وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

تعبیر خواب جامع

آخرین مطالب تعبیر خواب جامع به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تعبیر خواب نزهت

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب نزهت در (سر زمین رویاها) آمده: خواب یک محل تفریح : از وقت خود بهتر استفاده کنید .شما تفریح می کنید : ناکامی به اتفاق اعضاء فامیل تفریح می کنید : مشاجرات سخت به اتفاق دوستان تفریح می کنید : ضررمالی به اتفاق نامزد یا دوستتان تفریح می کنید :امید بزرگی به شما روی می آورد .دیگران تفریح می کنند :با یک هنرمند ازدواج خواهید کرد .   برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنیدمتن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده استبرای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/835/تعبير خواب نزهت/
تعبیر خواب تفحص

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب تفحص در (سر زمین رویاها) آمده: شما .ی را تفتیش می کنید : غم و ناکامی دوستان را تفتیش می کنید : از دیگران زیادی انتظار دارید .دشمنانتان را تفتیش می کنید : گرفتاریهای شما برطرف می شود .دیگران تفتیش می کنند : دوستان شما را فریب میدهند .   برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنیدمتن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده استبرای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/832/تعبير خواب تفحص/
تعبیر خواب نان

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب نان دانیال نبی علیه السلام می فرماید:هر طعام، که خوردن آن دشوارتر و بیمزه تر است، تاویل به خلاف خوشی است. یعنی، دلیل بر رنج و اندوه کند و هر طعام که ترش بود، دلیل بیماری است و طعام شیرین به خواب، دلیل بر عیش خوش است. جابر مغربی می گوید:اگر بیند هر طعام که در خانه داشت بخورد، دلیل که آ. عمر او بود. اگر بیند طعام او را مرده خورد، دلیل که آن طعام گران شود.    برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنیدمتن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده استبرای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/831/تعبير خواب نان/
شرح خواب مددکار

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب مددکار . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن وزارت . درخواب، بر چهار وجه است. اول: آن که بیند که چشمِ او ماه گشته بود. دوم: آن که بیند که چشم او دجله بود. سوم: آن که بیند که پادشاه کمری بر میان وی بست. چهارم: آن که بیند که یکی از ائمه نامی بر سر اونهاد این چهار دیدن، دلیل بر وزارت است. محمد ابن سیرین بصری گوید:اگر بیند که . پادشاهى بود، دلیل .ت است.اگر آن پادشاه بد بود، تأویلش به خلاف این است.اگر بیند که .ى او را کلاه و خلعت داد، دلیل که بر مردم حاکم شود.اگر بیند که . در جاى او آمد، دلیل غم است از قبل پادشاه.اگر با . طعام مى‏خورد، دلیل بزرگى بود.اگر بیند که خ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/827/شرح خواب مددکار/
تعبیر خواب بلغم

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب بلغم خالد بن علی بن محد العنبری گوید:بیرون دادن خلط . در خواب، بر شفا یافتن از بیماری و روی آوردن خیر و برکت دل. دارد.   برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنیدمتن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده استبرای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/825/تعبير خواب بلغم/
تفسیر خواب توک

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب توک خالد بن علی بن محد العنبری گوید:اگر .ی در خواب ببیند که تف میکند، سخن زشت خواهد گفت. اگر در تف، خون یا خلط . باشد، درباره امری سخن میگوید که برای او حلال نیست. جی اچ میلر می گوید:اگر در خواب روى .ى تف کنید، بیانگر مشکلات مالى است اما اگر .ى روى شما تف کرد، یعنى شانس به شما روى مى‏آورد. آنلی بیتون می گوید:1ـ تف . در خواب ، نشانة آن است که وظایفی را که به عهده گرفته اید با موفقیت به پایان خواهید رساند .2ـ اگر خواب ببینید .ی تف به روی شما می اندازد ، نشانة آن است که با یکی از نزدیکان قهر خواهید کرد .   برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنیدمتن بال ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/823/تفسير خواب توک/
تعبیر خواب تغذیه حیوانات

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب تغذیه حیوانات آنلی بیتون می گوید:اگر در خواب ببینید که به حیوانات غذا مى‏دهید، نشانه‏ى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏گردد.    برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنیدمتن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده استبرای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/821/تعبير خواب تغذيه حيوانات/
تعبیر خواب کف.

