملا متفاوت است و تع.ر متغایر دارد. معمولا مردان در خواب نمی بینند و اگر هم ببینند نمی شناسند مگر این که در عالم خواب درک کنند که آن چه کثیف و خون آلود پیش روی خود مشاهده می نمایند جفت است. برای مردان دیدن جفت زن خوب نیست چون به تعبیر کلی شرمساری و ننگ و گناه بزرگ است. اگر مردی به خواب جفت ببیند و بفهمد که آن جفت به همسر خودش تعلق دارد بین زن و شوهر کراهتی پدید می آید که از یک دیگر به شدت دل زده می شوند و در پی این دل زدگی دعوا می کنند و مدتی ا?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/04/04/post-1435/
خواب دیدن جغجغه

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب جغجغه /* /*]]>*/ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: جغجغه در خواب سخن باطل و دروغ است. اگر در خواب ببینید که جغجغه ای در دست دارید که خودتان آن را تکان می دهید و صدا ایجاد می کنید خواب شما می گوید که در روزهای آینده سخنانی خواهید گفت که بعدا مجبور می شوید شرمندگی آن را تحمل کنید. اگر دیگری به شما جغجغه داد به معنی این است که .ی شما را به یاوه گفتن و دروغ پردازی وا می دارد که این هم خوب نیست. اگر صدای جغجغه ای شنیدید بی آن که بدانید زننده آن کیست و از کجاست، دروغ و یاوه خواهید شنید این در صورتی است که صدا را نپسندید ولی اگر از آن ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/04/03/post-1433/
تعبیر خواب کوف

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب کوف /* /*]]>*/ اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر .ی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است. اگر بیند گوشت جغد خورد، دلیل که از مال مردی . نابکار به قدر آن چیز بخورد. یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن بوم دشمن مکار بود خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن جغد در خواب، به ترس، امور باطل یا شخصی خائن دل. دارد. در هر حال، هیچ خیری در دیدن آن وجود ندارد. آنلی بیتون می گوید: 1ـ شنیدن صدای بم جغد در ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/04/03/post-1434/
تفسیر خواب سبزی جعفری

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب سبزی جعفری /* /*]]>*/ آنلی بیتون می گوید: 1ـ دیدن جعفری در خواب ، علامت ان است که با سختی و دشواری موفقیتی به دست خواهید آورد . 2ـ خوردن جعفری در خواب ، نشانه آن است که به خاطر خانواده خود دچار نگرانی بزرگی خواهید شد .       برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است برای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/04/03/post-1431/
تعبیر خواب برساخت

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب برساخت /* /*]]>*/ در سر زمین رویاها آمده: شما محکوم به جعل اسناد هستید : پولی را که ابداً خیالش را نمی کردید بدست می آورید . اشخاص دیگر محکوم به جعل . هستند : دوستان حقیقت را پنهان می کنند . شما یک امضاء جعل می کنید : پول . دیگران امضاء شما را جعل می کنند : پول خیلی زیاد       برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است برای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/04/03/post-1432/
تعبیر خواب بزم

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب بزم /* /*]]>*/ لوک اویتنهاو می گوید : جشن تولد: شما عمر طولانی خواهید داشت آنلی بیتون می گوید: خواب جشن تولد برای جوانان ، نشانه فقر و تنگدستی است و برای پیرمردان نشانه غم تنهایی است . جشنواره اگر خواب ببینید در جشنواره ای حضور دارید ، علامت آن است که به دیگران بسیار وابسته اید و دل به .ب لذاتی می بندید که زودتر از موعد طبیعی شما را پیر می کند . در سر زمین رویاها آمده: خواب جشن تولد خودتان : نتایج بسیار خوب مالی جشن تولد بستگانتان : کارهای سودمند نزدیک است جشن تولد یک دوست پسر : وجود این دوست بعداً ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/04/03/post-1428/
تأویل خواب مهرجان

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب مهرجان /* /*]]>*/ آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید در جشنواره ای حضور دارید ، علامت آن است که به دیگران بسیار وابسته اید و دل به .ب لذاتی می بندید که زودتر از موعد طبیعی شما را پیر می کند .       برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است برای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/04/03/post-1429/
تعبیر خواب صندوق

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب صندوق /* /*]]>*/ لوک اویتنهاو می گوید : جعبه پر : کامی. خالی : مشکلات جعبه را حمل . : سعی و کوشش نا خوشایند آنلی بیتون می گوید: 1ـ باز . جعبه در خواب ، نشانه .ب ثروت بسیار و سفرهای مطلوب به مناطق دوردست است . 2ـ اگر خواب ببینید ، داخل جعبه ای پر از پول است ، حاکی از فرا رسیدن موعد بازنشستگی و زندگی راحت است . در سر زمین رویاها آمده: شما یک جعبه دارید : کارهایتان را رها خواهید کرد. یک جعبه را باز می کنید : ضررمالی یک جعبه را می بینید : سفری طولانی در پیش دارید یک جعبه پر را باز می کنید : از شما تقاضای ازدواج خ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/04/03/post-1430/
تعبیر خواب ایزد

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب ایزد /* /*]]>*/ در سر زمین رویاها آمده: شما به خداوند دعا می کنید : خوشبختی بزرگ خدا با شما صحبت می کند : خوشبختی بسیار بزرگ شما با خدا صحبت می کنید : خوشبختی خدا شما را در پناه خود می گیرد : آرزو و دعای شما برآورده می شود . شما خداوند را در مقابل خود می بینید : خوشبختی بسیار بزرگ در انتظار شماست . خداوند آرزوی شما را برآورده می کند : بزرگترین آرزوی خود را می توانید برآورده کنید . مولف می گوید: حضرت محمد(ص) می فرماید : (من عرف نفسه فقد عرف ربه) .ی که خود را بشناسد خدایش را شناخته است. هر . خدا را خواب ببیند مانند آن است ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/04/02/post-1425/