وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

تعبیر خواب جامع

آخرین مطالب تعبیر خواب جامع به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.خواب دیدن دیوار

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب دیوار . صادق علیه السلام می فرمایند:اگر بیند به دست خود دیوار بنا کرد، اگر دیوار از گل و خشت است، دلیل است بر مال و دین امانت. اگر دیوار از گچ و (آجر) بیند، دلیل بر خویشتن بینی و تباهی او کند، اگر آن دیوار از سنگ و آ. بیند، دلیل که به دنیا مغرور و فریفته شود و طالب راه آ.ت نباشد. محمد ابن سیرین بصری گوید:دیوار در خواب، حال بیننده خواب است در دنیا. اگر بیند بر دیوار نشسته است و آن دیوار محکم و با قوت است، دلیل کند که حالش در دنیا نیکو و محکم است. اگر بیند که دیوار .اب می کرد و دیوار کهنه است، دلیل که مال یابد. اگر نو بود، دلیل بر غم و مصیبت است. اگر بیند ک?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1014/خواب ديدن ديوار/
تعبیر خواب کاشانه

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب کاشانه محمد ابن سیرین بصری گوید: خانه مفرد درخواب زن است. اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند درِ خانه خود بش.ت، دلیل که از .ی او را مالی رسد. اب‍راه‍ی‍م?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1012/تعبير خواب کاشانه/
تعبیر خواب حاملات

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب حاملات خالد بن علی بن محد العنبری گوید:اگر .ی در خواب ببیند که زنش حامله است، منتظر سود و نفع دنیوی است. هر زنی که در خواب خود را حامله ببیند، مال و دارایی او زیاد میشود. حامله دیدن دختر یا بیوهزن به شوهر . او تعبیر میشود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید:دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست. اگر احیانا در خواب احساس کنید که خود?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1010/تعبير خواب حاملات/
تفسیر خواب جست وخیز

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب جست وخیز آنلی بیتون می گوید:اگر دختری خواب ببیند از روی مانعی خیز برمی دارد ، علامت آن است که با وجود مخالفان فراوان به خواسته های خود دست خواهدیافت .   برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنیدمتن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده استبرای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1006/تفسير خواب جست وخيز/
تعبیر خواب مهره یمانی

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب مهره یمانی جابر مغربی می گوید:اگر بیند که جزع سفید و روشن است، دلیل که زنی مستور با امانت و خوبروی بخواهد. اگر بیند که جزع تیره و سیاه بود، تاویلش به خلاف این بود. --------------------------------------------------------------------------------به معنی مهره یمانی است و درخواب، زنی بود مختلف حال و پراکندگی احوال و موالی زاده. اگر بیند جزع داشت، یا .ی بدو داد، دلیل که زنی بدین صفت که گفتیم بخواهد. اگر بیند جزع او ضایع شد، دلیل که زنش بمیرد، یا طلاق دهد.   برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنیدمتن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده استبرای . لینک ساز وب روی این متن کلیک ک... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1004/تعبير خواب مهره يماني/
تعبیر خواب استاره

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب استاره منوچهر مطیعی تهرانی گوید:دیدن جرقه در خواب خوب است مشروط بر اینکه تند و شدید نباشد. یک وقت هست که در خواب می بینید از دور یا نزدیک جرقه دیده می شود یا از شیئی نا آشنا جرقه برمی خیزد این در خواب بد نیست زیرا بار گه نور و امید و روشنی است اما اگر تند و شدید باشد و ح. انفجار پیدا کند تعبیری دیگر دارد. اگر برق زدن هم باشد خوب است فقط در صورتی بد می شود که یا ح. انفجار پیدا کند و یا جرقه در چیزی بگیرد و آتشی بوجود آورد و شعله ایجاد نماید. در این صورت دیدنش در خواب بد است چون ح. سوزندگی و ویرانگری پیدا می کند و شعله اگر برای روشنائی باشد نیکو است و چن... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1001/تعبير خواب استاره/
تعبیر خواب جرز

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب جرز منوچهر مطیعی تهرانی گوید:جرز نشان استحکام و مبنای ساختمان و پایه ای است برای ایجاد و تشکیل، و دیدن جرز در خواب نیز همین تعبیر و مفهوم را دارد و این بستگی پیدا می کند به نیت خودتان و شغل و حرفه ای که دارید. اگر زنی در خواب ببیند که جرزی را ساخته یا جرزی ساخته شده و به خوش تعلق دارد گویای این است که مبنای زندگی خانوادگی او مستحکم است و روابط خوبی با شوی خویش و اطرافیان دارد و جای نگرانی نیست. اگر جرزی را خود بنا کنید خوابتان می گوید که بنای محکمی برای کار و شغل خود می ریزید و خلاف این است که در خواب ببینید که جرزی را .اب می کنید یا جرز به شما تعلق... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1000/تعبير خواب جرز/
رویای جذام