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب کف. آنلی بیتون می گوید:اگر درخواب نسبت به کارى تعهد داده باشید، به معناى آن است که عده‏اى باعث آزار شما مى‏شوند. اگر در خواب .ى را ببینید که نسبت به شما متعهد مى‏شود، بیانگر آن است که کاری مى‏کنید که نزد دیگران محبوب مى‏شوید.   برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنیدمتن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده استبرای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/819/تعبير خواب کفالت/
تفسیر خواب کرنش

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب کرنش آنلی بیتون می گوید:تعظیم . در خواب، نشانه‏ى آن است که با کارهاى خود مورد خنده دیگران قرار مى‏گیرید.   برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنیدمتن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده استبرای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/816/تفسير خواب کرنش/
تعبیر خواب تعطیل

درخواست حذف اطلاعات
تاویل رویای تعطیل لوک اویتنهاو می گوید :تعطیلات : خوشبختی به زودی نصیبتان میشود در (سر زمین رویاها) آمده: برای تعطیلات برنامه ریزی می کنید : روزهای خوب و شادی را سپری خواهید کرد.به تعطیلات می روید : خوشی بسیاری در انتظار شماست .با یکی از عزیزانتان به تعطیلات می روید : مورد آزار قرار خواهید گرفت .از تعطیلات باز می گردید : در زندگی پیشرفت خواهید کرد .دیگران به تعطیلات می روید : ازیک پول قابل توجه بهره مند خواهید شد . لینک . تعبیر خواب از سایت پارس بلاگ متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/813/تعبير خواب تعطيل/
تعبیر خواب تصویر

درخواست حذف اطلاعات
تاویل رویای تصویر آنلی بیتون می گوید:نگاه . به تصاویر در خواب، بیانگر آن است که در دام انسان‏هاى حیله‏گر مى‏افتید. نگاه . به تصاویر نقاشى شده در خواب، بیانگر پیشرفت در امور کارى است. اگر خواب بینید که تصاویرى را .یدارى مى‏کنید، بیانگر انجام کارهاى بیهوده است. در (سر زمین رویاها) آمده:خواب یک تصویر : بسیار فعالانه کار خواهید کرد .تصویر یک مرده : یکی از نزدیکان شما در خطر مرگ است .تصویر یک مرد مقدس : ناکامی تصویر فرزندانتان : بدشانسی در عشق تصویر بستگان : اجرای تصمیم مهم خود را کمی به تعویق بیندازید .تعدادی تصویر زیبا : رفاقت و لذایذ آن در انتظار شماست .به ش ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/808/تعبير خواب تصوير/
تعبیر خواب تشهد

درخواست حذف اطلاعات
تاویل رویای تشهد خالد بن علی بن محد العنبری گوید:اگر .ی در خواب دید که شهادتین را بر زبان جاری میکند، خداوند درهای رحمتش را به روی او میگشاید و نیازهایش برطرف میشود. لینک . تعبیر خواب از سایت پارس بلاگ متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/805/تعبير خواب تشهد/
تعبیر خواب آب

درخواست حذف اطلاعات
تاویل رویای آب منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست لوک اویتنهاو می گوید :آب : نگرانی و غمآب در نظر اویتنهاو همانند ضمیر ناخودآگاه بیننده خواب است . آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست لیلا برایت می گوید:دیدن آب در خواب، نشانه‏ى کیفیت و چگونگى حالات درونى شما است لینک . تعبیر خواب از سایت پارس بلاگ متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/803/تعبير خواب آب/
تعبیر خواب خطر

درخواست حذف اطلاعات
تاویل رویای خطر آنلی بیتون می گوید:1ـ اگر خواب ببینید در موقعیتی خطرناک قرار گرفته اید و مرگتان حتمی است ، نشانة آن است که از گمنامی به افتخار و شهرت دست می ی.د .2ـ اگر دختری در خواب از وضعیتی خطرناک که او را احاطه کرده است نتواند بگریزد ، نشانة آن است که در خانواده و همینطور از جانب دیگران اذیت می شود . اگر عشاق چنین خو. ببینند ، دل. بر تباهی امیدهایشان دارد . در (سر زمین رویاها) آمده:شما در خطر هستید : تنهائی و اضطراب شما در خطر هستید ولی احساس خطر نمی کنید : موفقیت و احترام بچه ها در خطرند : منفعت مالی در پیش دارید .دشمنان در خطرند : یک فاجعة بزرگ در انتظارشان... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/798/تعبير خواب خطر/
تعبیر خواب استقلال

