وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

تعبیر خواب بنفشه

پست با عنوان تعبیر خواب بنفشه به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تعبیر خواب بنفشه

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب بنفشه محمد ابن سیرین بصری گوید: بنفشه در خواب به وقت خود، دلیل که از زنی یا کنیزکی چیزی بدو رسد، یا او را فرزندی آید. اگر وی رااز درخت خویش جدا بیند، دلیل که غم و اندوه خورد متن از سایت تعبیر خواب جامع اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر زنی بیند بنفشه از درخت .د و به شوهر خویش داد، دلیل که شوهر او را طلاق دهد. اگر بیند .ی دسته بنفشه بدو داد، دلیل که میان ایشان مفارقت افتد. متن از سایت تعبیر خواب جامع جابر مغربی می گوید: درخت بنفشه در خواب کنی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1395/12/11/post-821/