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب جذام خالد بن علی بن محد العنبری گوید:اگر .ی در خواب دید که بدنش دچار جذام یا لکههای سفید،برص، شده است، لباسی زیبا و بدون نقش به او داده میشود. آنلی بیتون می گوید:1ـ اگر خواب ببینید به جذام مبتلا شده اید ، علامت آن است که در اثر ابتلا به بیماری ، تمامی ثروت خود را از دست می دهید .2ـ اگر خواب ببینید دیگری مبتلا به جذام شده است که در زندگی با وقایع دلسردکننده ای روبرو خواهید شد و احساسات عاشقانه شما به بی تفاوتی تبدیل خواهد شد . در سر زمین رویاها آمده:یک مرد خواب ببیند که جذام دارد : او بیمارخواهد شد .یک زن خواب ببیند که جذام دارد : یک مرد پولدار در پی ک... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/996/روياي جذام/
تعبیر خواب جُبّه

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب جُبّه . صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن جبه در خواب، اگر بیند در زمستان در تن داشت، نیکوتر است و آن بر چهار وجه است.اول: زن.دوم: قوت و نیرومندی.سوم: شادی.چهارم: منفعت.جبه کهنه و کثیف غم و اندوه است. محمد ابن سیرین بصری گوید:جبه در خواب زن است. اگر دید جبه فراخ و پاکیزه داشت، دلیل که زن او نیک رای و نیک سیرت است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که زن او بدخوی و ناسازگار است. اگر بیندجبه او بدرید یا بسوخت، دلیل که میان ایشان جدائی افتد. جابر مغربی می گوید:اگر بیند جبه نو داشت یا .ی بدو داد وبه رنگ سبز است، دلیل که زن پاکدامن بخواهد. اگر بیند جبه سفید نو داشت?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/993/تعبير خواب جُبّه/
معنی خواب حیوان

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب حیوان منوچهر مطیعی تهرانی گوید:کلا اشخاصی که با ایشان معا. و رفت و آمد و حتی معامله و داد و ستد داریم و گسترده تر این که دوستان و آشنایان و افراد خانواده خویش را نیز در خواب به صورت جانوران می بینیم و تجسم آن ها در خواب ما بستگی دارد به برداشتی که ما نسبت به ایشان داریم. اگر خوب باشند و ما دوستشان داشته باشیم یا طوری باشند که روی ما اثر بگذارند آن ها را به شکل و هیبت جانوران دوست داشتنی و مفید می بینیم و اگر بد باشند و روی ما اثر منفی بگذارند به صورت جانوران بد و خطرناک در خواب ما ظاهر می گردند. شیر و پلنگ و ببر در خواب های ما دشمن قوی اما کریم و بزر... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/989/معني خواب حيوان/
تعبیر خواب جامه خواب

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب جامه خواب . صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن جامه خواب بر سه و جه است:اول: زنی نیک،دوم: راحت و آسانی،سوم: رنج و اندوه و مصیبت. محمد ابن سیرین بصری گوید: جامه خواب دیدن، به تاویل زن است. اگر بیند جامه خواب سفید و پاکیزه است، دلیل که عیالش دیندار است و مستور. اگر بیند جامه خواب سیاه بود، دلیل که از عیالش اندوه و رنج به او رسد اگر جامه خواب را کبود بیند، دلیل که او را به سبب عیال غم و اندوه و مصیبت رسد. اگر بیند که جامه خوابش چرکین و دریده است، دلیل که زن او چرکین و پلید و ناسازگار است. اگر بیند جامه خوابش بسوخت، دلیل که عیالش بمیرد. معبران در مورد این خ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/986/تعبير خواب جامه خواب/
تعبیر خواب مکالمه

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب مکالمه جابر مغربی می گوید:اگر بیند که با پادشاه صحبت داشت، دلیل است که منفعت از پادشاه یابد. اگر بیند که را عالم صحبت داشت، دلیل است که علم و دانش آموزد. اگر درخواب بیند که باکافری صحبت داشت، توبه باید کرد. اگر بیند که با زنی پیر صحبت داشت، دلیل است که دل به دنیا بسته باشد. در سر زمین رویاها آمده: خواب صحبت خصوصی : یک دوست دورو در . شما کمین کرده با یک شخصیت مهم خصوصی صحبت می کنید : شانس با .ی که دوستش دارید خصوصی صحبت میکنید: تغییرات متعددی دراطرافیان شما رخ خواهد داد . --------------------------------------------------------------------------------اگر درخواب دید که صحبت با مردی پارس... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/984/تعبير خواب مکالمه/
تعبیر خواب رخت

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب رخت . صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن جامه نو در خواب بر چهار وجه است.اول: زن.دوم: پادشاه.سوم: مال.چهارم: خیر و منفعت. اگر .ی بیند جامه خود را به قیچی ببرید، دلیل که چیزی به او رسد.اگر بیند .ان لباس او را درآوردند دلیل که فساد در میان .ن وی افتد. دانیال نبی علیه السلام می فرماید:جامه در خواب، .ب و کار مرد باشد. اگر جامه خود را نیکو بیند، دلیل که .ب و کار او نیکو شود. اگر جامه بد بیند، دلیل که .ب و کارش بد شود. اگر پادشاه در خواب جامه خود سیاه بیند، دلیل بر نیکوئی حال او است. اگر رعیت جامه خود سیاه بیند، دلیل بر غم و اندوه است و جامه زرد درخواب، بیماری است ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/983/تعبير خواب رخت/
تعبیر خواب دم .