درخواست حذف اطلاعات
تاویل رویای استقلال آنلی بیتون می گوید:استقلال داشتن در خواب، بدین معنا است که اطرافیان با شما رفتار مناسبى ندارند، داشتن استقلال مالی در خواب، به معناى آن است که در کارها موفقیت چندانى پیدا نمى‏کنید. لینک . تعبیر خواب از سایت پارس بلاگ متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/797/تعبير خواب استقلال/
تعبیر خواب کارگاه

درخواست حذف اطلاعات
تاویل رویای کارگاه آنلی بیتون می گوید:1ـ دیدن یک کارگاه در خواب ، علامت آن است که دشمنان طرحهای شما را نابود خواهند ساخت .2ـ دیدن کارگاهی بزرگ در خواب ، علامت آن است که در محیط کار خود فعالیت فوق العاده ای از خود نشان خواهید داد . در (سر زمین رویاها) آمده: خواب یک کارگاه : احترام و امتیازتان بیشتر خواهد شد .شما دریک کارگاه هستید : یک سفر کوچک به خارج از کشور دیگران در یک کارگاه هستند : باید با مخالفان مبارزه کنید .شما یک کارگاه می .ید : خطر ضررهای بزرگ شما مالک یک کارگاه هستید : پریشانی و ناراحتی لینک . تعبیر خواب از سایت پارس بلاگ متن بالا توسط نرم افزار لینک س... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/793/تعبير خواب کارگاه/
تعبیر خواب تشت

درخواست حذف اطلاعات
تاویل رویای تشت . صادق علیه السلام می فرمایند:تعبیر تشت در خواب بر سه وجه است :1. زنى خدمتکار2. کنیز3. منفعت از .ن منوچهر مطیعی تهرانی گوید:اگر زن در خواب تشت ببیند طبیعی است و اگر مرد ببیند غیر طبیعی است و در خواب می تواند تعبیر داشته باشد. داشتن تشت در خواب توقع و طمع است و به قولی دندان گردی است. اگر زنی در خواب ببیندکه تشتی نو دارد .ی به یاری او می شتابد و در اداره امور خانه به او کمک می کند. اگر ببیند که تشتی کهنه دارد دست تنها می ماند و از کار خسته می شود و احتیاج به استراحت دارد. اگر مردی ببیند که تشت دارد و آن تشت خالی است به چیزی طمع می بندد و به تصاحب آن ت... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/792/تعبير خواب تشت/
تعبیر خواب تسکین

درخواست حذف اطلاعات
تاویل رویای تسکین هانس کورت می گوید:اگر در خواب فرد رنج کشیده‏اى را تسکین دهید، بیانگر داشتن روزهاى خوش است. اگر خواب ببیند که فرد عصبانی را تسکین مى‏دهید، به این معنا است که اطرافیانتان را در سختى‏ها یارى خواهید کرد. لینک . تعبیر خواب از سایت پارس بلاگ متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/789/تعبير خواب تسکين/
تعبیر خواب عصبانی

درخواست حذف اطلاعات
تاویل رویای عصبانی خالد بن علی بن محد العنبری گوید:عصبانیت در خواب، نشانه مرگ است. بر فقر و تلف نمودن ثروت نیز، دل. دارد. لوک اویتنهاو می گوید :عصبانی بودن از دست .ی که به او علاقمند هستید : عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاریعصبانی شدن : سوء تفاهم در خانوادهاز دست یک دوست عصبانی بودن : یک دوست خوب در (سر زمین رویاها) آمده: شما عصبانی هستید : شانس بسیاری خواهید داشت شما خیلی عصبی هستید : پول هنگفتی پیدا میکنید دیگران در یک ح. عصبی هستند : مراقب دردسر باشید یک دختر جوان خواب ببیند که عصبانی است : نباید به اطرافیان خود اعتماد کند . لینک . تعبیر خواب از سایت پارس ب... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/788/تعبير خواب عصباني/
تعبیر خواب تزئین

درخواست حذف اطلاعات
تاویل رویای تزئین در (سر زمین رویاها) آمده: اطاق خواب بچه هایتان را تزئین می کنید : یک دورة شادی آغاز می شود .خانة خود را تزئین می کنید : موقعیت شما بزودی تغییر خواهد کرد.اطاقتان را تزئین می کنید : ضرر درکار .یک خانه را تزئین می کنید :فرصتهایی را که پیش می آیند محکم بچسبید .یک ویترین را تزئین می کنید : تغییرات خوشایند یک قبر را تزئین می کنید : برای مدتی شادی بزرگ نخواهید داشت . لینک . تعبیر خواب از سایت پارس بلاگ متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/785/تعبير خواب تزئين/