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب دم . آنلی بیتون می گوید:1ـ اگر خواب ببینید جاسوسها با سؤ الات پی در پی شما را به ستوه می آورند ، نشانه آن است که در موقعیتی خطرناک قرار خواهید گرفت .2ـ اگر خواب ببینید جاسوس هستید ، نشانه آن است که دست به کارهایی نامطلوب خواهید زد .   برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنیدمتن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده استبرای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/980/تعبير خواب دم دزد/
تعبیر خواب جاز

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب جاز منوچهر مطیعی تهرانی گوید:شنیدن صدای جاز چه ریتمیک باشد و از شنیدن آن خوشمان بیاید و چه مصدع و ناخوشایند باشد لاف و دروغی است که می شنویم و زننده جاز لافزن دروغگوئی است که با او برخورد می کنیم. اگر صدای جاز را شنیدیم و زننده آن را ندیدیم خبری بزرگ و مکروه می شنویم که از آن خشنود نمی شویم. اگر در خواب ببینیم که .ی جاز می زند و خودش به آهنگ آن می .د و پای می کوبد یا شما با آن همراهی می کنید و پای می کوبید عملی خلاف و گناهی بزرگ مرتکب می شوید و انجام می دهید که غم و غصه و رنج و اندوه می آورد و یعنی ندامت می کشید. از . صادق _ ع _ نقل می کنند که صدای ناهنجا?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/979/تعبير خواب جاز/
خواب دیدن جارچی

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب جارچی آنلی بیتون می گوید:1ـ دیدن جارچی در خواب ، نشانه آن است که بحث و گفتگوها به نتیجه ای مطلوب می رسد .2ـ اگر جارچی اندوهگینی به خواب ببینید ، نشانه آن است که واقعه ای تأسف بار به وقوع می پیوندند .   برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنیدمتن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده استبرای . لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/976/خواب ديدن جارچي/
رویای ازدواج

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب ازدواج . صادق علیه السلام می فرمایند: زن خواستن درخواب بر چهار وجه است. اول: بزرگی، دوم: زیادتی مال، سوم: سرحالی، چهارم: .می و شادی. محمد ابن سیرین بصری گوید:اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/974/روياي ازدواج/
تعبیر خواب .وس

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب .وس . صادق علیه السلام می فرمایند:اگر .ی بیند .وسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند. محمد ابن سیرین بصری گوید:اگر .ی به خواب بیند که .وس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند.اگر بیند .وس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد.اگر بیند با .وس جنگ می کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد.اگر بیند از آن .وس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند.اگر بیند .وس بچه بیافت، یابه وی داند، دلیل که او را پسری یا غلامی حاصل شود از کنیزان.اگر بیند که بانک .وس می شنید، دلیل که راه خیرات و نیکی گ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/972/تعبير خواب خروس/
تأویل خواب جاده

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب جاده منوچهر مطیعی تهرانی گوید: جاده ها در خواب های ما (زندگی و سرنوشت) هستند. راه های خوب و بدی به شمار می روند که می پیمائیم و در این راه ها به نتایج نیک و بد و خیر و شر میرسیم. اگر در خواب جاده ای دیدید که در آن جاده تنها بودید در روزهای آینده احساس تنهائی و بی یاوری می کنید. اگر در جاده ای پا . بودید خوب نیست. اگر جاده ناصاف و غیر هموار بود با مشکلاتی رو به رو می شوید و به دشواری می افتید. اگر جاده ای را که می پیمودید ( با وسیله یا بدون وسیله فرق نمی کند) صاف و هموار بود تعبیری مخالف تعبیر بالا دارد و خواب شما می گوید راه پیشرفتتان صاف است. اگر جاده نا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/971/تأويل خواب جاده/
معنی خواب فاجر

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب فاجر خالد بن علی بن محد العنبری گوید:دیدن جادوگر در خواب، بر مردی شیّاد، دروغگو، فریب کار و منکر دل. دارد. در سر زمین رویاها آمده:خواب یک جادوگر : یکنفر که بدی شما را می خواهد از نزدیک مراقب شماست .یک جادگر باعث وحشت شما می شود : اعتماد شما از یکنفر سلب خواهد شد .یک جادوگر شما را عصبانی می کند : سلامتی شما به خطر می افتد .شما نمی خواهید توجهی به جادوگری که می بینید .ید : مراقب آنهائی که دروغ می گویند و دوطرفه بازی می کنند باشید .با یک جادوگر حرف می زنید : دوباره کمی به روش زندگی خود نظربیندازید .   برای . تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنیدمتن بالا ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/970/معني خواب فاجر/